Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

477. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 1708.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15, 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji 15. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
S tem odlokom se določajo upravičenci do denarne socialne pomoči, namen, kriteriji za določitev višine pomoči in postopek uveljavljanja denarne socialne pomoči (v nadaljnjem besedilu: denarna pomoč) v Občini Gorenja vas - Poljane.
2. člen 
(dodelitev denarne pomoči) 
(1) Denarna pomoč v Občini Gorenja vas - Poljane je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli praviloma enkrat letno kot finančna pomoč pri reševanju materialne ogroženosti posameznika oziroma njegove družine.
(2) V izrednih primerih materialne ogroženosti se pomoč lahko dodeli dvakrat v enem letu, vendar ne za isti namen.
3. člen 
(zagotovitev sredstev) 
Sredstva se zagotovijo v letnem proračunu Občine Gorenja vas - Poljane in se dodeljuje po zaporedju vloženih vlog v tekočem letu do porabe planiranih proračunskih sredstev za to leto.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
(upravičenci) 
(1) Do denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Gorenja vas - Poljane.
(2) Upravičenci so tisti občani, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, brezposelnost, elementarne nesreče ipd.) znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.
(3) Do denarne pomoči so lahko upravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo.
III. NAMEN DENARNE SOCIALNE POMOČI 
5. člen 
(namen pomoči) 
Denarna pomoč je namenjena:
– premostitvi materialne ogroženosti ob izpadu mesečnih dohodkov,
– nakupu ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih artiklov,
– nakupu kurjave,
– plačilu stroškov (najemnina, ogrevanje, komunalni stroški, elektrika ...),
– sofinanciranju stroškov za izobraževanje otrok (šolske potrebščine, šola v naravi ...),
– za pomoč pri elementarnih nesrečah,
– doplačilu zdravil, invalidskih in ortopedskih pripomočkov ter dietne hrane, kar je nujno potrebno in ni zagotovljeno z obveznim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
– za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
IV. POGOJI, KRITERIJI, VIŠINA DENARNE POMOČI, IZPLAČILO 
6. člen 
(kriteriji) 
(1) Osnovni pogoj za odobritev občinske denarne pomoči je nedoseganje minimalnega dohodka na družinskega člana, katerega višina se določi po merilih zakonov, ki urejajo področje socialnega varstva in dodeljevanje denarnih socialnih pomoči.
(2) V primeru samske osebe, ki živi kot edini član v gospodinjstvu, se osnovni pogoj za nedoseganje minimalnega dohodka na družinskega člana poveča za 50 %.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se kot posebni kriteriji dodeljevanja enkratnih denarnih pomoči, ki niso vezani na dohodke prosilcev, lahko dodatno upoštevajo: izguba zaposlitve, dolgotrajna in težka bolezen, invalidnost, elementarne nesreče, smrt v družini, več šoloobveznih otrok (3 ali več), dolgotrajno preživljanje z nizkimi prejemki (upokojenci z minimalnimi pokojninami, prejemniki denarnih državnih socialnih pomoči), neredna izplačila mesečnih dohodkov, druga socialna problematika).
(4) Višino denarne socialne pomoči iz tretjega odstavka 6. člena določi pristojni odbor na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin posameznega primera. Višina denarne socialne pomoči v koledarskem letu lahko znaša največ dvakratnik minimalnega dohodka.
7. člen 
(dohodki) 
Med dohodke posameznika ali družine se upoštevajo vsi (obdavčeni in neobdavčeni) dohodki in prejemki, ki so jih družinski člani prejeli v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge, vključno z otroškim dodatkom, preživnino in štipendijo.
8. člen 
(višina pomoči) 
Višina pomoči se določi za vsak primer posebej glede na stopnjo in vrsto materialne ogroženosti, vendar letno ne more presegati dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega na osnovi predpisov o socialno varstvenih prejemkih.
9. člen 
(dodelitev pomoči) 
Enkratna denarna pomoč se upravičencem dodeli v obliki nakazila na osebni transakcijski račun.
10. člen 
(način izplačila) 
(1) Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno na osebni transakcijski račun upravičenca, lahko pa tudi na račun njegovega zakonitega zastopnika ali druge pravne osebe oziroma zavoda, društva, kadar gre za plačilo že zapadlih obveznosti in kadar strokovna služba občine ali pristojni odbor oceni, da denarna pomoč ne bi bila porabljena namensko.
(2) Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku od najvišjega dopustnega po tem odloku, ali se mu ne dodeli, če se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE 
11. člen 
(vloga za dodelitev pomoči) 
(1) Postopek za uveljavitev denarne socialne pomoči se uvede na podlagi prejete vloge za dodelitev pomoči.
(2) Občani uveljavljajo pravico do denarne pomoči na posebnem obrazcu »Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči.«
(3) Vloga je dostopna na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane ter na sedežu občine.
(4) V postopku dodelitve občinske socialne pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, in smiselno tudi tiste določbe predpisov, ki urejajo socialno varstvo in denarno socialno pomoč.
12. člen 
(odločanje v postopku)
(1) O dodelitvi denarne socialne pomoči odloči občinska uprava z upravno odločbo, in sicer na predlog Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, ki si v postopku obravnave vloge lahko pridobi mnenje Centra za socialno delo Škofja Loka o socialnem stanju upravičenca.
(2) O upravičenosti do denarne socialne pomoči se odloči z odločbo praviloma v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
13. člen 
(nepopolna vloga) 
(1) Vlagatelj, ki odda nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 8 dni od prejema pisnega poziva na dopolnitev.
(2) Nepopolna vloga se s sklepom zavrže.
VI. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti dosedanjega odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 106/06).
Št. 122-001/2018-001
Gorenja vas, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti