Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Št. 38/2018 Ob-1444/18, Stran 544
Na podlagi sklepa Sveta Vrtca Morje Lucija št. 8, ki je bil sprejet na 3. seji, dne 8. 1. 2018 in sklepa dopisne seje dne 19. 2. 2018, Svet zavoda Vrtca Morje Lucija, Fazanska ulica 3, 6320 Portorož, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Želene sposobnosti in znanja:
– pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda;
– izkazani delovni uspehi pri pedagoškem in drugem delu, iz katerih izhaja, da bo kandidat lahko uspešno opravljal svoja dela in naloge;
– poznavanje programskih orodij za delo z osebnim računalnikom;
– veljavni vozniški izpit B kategorije.
Priloge, ki jih mora predložiti kandidat (originalna ali overjena dokazila):
– diplome/ spričevala, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdila o pridobljeni pedagoško-andragoški izobrazbi;
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja/-ico je lahko imenovan/a tudi kandidat/-ka, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga bo pridobil/-a najkasneje v enem letu od pričetka mandata);
– odločba o nazivu;
– dokazila o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju (overjena kopija delovne knjižice ali drugo dokazilo o obdobju dela na področju vzgoje in izobraževanja);
– druga potrdila;
– originalno potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku);
– program vodenja zavoda (pet letno vizijo);
– življenjepis (zaželen);
– rok za oddajo prijave je 15 dni od objave razpisa.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Predviden začetek dela bo 1. 4. 2018. Pisne vloge, naj kandidati priporočeno pošljejo na naslov: Vrtec Morje Lucija, Fazanska ulica 3, 6320 Portorož, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«. Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Morje Lucija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti