Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

515. Uredba o državnem prostorskem načrtu za Varovano parkirišče Brdo zahod s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi
516. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami

Drugi akti

517. Odločba o imenovanju Janje Aleksandre Koren za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

MINISTRSTVA

518. Pravilnik o vrsti in obsegu posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti določenih policistov
519. Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav

SODNI SVET

520. Sklep o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

521. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah IX. in X. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

522. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice
523. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic
524. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov
525. Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami
526. Sklep o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov
527. Splošni akt o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture
528. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2018

OBČINE

Luče

529. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče
530. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad

Ribnica

537. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

Semič

531. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturni center Semič v plačni razred

Sežana

532. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Slovenska Bistrica

533. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018

Šalovci

534. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu

Šentrupert

535. Statut Občine Šentrupert
536. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žalec

538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018

POPRAVKI

539. Popravek zaporedne številke strani v Uradnem listu RS, št. 11/18 z dne 23. 2. 2018
540. Tehnični popravki Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

7. Zakon o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (MVKPZDO)

Vlada Republike Slovenije

8. Sklep o potrditvi Dogovora o podaljšanju Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2012–2014
AAA Zlata odličnost