Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Ob-1422/18, Stran 532
Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2007 in 4/2015), Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 04/2011) in Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016–2020 (Uradni vestnik MOV, št. 12/2016 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis 
za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2018
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in financiranje projektov Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016–2020 (v nadaljevanju: lokalni program), ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2018.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala naslednja področja mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Projekti mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa delovanja mladih so projekti in aktivnosti, ki so jih mladi prepoznali kot potrebne in jih uvrstili med cilje lokalnega programa mladih v Mestni občini Velenje.
Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Do sofinanciranja niso upravičeni prijavitelji, ki so bili v preteklem letu s katerimkoli projektom izbrani v postopku razpisa, projekta pa iz neupravičenega razloga niso realizirali.
II. Prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje.
Prijavitelji se lahko prijavijo na tri razpisne sklope:
– Sklop A – sofinanciranje projektov do višine 4.000 €,
– Sklop B – sofinanciranje projektov do višine 2.000 €,
– Sklop C – sofinanciranje projektov do višine 1.000 €.
Opisi posameznih sklopov so natančneje opredeljeni v točki VII.
Projekte vzdrževalnih del in nakupa opreme, ki so vključeni v lokalni program, lahko prijavijo le pravne osebe javnega prava.
III. Razpisni rok: razpis se prične 23. 2. 2018 in se zaključi 26. 3. 2018.
IV. Razpisna dokumentacija, način in rok oddaje prijav
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si in obsega:
a) besedilo razpisa,
b) prijavne obrazce,
c) pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 26. 3. 2018.
V elektronski obliki prijavitelji prijavo oddajo na naslovu www.velenje.si, kontrolni obrazec oziroma izpis s podatki o prijavi pa v tiskani obliki lahko oddajo v zaprti ovojnici osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Velenje ali kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje (velja datum poštnega žiga).
Prijava mora biti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (www.velenje.si /Za občane / Javne objave in razpisi). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oziroma oddan osebno skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-razpis v skenirani obliki.
Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti oziroma oddan osebno, ne bo upoštevana. Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, natančno in jasno.
Natisnjeni izpisi morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– izjave, oddane preko e-razpisa;
– izpolnjeni obrazci v e-razpisu;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e-razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava, poslana v roku in način, kot je določen v tem poglavju.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za izvedbo postopkov javnih razpisov opravila 29. 3. 2018 ob 11. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila:
a. inovativnost in jasnost postavljenih ciljev,
b. reference prijavitelja,
c. predviden doseg projekta,
d. finančna konstrukcija projekta,
e. predviden način izvedbe projekta,
f. število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri projektu,
g. partnerstva v projektu,
h. prepoznavnost, vidnost in razširjanje projekta.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 45.000 €.
V skladu z lokalnim programom se izbrani projekti (so)financirajo v maksimalnih višinah 1.000 €, 2.000 € ali 4.000 €. Na osnovi vrednotenja se bo pripravil seznam projektov, razvrščenih od najvišjega do najnižjega števila točk. Projekti se bodo (so)financirali po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da kateri od odobrenih projektov ne bo realiziran, se bo (so)financiral naslednji projekt iz seznama.
Sredstva v višini 45.000 € se bodo razdelila v treh razpisnih sklopih, in sicer:
Sklop A: od skupne vrednosti javnega razpisa je 16.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu A, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 4.000 €;
Sklop B: od skupne vrednosti javnega razpisa je 14.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu B, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 2.000 €,
Sklop C: od skupne vrednosti javnega razpisa je 15.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu C, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 1.000 €.
V letu 2017 bo (so)financiranih okvirno 26 projektov za sledenje ciljem:
Sklop A: sofinanciranje štirih projektov, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati 4.000 €,
Sklop B: sofinanciranje sedmih projektov, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati 2.000 €,
Sklop C: sofinanciranje petnajstih projektov, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati 1.000 €.
V primeru, da projekti, ki jih Mestna občina Velenje (so)financira v kateremkoli razpisnem sklopu (A, B in C) ne bodo porabili vseh razpisanih sredstev, se bo ostanek sredstev namenil za projekte iz drugih dveh razpisanih sklopov.
Mestna občina Velenje bo financirala naslednje projekte, povezane s cilji iz lokalnega programa, v deležih, kot je razvidno iz spodnje tabele:
Sklop A – Sofinanciranje do 4.000 €
1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
1
A.1.1
mednarodne kolonije in tabori
2
A.1.2.
izmenjave dobrih praks med pobratenimi mesti
3
A.1.3.
izmenjave med šolami v Velenju, Sloveniji in Evropi
4
A.1.4.
mednarodne izmenjave za mlade z manj priložnostmi
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
5
A.2.1
počitniški izobraževalni tabori
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
6
A.3.1
delovni počitniški tabori
7
A.3.2.
organizacija lokalnega zaposlitvenega sejma
8
A.3.3.
start-up vikendi (od ideje do izvedbe in zagona ideje)
4. MLADI IN DRUŽBA
9
A.4.1
mladinske delovne brigade
10
A.4.2.
medgeneracijski projekti (mladi za in z upokojenci)
11
A.4.3.
projektni tedni mladih na tematiko aktivnega državljanstva, socialnega vključevanja, dobrodelnosti
5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
12
A.5.1
koncert na Velenjskem gradu
13
A.5.2.
mladinski festival
14
A.5.3.
velik koncert ob jezeru
15
A.5.4.
galerija na drevesu
16
A.5.5.
sklop alternativnih koncertov
17
A.5.6.
sklop dogodkov ob praznovanju meseca mladosti
6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
18
A.6.1
urbani gladiator Velenje
19
A.6.2.
sklop alternativnih koncertov
20
A.6.3.
tematske in sprehajalne poti po Velenju in okolici – predlog za kratke in dolge izlete (označene, zbrane, zemljevidi …)
7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI
21
A.7.1
renovacija stanovanj socialno ogroženih družin
Sklop B – Sofinanciranje do 2.000 €
1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
22
B.1.1
organizirani mladinski izleti v tujino
23
B.1.2.
gledališke igre v tujem jeziku
24
B.1.3.
šole v naravi v tujini
25
B.1.4.
več šolskih izletov in ekskurzij v tujino
26
B.1.5.
zaključni šolski izleti v tujino
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
27
B.2.1
gostujoča predavanja profesionalcev v okviru formalnega izobraževanja
28
B.2.2.
izobraževanje izvedeno v naravi (učilnica v naravi)
29
B.2.3.
tečaji za delo z mladimi s posebnimi potrebami (slepimi in slabovidnimi, gluhimi in naglušnimi, dislektiki ...)
30
B.2.4.
več praktičnega pouka v osnovni in srednji šoli
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
31
B.3.1
podjetniški tečaji in delavnice (uporabna znanja za zagon podjetij in njihovo poslovanje)
32
B.3.2.
predstavitev poklicev
33
B.3.3.
program pivovarne in pivnice v Velenju
4. MLADI IN DRUŽBA
34
B.4.1
sajenje dreves na zapuščenih področjih
35
B.4.2.
dobrodelni mladinski projekti
5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
36
B.5.1
plesni dogodek na prostem
37
B.5.2.
sklop stand-up večerov
38
B.5.3.
projekti ohranjanja kulturne dediščine – šeg, navad in običajev
39
B.5.4.
sklop fotografskih razstav lokalnih mladih fotografov
40
B.5.5.
poulična umetnost (ples, glasba, razstave …)
41
B.5.6.
delavnice uporabnih obrti (šivanje, vitražna tehnika ...)
42
B.5.7.
sklop tematskih mladinskih glasbenih večerov
43
B.5.8.
dogodki in projekti na temo Velenje nekoč
44
B.5.9.
umetniški projekti in inštalacije v okolici jezer
45
B.5.10.
viteški večeri na Velenjskem gradu
46
B.5.11.
sklop kulturno-umetniških dogodkov v Stari pekarni
6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
47
B.6.1.
sklop dogodkov na skate parku
48
B.6.2.
poletne športne igre (tekmovanje) na TRC Jezero
49
B.6.3.
color run and party
50
B.6.4.
obnova trim steze nad bazenom
51
B.6.5.
oživitev velenjske plaže ob večerih
52
B.6.6.
triatlon Velenje
53
B.6.7.
mladinsko založništvo
54
B.6.8.
sklop potopisnih predavanj in fotografskih popotniških razstav
55
B.6.9.
Alternativna in interaktivna vodenja za mlade po Velenju in okolici
7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI
56
B.7.1
dnevni tabori in delavnice
57
B.7.2.
terapije s pomočjo živali (psi, konji)
58
B.7.3.
dostopni turizem za mlade s posebnimi potrebami
59
B.7.4.
učenje slovenskega jezika za mlade priseljence
60
B.7.5.
tečaj znakovnega jezika
61
B.7.6.
pomoč pri učenju – tutorstvo (mladi za mlade)
62
B.7.7.
ulično mladinsko delo z mladimi z manj priložnostmi
Sklop C – Sofinanciranje do 1.000 €
1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH
63
C.1.1
informiranje in svetovanje o možnostih mednarodne mobilnosti
64
C.1.2.
druženja z mladimi, ki so študirali, delali in potovali v tujini
65
C.1.3.
finančna pomoč pri šolanju v tujini
66
C.1.4.
razširitev učenja tujih jezikov (francoščina, španščina, ruščina, italijanščina ...)
67
C.1.5.
opravljanje prakse v tujini
68
C.1.6.
usposabljanje za bodoče delovno mesto v tujini
69
C.1.7.
mednarodno Velenje (predstavitev vseh natalitet, ki živijo v Velenju)
70
C.1.8.
PostCrossing oziroma Pen Pal (dopisovanje pisem in kartic med novimi prijatelji po celem svetu)
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
71
C.2.1
informativni dnevi že v 8. razredu
72
C.2.2.
predstavitev poklicev
73
C.2.3.
usposabljanje mladih na področju prve pomoči
74
C.2.4.
izobraževanje o bontonu
75
C.2.5.
tržnica znanja in veščin (mreža mladih, ki bi izvajali pomoč pri izobraževanju oziroma inštrukcijah)
76
C.2.6.
čajanka v tujem jeziku
77
C.2.7.
kuharski tečaj
78
C.2.8.
tečaj grafičnega oblikovanja
79
C.2.9.
fotografski in multimedijski tečaj
80
C.2.10.
grafitarske delavnice
81
C.2.11.
računalniški tečaj (Microsoft office programi)
82
C.2.12.
tečaji za življenje (kuhanje, likanje, pranje in likanje, plačevanje položnic, urejanje dokumentov ...)
83
C.2.13.
interaktivna spletna stran za dijake (predavanja, testi, seminarske naloge ...)
84
C.2.14.
izobraževanje za profesorje o različni uporabi izobraževalnih (neformalnih) metod
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO
85
C.3.1
en teden spoznavanja poklica namesto pouka
86
C.3.2.
podjetniški večeri z uspešnimi podjetniki, ki delijo izkušnje in motivirajo mlade za začetek poslovne poti
87
C.3.3.
podjetniški krožki na osnovnih in srednjih šolah
88
C.3.4.
organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci
4. MLADI IN DRUŽBA
89
C.4.1
kreativni koši po mestu z motivacijskimi napisi
90
C.4.2.
posvojimo del reke Pako in skrbimo zanj
91
C.4.3.
sklop čistilnih akcij
92
C.4.4.
mladinski parlament (arena mladih)
5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA
93
C.5.1
sklop galerijskih razstav lokalnih mladih umetnikov
94
C.5.2.
gledališče na prostem
95
C.5.3.
kino predstave na Letnem kinu
96
C.5.4.
glasbena šola
6. ŠPORT IN PROSTI ČAS
97
C.6.1
lan party;
98
C.6.2.
tekmovanje v drugačnih urbanih športih v mestu (npr.: veslanje po reki Paki, tek z polnimi nakupovalnimi vrečkami čez ovire …)
99
C.6.3.
disko večeri
100
C.6.4.
tekmovanje o parkour-u
101
C.6.5.
kotički za sproščanje v naravi
102
C.6.6.
tekmovanje v mini golfu
103
C.6.9.
sklop orientacijskih tekmovanj
104
C.6.10.
sklop pogovorov o aktualnih družbenih temah
105
C.6.11.
mladinska modna revija
106
C.6.12.
sklop dogodkov in projektov na vodnem mestu
7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI
107
C.7.1
organizacija tekmovanja za amaterje in osebe s posebnimi potrebami
108
C.7.2.
delavnice osveščanja mladih kako pomagati sovrstnikom s posebnimi potrebami
109
C.7.3.
spremstvo mladih s posebnimi potrebami na koncertih (počitniško in študentsko delo)
110
C.7.4.
botrstvo na lokalnem nivoju
111
C.7.5.
organizacija dobrodelnega projekta
112
C.7.6.
projekt Moj veliki brat, moja velika sestra (skrb starejših mladih za mlajše mlade s posebnimi potrebami in za otroke)
113
C.7.7.
debatni in družabni večeri za mlade s posebnimi potrebami na najrazličnejše tematike
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018. Mestna občina Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o (so)financiranju izbranih mladinskih projektov v letu 2018.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni po zaključku javnega razpisa.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/89-61-678 (Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti darja.plaznik@velenje.si.
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti