Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

464. Sklep o kapitalu plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja in klirinške družbe, stran 1680.

  
Na podlagi 67. člena v povezavi s petim odstavkom 164. člena in tretjim odstavkom 234. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju: ZPlaSSIED) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o kapitalu plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja in klirinške družbe 
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejša pravila glede izračuna kapitala plačilne institucije, hibridne plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo, družbe za izdajo elektronskega denarja, hibridne družbe za izdajo elektronskega denarja, družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo in klirinške družbe (v nadaljevanju: subjekt), in sicer:
1. sestavine in odbitke od kapitala;
2. razmerja in omejitve med posameznimi sestavinami kapitala;
3. pravila glede izračunavanja, spremljanja in poročanja o kapitalu.
(2) Podlaga za izračun kapitala subjekta so računovodski izkazi subjekta, pripravljeni skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013), se namesto izraza »institucija« smiselno upošteva izraz »subjekt«.
2. člen 
(opredelitve izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZPlaSSIED in Uredbi (EU) št. 575/2013.
3. člen 
(kapital) 
(1) Kapital subjekta se izračuna kot vsota temeljnega in dodatnega kapitala, pri čemer je potrebno upoštevati tudi razmerja in omejitve med posameznimi sestavinami kapitala.
(2) Temeljni kapital subjekta je vsota navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz 5. člena tega sklepa in dodatnega temeljnega kapitala 6. člena tega sklepa.
(3) Dodatni kapital subjekta je opredeljen v 7. členu tega sklepa.
(4) Pri uporabi določb tega sklepa se posamezne sestavine in odbitki od kapitala ustrezno prilagodijo glede na pravnoorganizacijsko obliko subjekta.
4. člen 
(razmerja ter omejitve med posameznimi sestavinami kapitala) 
(1) Subjekt mora vedno izpolnjevati naslednje razmerje in omejitev med posameznimi sestavinami kapitala:
1. navadni lastniški temeljni kapital mora obsegati najmanj 75 % temeljnega kapitala;
2. dodatni kapital ne sme presegati ene tretjine temeljnega kapitala.
(2) Morebitni presežek iz 2. točke prvega odstavka tega člena se ne sme upoštevati pri izračunu kapitala.
2. NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL 
5. člen 
(izračun navadnega lastniškega temeljnega kapitala) 
(1) Navadni lastniški temeljni kapital subjekta je sestavljen iz vsote postavk iz točk (a) do (e) prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 po uporabi prilagoditev iz 32. do 35. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, odbitkov iz točk (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (j) in (l) prvega odstavka 36. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ter izvzetij iz 48. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Dobički med letom ali čisti dobički poslovnega leta subjekta se lahko vključijo v navaden lastniški temeljni kapital, preden subjekt sprejme uraden sklep o potrditvi letnega dobička ali izgube, če sta izpolnjena pogoja iz točk (a) in (b) drugega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(3) Za odbitke od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjekta iz prvega odstavka tega člena veljajo določbe iz 37., 38. ter 40. do 49. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
3. DODATNI TEMELJNI KAPITAL 
6. člen 
(izračun dodatnega temeljnega kapitala) 
(1) Dodatni temeljni kapital subjekta je vsota postavk iz točk (a) in (b) 51. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, zmanjšana za odbitke iz točk (a) do (f) 56. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Za odbitke od postavk dodatnega temeljnega kapitala subjekta iz prvega odstavka tega člena veljajo določbe iz 57., 58., 59. in 60. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
4. DODATNI KAPITAL 
7. člen 
(izračun dodatnega kapitala) 
(1) Dodatni kapital subjekta je vsota postavk iz točk (a) in (b) 62. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, zmanjšana za odbitke iz točk (a) do (d) 66. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Za odbitke od postavk dodatnega kapitala subjekta iz prvega odstavka tega člena veljajo določbe iz 67., 68., 69. in 70. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
5. POROČANJE 
8. člen 
(poročanje) 
(1) Subjekt mora razviti ustrezne sisteme in postopke za izračun in spremljanje kapitala in kapitalske zahteve ter zagotoviti pravilno in pravočasno poročanje Banki Slovenije o kapitalu in kapitalski zahtevi v vsebini, kot je določena v obrazcih z oznako KS 1, KS 2 in KS 3, ki so sestavni del tega sklepa. Podatki se poročajo v pisni obliki ter po stanju na zadnji dan poslovnega leta.
(2) Subjekt mora predložiti poročila najkasneje do desetega delovnega dne po izteku roka za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov Banki Slovenije v skladu s 73. členom ZPlaSSIED.
(3) V primeru posebne zahteve Banke Slovenije mora subjekt poročila izdelati in predložiti tudi po stanju na dan in v rokih, ki jih določi Banka Slovenije.
(4) Družba za izdajo elektronskega denarja iz tretjega odstavka 164. člena ZPlaSSIED mora izračunavati in spremljati kapital ter poročati Banki Slovenije ločeno za dejavnost izdajanja elektronskega denarja ter za dejavnost plačilnih storitev, ki niso povezane z izdajo elektronskega denarja.
9. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe sklepa) 
Ta sklep začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. februarja 2018
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 
 

AAA Zlata odličnost