Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Ob-1425/18, Stran 543
Svet zavoda Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, na podlagi sklepa 4. redne seje sveta zavoda, ki je bila dne 13. 2. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2018.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, nazivu svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo priporočena pošiljka oddana na pošto zadnji dan roka.
Kandidat/-ka mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in priložiti kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Trbovlje 

AAA Zlata odličnost