Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

509. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans I, stran 1805.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. redni seji dne 21. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans I 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen 
(obseg in struktura proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2018 se določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/PODSK. KONTOV
OPIS
LETO 2018 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
13.275.357,02
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.062.668,96
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
8.959.431,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.540.351,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.145.580,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
273.500,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.103.237,96
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
771.214,96
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
13.600,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
48.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
75.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.194.923,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.286.131,50
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
285.131,50
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.001.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
10.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
10.000,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
(740 + 741) 
907.794,58
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
835.327,56
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
72.467,02
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
8.761,98
782
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV
3.561,98
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
5.200,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.061.688,96
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.333.911,08
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
664.419,32
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
99.826,23
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.418.949,11
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
66.600,00
409
REZERVE
84.116,42
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.188.200,71
410
SUBVENCIJE
62.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.347.096,00
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
593.759,20
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.185.345,51
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.957.021,17
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.957.021,17
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
582.556,00
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
375.579,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
206.977,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ 
(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–2.786.331,94
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
8.512,95
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
8.512,95
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
8.512,95
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.) 
8.512,95
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.590.787,00
50
ZADOLŽEVANJE 
1.590.787,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.590.787,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
570.869,08
55
ODPLAČILA DOLGA 
570.869,08
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
570.869,08
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+ IV.+ VII.- II. -V. – VIII.)
-1.757.901,07
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII. – VIII.)
1.019.917,92
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+ VII. – VIII.- IX. = -III.)
2.786.331,94
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 
 
9009 Splošni sklad za drugo
1.757.901,07
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. prihodki iz naslova koncesij, ki se v skladu z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.«
3. člen 
V 15. členu se v drugem odstavku znesek »10.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »15.000,00 EUR«.
4. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku znesek »750.787 EUR« nadomesti z zneskom »1.590.787 EUR«.
5. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-248/2016-81
Trebnje, dne 21. februarja 2018
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti