Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

478. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 1710.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15, 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji 15. februarja 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 18/16; v nadaljevanju: Pravilnik) se spremeni 15. člen tako, da se v novem besedilu glasi:
»15. člen 
(1) V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni razpis za vpis otrok v vrtec in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlogo evidentira ter vlagatelja obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta.
(2) Vloge iz prejšnjega odstavka vrtec obravnava v primeru nastanka prostega mesta v vrtcu, če so sprejeti v vrtec vsi otroci s čakalnega seznama oziroma, če je bilo staršem vseh otrok s čakalnega seznama ponujeno prosto mesto, pa so ga vlagatelji odklonili ali pa z vrtcem niso sklenili pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih.
(3) Otrok s posebnimi potrebami oziroma otrok, za katerega je CSD izdal potrdilo o njegovi ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ima skladno z Zakonom o vrtcih prednost pri sprejemu.«
2. člen 
16. člen Pravilnika se spremeni tako, da se v novem besedilu glasi:
»16. člen 
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Zap. št.
Kriteriji
Št. točk
1. 
Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)
1.a 
Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Gorenja vas - Poljane 
ali 
otrok v enostarševski družini ima skupaj s staršem stalno prebivališče na območju Občine Gorenja vas - Poljane 
60
1.b
Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane 
45
1.c
Otrok in starši nimajo stalnega prebivališča v Občini Gorenja vas - Poljane, spadajo pa v šolski okoliš posamezne šole v Občini Gorenja vas - Poljane ali spadajo v gravitacijsko območje* posamezne šole v Občini Gorenja vas - Poljane 
15
2.
Zaposlenost (upošteva se ena izmed variant)
2.a
Zaposlenost (ali status rednega študenta, dijaka oziroma kmeta) obeh staršev oziroma enega od staršev, če gre za enostarševsko družino 
60
2.b 
Zaposlenost (ali status rednega študenta, dijaka oziroma kmeta) samo enega od staršev
30
2.c 
Nezaposlenost starša v enoroditeljski družini, ki je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje
30
3.
Otrok je bil uvrščen na čakalni seznam in mu ni bilo odobreno prosto mesto v vrtcu (upošteva se ena izmed variant)
3.a 
V preteklem letu
12
3.b 
Dve leti zapored
24
3.c 
Tri leta zapored
36
4.
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtec na območju Občine Gorenja vas - Poljane dvojčke, trojčke … oziroma dva otroka iz iste družine, ki ju vpisujejo v oddelke prvega starostnega obdobja. Ta kriterij velja tudi, ko je v vrtec že vključen otrok iz iste družine, razen v primeru, ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šestih let 
3
5.
Otrok, ki bo z naslednjim šolskim letom vpisan v šolo
24
6.
Vključevanje mlajših otrok – otrok, ki 1. 9. tekočega koledarskega leta ne bo dopolnil starosti 11 mesecev (upošteva se ena izmed variant)
6.a
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 10. tekočega koledarskega leta 
6
6.b
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 11. tekočega koledarskega leta 
5
6.c 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 12. tekočega koledarskega leta 
4
6.d
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 1. prihodnjega leta 
3
6.e
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 2. prihodnjega leta 
2
6.f
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 3. prihodnjega leta 
1
7.
Družina z več vzdrževanimi otroki (upošteva se ena izmed variant)
7.a 
Dva otroka
1
7.b
Trije otroci
2
7.c
Štirje ali več otrok 
3
*Območje v okolici šol – kraji, iz katerih otroci že daljše obdobje obiskujejo šolo v posameznem središču Občine Gorenja vas - Poljane, čeprav to ni šolski okoliš. K istemu središču prebivalci gravitirajo tudi glede koriščenja oskrbnih storitev.«
3. člen 
18. člen Pravilnika se spremeni tako, da se v novem besedilu glasi:
»18. člen 
(1) Vrtec pošlje vlagateljem v 8 dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od dneva odpreme na pošto.
(2) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelji v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora, ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči vlagatelju. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
(3) Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
(4) Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih vlagateljev zoper obvestila, vrtec vlagateljem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagatelji. Vlagatelji so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva skleniti pogodbo z vrtcem, v nasprotnem primeru se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.«
4. člen 
V 21. členu Pravilnika se spremeni drugi odstavek tako, da se v novem besedilu glasi:
»(2) Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca samo z vsakim prvim dnem naslednjega meseca po najavi izpisa. Starši izpis najavijo na izpisnem obrazcu, ki ga predložijo vrtcu do 15. dne v predhodnem mesecu.«
5. člen 
Ta pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 605-001/2016-003
Gorenja vas, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti