Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

463. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja, stran 1675.

  
Na podlagi sedmega odstavka 33. člena, petega odstavka 35. člena v povezavi s četrtim odstavkom 27. člena, sedmega odstavka 76. člena, devetega odstavka 161. člena v povezavi s petim odstavkom 166. člena in osmim odstavkom 167. člena ter enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju: ZPlaSSIED) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep:
1. določa uporabo Smernic v skladu s členom 5(5) Direktive (EU) 2015/2366 o informacijah, ki jih je treba predložiti za izdajo dovoljenja plačilnim institucijam in institucijam za izdajo elektronskega denarja ter za registracijo ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih (v nadaljevanju: Smernice o informacijah), in Smernic glede meril za način določitve najnižjega denarnega zneska zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva v skladu s členom 5(4) Direktive (EU) 2015/2366 (v nadaljevanju: Smernice glede meril);
2. podrobneje ureja nekatere vsebine Smernic o informacijah in Smernic glede meril;
3. določa vsebino zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji oziroma družbi za izdajo elektronskega denarja;
4. določa podrobnejša pravila za varna sredstva z nizkim tveganjem, v katera lahko družba za izdajo elektronskega denarja naloži sredstva, ki jih je prejela v zameno za izdani elektronski denar.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo tudi v postopku za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija z opustitvijo ali za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo ter za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji z opustitvijo oziroma v družbi za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, razen, če ta sklep za vsebino zahtev za izdajo teh dovoljenj izrecno določa drugače.
2. člen 
(opredelitve izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZPlaSSIED, če ni v tem sklepu določeno drugače.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem sklepu, pomenijo:
1. Plačilna institucija pomeni plačilno institucijo, hibridno plačilno institucijo ali plačilno institucijo z opustitvijo.
2. Družba za izdajo elektronskega denarja pomeni družbo za izdajo elektronskega denarja, hibridno družbo za izdajo elektronskega denarja ali družbo za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo.
3. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) na spletni strani objavil:
1. dne 8. 11. 2017 Smernice v skladu s členom 5(5) Direktive (EU) 2015/2366 o informacijah, ki jih je treba predložiti za izdajo dovoljenja plačilnim institucijam in institucijam za izdajo elektronskega denarja ter za registracijo ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih, in
2. dne 12. 9. 2017 Smernice glede meril za način določitve najnižjega denarnega zneska zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva v skladu s členom 5(4) Direktive (EU) 2015/2366.
(2) Smernice o informacijah iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena določajo, katere podatke in dokumentacijo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, zahtevi za registracijo ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih in zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja.
(3) Smernice o informacijah se uporabljajo za:
1. pristojne organe, kot so opredeljeni v drugem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010,
2. plačilne institucije,
3. družbe za izdajo elektronskega denarja,
4. ponudnike storitev zagotavljanja informacij o računih, kot so opredeljeni v tretjem odstavku 21. člena ZPlaSSIED.
(4) Smernice glede meril iz prvega odstavka tega člena določajo način izračuna najnižjega denarnega zneska zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva ter merila in kazalnike za način določitve najnižjega denarnega zneska zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva, ki ga morajo skleniti podjetja, ki vložijo zahtevo za:
1. dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev iz 7. točke prvega odstavka 5. člena ZPlaSSIED,
2. registracijo za opravljanje plačilnih storitev iz 8. točke prvega odstavka 5. člena ZPlaSSIED,
3. dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev iz 7. in 8. točke prvega odstavka 5. člena ZPlaSSIED.
(5) Smernice glede meril se uporabljajo za pristojne organe, kot so opredeljeni v drugem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
4. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo Smernic o informacijah za:
1. vložnike zahteve za pridobitev dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija v skladu s prvim in četrtim odstavkom 35. člena ZPlaSSIED,
2. vložnike zahteve za pridobitev dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja v skladu s prvim odstavkom 35. člena ZPlaSSIED v povezavi s petim odstavkom 161. člena ZPlaSSIED in
3. vložnike zahteve za registracijo za opravljanje plačilnih storitev iz 8. točke 5. člena ZPlaSSIED v skladu s petim odstavkom 35. člena ZPlaSSIED.
(2) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo Smernic o merilih za:
1. vložnike zahteve za registracijo za opravljanje plačilnih storitev iz 8. točke 5. člena ZPlaSSIED v skladu s petim odstavkom 35. člena ZPlaSSIED in
2. vložnike zahteve za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija v skladu s četrtim odstavkom 35. člena ZPlaSSIED.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZPlaSSIED v celoti upošteva določbe Smernic o informacijah in Smernic o merilih v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
2. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PRIDOBITEV KVALIFICIRANEGA DELEŽA V PLAČILNI INSTITUCIJI ALI DRUŽBI ZA IZDAJO ELEKTRONSKEGA DENARJA 
5. člen 
(zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža) 
(1) Zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža vložijo pri Banki Slovenije neposredni in posredni bodoči imetniki kvalificiranega deleža.
(2) Višina posrednega kvalificiranega deleža se ugotavlja na podlagi meril, določenih v Prilogi I.
(3) Bodoči imetniki kvalificiranih deležev morajo vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža hkrati z vložitvijo zahteve iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 4. člena tega sklepa.
6. člen 
(dokumentacija k zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža) 
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti dokumentacijo in informacije, navedene v točkah 15.2., 15.3., 15.4. in 15.5. Smernice 15 iz sklopa 4.1 oziroma 4.3 Smernic o informacijah ter dodatno:
1. dokazilo o plačilu takse za odločanje o zahtevi;
2. navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vložnika v postopku izdaje dovoljenja, vključno s pooblastilom za zastopanje;
3. izjavo kvalificiranega imetnika s pooblastilom, da Banka Slovenije navedbe v zahtevi in prilogah preveri pri pristojnih organih;
4. podatke o viru sredstev za naložbo v kvalificirani delež;
5. obrazložitev sposobnosti kvalificiranega imetnika financirati izvedbo poslovnega načrta plačilne institucije oziroma družbe za izdajo elektronskega denarja;
6. v primeru kvalificiranega imetnika, ki ni fizična oseba: akt, iz katerega je razviden statusni ustroj kvalificiranega imetnika, ter, če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, še računovodske izkaze kvalificiranega imetnika za tekoče poslovno leto.
(2) Banka Slovenije lahko zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v tem sklepu.
7. člen 
(smiselna uporaba določb glede dokumentacije) 
Določbe prejšnjega člena o dokumentaciji k zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma bodoče skupne kvalificirane imetnike.
3. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV KOT PLAČILNA INSTITUCIJA Z OPUSTITVIJO 
8. člen 
(zahteva za opustitev oziroma omejeno uporabo posameznih zahtev) 
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izvrševanja denarnih nakazil kot plačilna institucija z opustitvijo mora poleg sestavin iz Smernice 2 in Smernice 3 iz sklopa 4.1 Smernic o informacijah vsebovati tudi navedbo vložnika, za katere posamezne zahteve glede statusnega ustroja iz 2. podpoglavja in glede sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol iz 7. podpoglavja 2. poglavja ZPlaSSIED zahteva opustitev ali uporabo v omejenem obsegu. V zahtevi mora vložnik podrobno utemeljiti razloge, ki utemeljujejo dopustitev opustitve ali uporabo posameznih zahtev za plačilne institucije v omejenem obsegu.
(2) V primeru, če vložnik zahteva opustitev oziroma omejeno izpolnjevanje posameznih zahtev, mora predlog vključevati tudi opis, v kakšnem obsegu naj se posamezna zahteva upošteva.
(3) Vložnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija z opustitvijo priložiti dokumentacijo in dokazila glede:
1. izpolnjevanja pogojev iz drugega odstavka 76. člena ZPlaSSIED;
2. razlogov, ki utemeljujejo dopustitev predlagane opustitve ali omejenega izvajanja posameznih zahtev;
3. drugih pogojev in zahtev iz sklopa 4.1 Smernic o informacijah, za katere vložnik ni predlagal opustitve oziroma omejenega izpolnjevanja oziroma za katere opustitev ali omejeno izpolnjevanje ni dopustno.
9. člen 
(dokumentacija v zvezi z zahtevo za opustitev oziroma omejeno izpolnjevanje posameznih zahtev) 
Vložnik mora v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz drugega odstavka 76. člena ZPlaSSIED predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. izpis iz sodnega registra ali drugega ustreznega javnega registra pravnih oseb ali potrdilo o stalnem prebivališču fizične osebe, iz katerega je razvidno, da ima pravna oseba oziroma fizična oseba, ki bo opravljala plačilne storitve kot plačilna institucija z opustitvijo, sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
2. dokazila, da bo plačilna institucija z opustitvijo opravljala storitve izvrševanja denarnih nakazil kot dodatno dejavnost in bodo te storitve dostopne le tistim uporabnikom, ki bodo hkrati uporabljali njene druge storitve, ki niso plačilne storitve;
3. poslovni načrt za prva tri poslovna leta, ki mora vsebovati tudi povprečni mesečni znesek vseh plačilnih transakcij, ki jih namerava vložnik opraviti, vključno s transakcijami, opravljenimi preko njegovih zastopnikov, iz katerega izhaja, da povprečni mesečni znesek vseh plačilnih transakcij, ki jih namerava opraviti plačilna institucija z opustitvijo, vključno s transakcijami, opravljenimi preko njenih zastopnikov, v posameznem letu ne bo presegel 100.000 eurov;
4. glede primernosti članov poslovodstva in oseb, neposredno odgovornih za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, kot je določeno v Smernici 16 Smernic o informacijah.
4. PODROBNEJŠA PRAVILA ZA VARNA SREDSTVA Z NIZKIM TVEGANJEM, V KATERA LAHKO DRUŽBA ZA IZDAJO ELEKTRONSKEGA DENARJA NALOŽI SREDSTVA, KI JIH JE PREJELA V ZAMENO ZA IZDANI ELEKTRONSKI DENAR 
10. člen 
(podrobnejša pravila glede varnih sredstev z nizkim tveganjem) 
(1) Družba za izdajo elektronskega denarja, ki zagotavlja varovanje denarnih sredstev, ki jih je prejela v zameno za izdani elektronski denar, z ločenim vodenjem denarnih sredstev v skladu s prvim odstavkom 68. člena ZPlaSSIED, lahko ta denarna sredstva naloži tudi v likvidne naložbe z nizkim tveganjem, kar pomeni:
1. instrumente, ki spadajo v eno od kategorij dolžniških finančnih instrumentov, katerim se v zvezi z njihovo izpostavljenostjo v skladu s 114. do 122. členom Uredbe 575/2013 dodeli utež tveganja, ki ne presega 20 %;
2. naložbe v enote investicijskih skladov, ki vlagajo sredstva izključno v instrumente iz točke a) tega odstavka.
(2) Banka Slovenije lahko v izjemnih situacijah, na podlagi ocene tveganj, ki so povezana z določenim instrumentom iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, vključno s tveganji, ki izhajajo iz varnosti, zapadlosti in vrednosti instrumenta, določi, da posamezni instrumenti ne ustrezajo kriteriju likvidnih naložb z nizkim tveganjem za namene, opredeljene v 166. členu ZPlaSSIED.
5. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA KOT DRUŽBA ZA IZDAJO ELEKTRONSKEGA DENARJA Z OPUSTITVIJO 
11. člen 
(zahteva za izdajo dovoljenja) 
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo mora poleg sestavin iz Smernice 2 iz sklopa 4.3 Smernic o informacijah vsebovati tudi navedbo vložnika, za katere posamezne zahteve glede imetnikov kvalificiranih deležev (33. člen ZPlaSSIED), sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol (53. in 54. člen ZPlaSSIED), ustanovnega kapitala (163. člen ZPlaSSIED) in kapitalskih zahtev (164. člen ZPlaSSIED) ali varstva denarnih sredstev (166. člen ZPlaSS) zahteva delno ali popolno opustitev. V primeru, da vložnik zahteva uporabo določene zahteve v omejenem obsegu, mora predlog vključevati tudi opis, v kakšnem obsegu naj se posamezna zahteva upošteva.
(2) V zahtevi mora vložnik podrobno utemeljiti razloge, ki utemeljujejo dopustitev delne ali popolne opustitve posameznih zahtev.
(3) Vložnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo za odločitev o zahtevi priložiti dokumentacijo in dokazila glede:
1. izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 167. člena ZPlaSSIED;
2. razlogov, ki utemeljujejo dopustitev predlagane opustitve;
3. izpolnjevanja drugih pogojev in zahtev iz sklopa 4.3 Smernic o informacijah, za katere vložnik ni predlagal opustitve oziroma za katere opustitev ni dopustna.
12. člen 
(dokumentacija v zvezi z zahtevo za delno ali popolno opustitev posameznih zahtev) 
Vložnik mora v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz prvega odstavka 167. člena ZPlaSSIED predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. izpis iz sodnega registra ali drugega ustreznega javnega registra pravnih oseb ali potrdilo o stalnem prebivališču fizične osebe, iz katerega je razvidno, da ima pravna oseba oziroma fizična oseba, ki bo opravljala storitve izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
2. poslovni načrt za prva tri poslovna leta, iz katerega izhaja, da povprečni znesek elektronskega denarja v obtoku ne bo presegel 200.000 eurov;
3. glede primernosti članov poslovodstva in oseb, odgovornih za neposredno vodenje poslov v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja (smernica 16 iz sklopa 4.3 Smernic o informacijah).
13. člen 
(opravljanje plačilnih storitev z opustitvijo kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo) 
(1) Če namerava vložnik iz prvega odstavka 11. člena tega sklepa poleg storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo opravljati tudi plačilne storitve izvrševanja denarnih nakazil, ki niso povezane z izdajanjem elektronskega denarja, pod pogoji, ki veljajo za plačilne institucije z opustitvijo, mora zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, poleg dokumentacije iz 12. člena tega sklepa obsegati tudi:
1. opis izvajanja plačilnih storitev izvrševanja denarnih nakazil, ki jih namerava opravljati vložnik;
2. navedbo vložnika, za katere posamezne zahteve glede statusnega ustroja iz 2. podpoglavja in glede sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol iz 7. podpoglavja 2. poglavja ZPlaSSIED zahteva opustitev ali uporabo v omejenem obsegu (in v kakšnem obsegu) v zvezi z izvajanjem denarnih nakazil;
3. utemeljitev razlogov za dopustitev opustitve oziroma omejene uporabe zahtev v zvezi z izvajanjem denarnih nakazil.
(2) Vložnik iz prvega odstavka tega člena mora v zvezi z opravljanjem storitev izvrševanja denarnih nakazil pod pogoji iz prvega odstavka tega člena zahtevi za izdajo dovoljenja po tem sklepu poleg dokumentacije iz 12. člena tega sklepa predložiti še naslednjo dokumentacijo:
1. dokazila, da bo hibridna družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo opravljala storitve izvrševanja denarnih nakazil kot dodatno dejavnost in da bodo te storitve dostopne le tistim uporabnikom, ki bodo hkrati uporabljali njene druge storitve;
2. poslovni načrt za prva tri poslovna leta, ki mora vsebovati tudi povprečni mesečni znesek vseh plačilnih transakcij, ki jih namerava vložnik opraviti z izvrševanjem denarnih nakazil, vključno s transakcijami, opravljenimi preko njegovih zastopnikov, iz katerega izhaja, da povprečni mesečni znesek vseh plačilnih transakcij, ki jih namerava opraviti hibridna družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, vključno s transakcijami, opravljenimi preko njenih zastopnikov, v posameznem letu ne bo presegel 100.000 eurov;
3. glede primernosti članov poslovodstva in oseb, odgovornih za neposredno vodenje poslov v zvezi z izvrševanjem denarnih nakazil (smernica 16 iz sklopa 4.1 Smernic o informacijah);
4. o razlogih, ki utemeljujejo dopustitev opustitve ali omejene uporabe posameznih zahtev v predlaganem obsegu;
5. o izpolnjevanju pogojev iz sklop 4.1 Smernic o informacijah, za katere ni mogoča ali se ne predlaga opustitev v zvezi z izvrševanjem denarnih nakazil.
5. KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe sklepa) 
Ta sklep začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. februarja 2018
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti