Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

489. Pravilnik o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina, stran 1756.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 30. redni seji dne 31. 1. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in kriteriji za sofinanciranje prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti (v nadaljevanju prireditve ali dejavnosti), ki niso bile predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina (pokroviteljstva, sponzorstva).
2. člen 
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo za sofinanciranje prireditev ali dejavnosti:
– ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);
– ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
– ki so neposredno vezane na gostovanje skupin iz tujine;
– ki so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje;
– ki jih organizirajo mladi in so namenjene mladim;
– ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitev ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.
Prireditve ali dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank.
3. člen 
Do sofinanciranja po tem pravilniku so upravičeni:
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Rogaška Slatina;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost organizirajo na območju Občine Rogaška Slatina;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven Občine Rogaška Slatina, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembna za Občino Rogaška Slatina.
Posamezni pravni ali fizični osebi se sredstva v okviru istega razpisa dodelijo enkrat v tekočem letu.
4. člen 
Občina vsako leto objavi razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, postopke, merila ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.
Javni razpis za dodelitev sredstev se objavi najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Rogaška Slatina ter na spletnih straneh Občine Rogaška Slatina.
Javni razpis mora vsebovati:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– osnovne pogoje in merila, po katerih se izberejo prejemniki,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene prijave in način oddaje prijave na javni razpis,
– datum odpiranja prijav, dospelih na javni razpis,
– rok, v katerem bodo prijavitelji oziroma potencialni izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
5. člen 
Prijavitelji lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku najkasneje do 15. novembra oziroma do porabe sredstev.
6. člen 
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
Komisija se praviloma sestane enkrat mesečno in obravnava prejete vloge. Če vloga ob vložitvi ni popolna, prijavitelja pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga zavrže.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči župan s sklepom. Zoper sklep je v roku 8 dni mogoča pritožba pri županu občine. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen.
7. člen 
S pridobitelji sredstev iz proračuna se sklene pogodba, s katero se upravičenec zaveže, da bo projekt izvedel skrbno in skladno s prijavo. V roku do 30 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski oziroma osebni račun upravičenca, razen, če v pogodbi ni določeno drugače.
8. člen 
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga za sofinanciranje upošteva ter točkuje naslednja merila:
– A – pomen za Občino Rogaška Slatina in njene občane, prispevek k prepoznavnosti in ugledu
0–30 točk
– B – izvedljivost prireditve oziroma dejavnosti
0–20 točk
– C – obseg in kakovost prireditve oziroma dejavnosti
0–30 točk
D – reference prijaviteljev in dosedanje sodelovanje prijaviteljev z Občino Rogaška Slatina
0–20 točk
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih je 100 točk. Vrednost točke se določi vsako leto z javnim razpisom.
9. člen 
A – Pomen za Občino Rogaška Slatina in njene občane, prispevek k prepoznavnosti in ugledu (udeležba, doseg, promocijski učinek)
a) Velik pomen prireditve ali dejavnosti – do 30 točk
b) Srednje velik pomen prireditve ali dejavnosti – do 20 točk
c) Manjši pomen prireditve ali dejavnosti – do 10 točk
B – Izvedljivost prireditve oziroma dejavnosti (število sodelujočih, vsebina)
a) Zahtevna izvedljivost prireditve ali dejavnosti – do 20 točk
b) Manj zahtevna izvedljivost prireditve ali dejavnosti – do 10 točk
C – Obseg in kakovost prireditve oziroma dejavnosti
a) Prireditev ali dejavnost se izvaja dnevno – do 20 točk
b) Prireditev ali dejavnost se izvaja mesečno – do 15 točk
c) Prireditev ali dejavnost se izvaja v enkratni obliki – do 10 točk
d) Cilji so jasno opredeljeni – do 5 točk
e) Ciljne skupine so jasno opredeljene – do 5 točk
D – Reference prijaviteljev in dosedanje sodelovanje prijaviteljev z Občino Rogaška Slatina
a) Reference – uspešnost na državnem/mednarodnem nivoju – do 10 točk
b) Reference – uspešnost na občinskem nivoju – do 5 točk
c) Sodelovanje na prireditvah ali pri dejavnostih Občine Rogaška Slatina – do 10 točk
d) Prijavitelj do sedaj na prireditvah ali pri dejavnostih ni sodeloval z Občino Rogaška Slatina – do 5 točk
10. člen 
Komisija lahko prijavljene prireditve ali dejavnosti, ki po kateremkoli od navedenih meril bistveno odstopajo od drugih prijavljenih prireditev ali dejavnosti, predlaga za sofinanciranje, večje od maksimalnega zneska (max. število točk x vrednost točke). V tem primeru je potreben poseben sklep župana.
Znesek sofinanciranja v primeru, ko je prejemnik sredstev fizična oseba, predstavlja bruto vrednost z vključenimi morebitnimi akontacijami dohodnine in drugimi davki.
11. člen 
Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
Upravičenci morajo namensko porabo dokazati občinski upravi v roku 30 dni od dogodka.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev, mora upravičenec že prejeta sredstva vrniti v občinski proračun v roku 8 dni od prejema pisnega poziva.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila ne more kandidirati za sredstva na podlagi tega pravilnika v tekočem in v naslednjem proračunskem obdobju.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2018-01
Rogaška Slatina, dne 31. januarja 2018
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti