Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Št. 4300-2/2018/5 Ob-1494/18, Stran 516
Javni razpis 
za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA
1. Pravna podlaga: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018), (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019), (Uradni list RS, št. 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljevanju: ZJF), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17), Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju: ZUP), Uredba komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1, spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017, UL L 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014), Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020), memorandum št. 4301-2/2015/7 med Slovenijo in Eureko z dne 16. 6. 1994 in Frascati priročnik 2015 (Frascati Manual 2015; Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: sredstva po tem javnem razpisu dodeljuje Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem (v nadaljnjem besedilu: MSP, ki se ukvarjajo z RR) in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.
Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz Dvostranskega sporazuma Eurostars 2 (podpisan dne 5. 1. 2017 med ministrstvom in Sekretariatom EUREKA), podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.
Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis), ki je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu.
V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 36 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu.
4. Upravičeni prijavitelji: na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji)).
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je prijavitelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
V kolikor se ugotovi, da je prijavitelj, v času potrjevanja ali izvajanja projekta uporabil ali predložil ministrstvu lažne, nepravilne ali nepopolne podatke, izjave ali dokumente ali da ni razkril pomembnih podatkov ali dokumentov, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in bi jih bil v skladu z javnim razpisom moral razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva na javnem razpisu na nepošten način, bo prijavitelj moral neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije vrniti, razen tega bo zoper njega vložena kazenska ovadba. Ne glede na to, ali je v konkretnem primeru že prišlo do izplačila sredstev ali ne, lahko v posledici lažnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov, izjav ali dokumentov, pride tudi do odpovedi pogodbe ali odprave sklepa o izboru.
5.1. Nacionalni pogoji
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani Sekretariata EUREKA.
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tako splošne pogoje mednarodnega razpisa (navedene v točki 5.2.) kot tudi posebne nacionalne pogoje, navedene v nadaljevanju:
Poleg pogojev za projekt mora vsak prijavitelj, ki se prijavi na ta javni razpis, izpolnjevati sledeče pogoje:
– v kolikor je prijavitelj, podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar mora dokazovati z izpiskom iz Sodnega registra;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C);
– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah – ZPRPGDZT (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014;
– da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil in ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega financiranja in prepoved kumulacije sofinanciranja));
– da nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
– da nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
– da niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let;
– glede upravičenca ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– Eurostars projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014;
– ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali 
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24);
– ne bo pridobljenih sredstev namenil za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanje distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa;
– na datum, na katerega je predviden začetek financiranja prijavljenega projekta, prijavitelj ne bo imel aktivne pogodbe za sofinanciranje drugega Eurostars projekta.
Vse pogoje (tudi tiste, ki se sklicujejo na dan oddaje vloge) mora upravičenec izpolnjevati ves čas od oddaje vloge naprej.
Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih sodelujejo le kot podizvajalci ali kot partnerji brez sofinanciranja.
Prijavitelji na javni razpis prijavijo projekt kot zaključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena obveznost prejemnika sredstev izpolnjena, ko bo projekt v celoti zaključen, oziroma, ko bodo izvedene vse napovedane aktivnosti in doseženi vsi rezultati vseh partnerjev in ne le partnerja, ki bo z ministrstvom sklenil pogodbo o sofinanciranju, vključno z vstopom razvitega izdelka, procesa ali storitve na trg. V primeru, da prijavitelj ob zaključku projekta ne bo dokazal uresničitve vseh napovedanih aktivnosti in rezultatov, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti oziroma rezultate skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Prejemnik je po končani raziskovalno-razvojni aktivnosti in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval član strokovne komisije, nacionalni projektni koordinator za potrebe Sekretariata EUREKA ter sam Sekretariat EUREKA. V primeru, da prejemnik sredstev takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko ministrstvo glede na okoliščine primera zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev.
5.2. Splošni pogoji mednarodnega razpisa
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, in sicer:
– koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki se aktivno ukvarja z raziskavami in razvojem (E1),
– koordinator projekta mora imeti sedež v Eurostars državi (E2),
– pri projektu morata sodelovati vsaj dva neodvisna partnerja (E3),
– pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih Eurostars držav (E4),
– MSP(ji), ki se aktivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in prihajajo iz Eurostars držav morajo nositi vsaj 50 % stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev) (E5),
– v posameznem projektu morajo vsi partnerji sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da noben posamezni partner ne vloži v projekt več kot 75 % celotnih stroškov projekta (v vložek partnerja se štejejo tudi stroški za podizvajalce) (E6),
– v posameznem projektu morajo vse države sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da nobena država v projektu ni udeležena z več kot 75 % celotnih stroškov projekta (v izračun udeležbe države se štejejo tudi stroški, ki jih partnerji plačajo podizvajalcem) (E7),
– načrtovano trajanje projekta je lahko največ 36 mesecev (E8),
– vstop glavnega proizvoda, postopka ali storitve na tržišče je predviden v 24 mesecih po zaključku projekta (izjema so projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih študij. Te se morajo začeti v dveh letih po zaključku projekta) (E9),
– projekt mora ustrezati vsem EUREKA kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti mora civilen namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek ali storitev) (E10),
– vsak od partnerjev ima status pravne osebe v državi iz katere prihaja (E11),
– noben od partnerjev ni bil obsojen zaradi goljufije ali drugih finančnih nepravilnosti ali nelegalnih poslovnih praks (E12),
– noben od partnerjev ni v postopku insolventnosti (E13).
Zgoraj navedeni pogoji predstavljajo prevod pogojev, ki so navedeni v izvirnem (mednarodnem) razpisu. Kot veljavni veljajo v izvornem besedilu navedeni pogoji. V primeru spora oziroma neskladja ali nejasnosti med zgoraj navedenim in izvirnim besedilom se upošteva izvirno besedilo objavljeno v dokumentu »Eligibility guidelines for applications« dostopnem na https://www.eurostars-eureka.eu/downloads/guidelines/participants/2014-2020.
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se mednarodno ocenjevanje ne izvede, projekt pa se zavrne. V postopku preverjanja pogojev nacionalni koordinatorji posameznih držav sodelujejo s Sekretariatom EUREKA. Vsak partner iz Slovenije, ki s prijavo na mednarodni del razpisa sodeluje v Eurostars projektu, je dolžan na zahtevo nacionalnega koordinatorja iz Slovenije posredovati vsa zahtevana pojasnila ali dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.
6. Postopek izbora
Postopek izbora poteka v dveh fazah.
Prva faza: Prijavitelji so dolžni skupaj s partnerji najprej izpolniti mednarodni del obveznosti (oddati mednarodno vlogo), kot navedeno na https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding. Obravnava mednarodne vloge je v pristojnosti Sekretariata EUREKA in poteka skladno s pravili programa objavljenimi na spletni strani https://www.eurostars-eureka.eu. Ministrstvo lahko od prijavitelja v katerem koli trenutku poteka prve faze zaprosi za dokazila ali pojasnila v zvezi z njegovim projektom ali izpolnjevanjem tako mednarodnih, kot tudi nacionalnih pogojev.
Druga faza: Po zaključeni obravnavi mednarodne vloge, so dolžni prijavitelji, ki so s strani Sekretariata EUREKA obveščeni o tem, da je bila ocena njihove vloge pozitivna, oddati tudi nacionalno vlogo, skladno s tem javnim razpisom. Obravnava nacionalne vloge je v pristojnosti ministrstva in jo bo izvedla komisija imenovana za ta namen.
Postopek in način izbora je podrobno naveden v točki 6. razpisne dokumentacije.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge prijaviteljev se ocenjujejo v okviru prve faze izbora (glej točko 6). Ocenjevanje izvede Sekretariat EUREKA.
Iz EUREKA baze strokovnjakov določeni mednarodni tehnični strokovnjaki ocenjujejo projekt po vnaprej določenih merilih mednarodnega razpisa, kot so prikazana v točki 7.1 razpisne dokumentacije. Vsako merilo ovrednotijo, vsak zase, z ocenami od 1 (najnižja) do 6 (najvišja).
Koordinacija ocenjevanja je v pristojnosti Sekretariata EUREKA in ministrstvo pri njej ne sodeluje. Ministrstvo za pravilnost izvedbe ocenjevanja tudi ne odgovarja.
Vloge, ki so pozitivno ocenjene s strani treh mednarodnih tehničnih strokovnjakov, se uvrstijo v postopek ocenjevanja in razvrščanja, ki ga izvaja Komisija za vrednotenje.
Koordinacijo in nadzor nad delom Komisije za vrednotene izvaja Sekretariat EUREKA. Ministrstvo za pravilnost izvedbe postopka ne odgovarja.
V primeru, da prijavitelj, ki ni bil izbran za sofinanciranje, oziroma njegova vloga ni bila ocenjena, pozitivno lahko argumentirano dokaže, da so navedbe ocenjevalcev ali članov Komisije za vrednotenje nepravilne, nestrokovne ali ne odražajo dejanskega stanja, se lahko obrne na nacionalnega koordinatorja, ki argumente lahko naslovi na Sekretariat EUREKA. Ministrstvo in nacionalni koordinator nista odgovorna za to, ali Sekretariat EUREKA argumentacijo upošteva ali ne.
Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in uvrstitvenega seznama, ki ga le-ta pripravi, skupina Visokih predstavnikov Eurostars potrdi ali zavrne celoten seznam. Potrjen uvrstitveni seznam je podlaga za nacionalno odločanje o sofinanciranju tistih projektov, v katerih sodelujejo slovenski partnerji.
8. Višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu 2018 (1. marec in 13. september) je na proračunski postavki 160051 projekt 2130-14-0004, v letu 2018 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2019 800.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2019, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta. Morebitna sprememba sofinanciranja projekta po letu 2019 se uredi z aneksom k pogodbi.
Prijavitelj bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega slovenskega partnerja.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je obdobje od 2018–2022.
Obdobje upravičenosti stroškov je največ 36 mesecev od datuma začetka projekta.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.
Upravičeni stroški bodo priznani v vrednosti upravičenih stroškov, ki bodo nastali in bili plačani (izdatki) v obdobju upravičenih stroškov (konkretno obdobja določa pogodba), in sicer do višine 40 % za velika podjetja in 50 % za mikro, mala in srednje velika podjetja.
Sofinancirali se bodo spodaj navedeni stroški:
– stroški osebja,
– stroški potovanj,
– stroški materiala,
– drugi stroški,
– stroški svetovanja in drugih storitev, tj. pogodbenih raziskav,
– režijski stroški.
Prejemnik sredstev mora za zagotovitev sledljivosti stroškov projekta odpreti posebno stroškovno mesto, na katerem mora knjižiti vse poslovne dogodke, preko katerega bo lahko ministrstvo nadzorovalo potek financiranja projekta in da pri stroških projekta ne prihaja do dvojnega financiranja.
Prejemnik, ki je zavezanec po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), mora pri izvajanju projekta v povezavi s stroški, ki jih uveljavlja oziroma jih bo uveljavljal za sofinanciranje, upoštevati določila tega zakona.
11. Roki in način prijave na razpis
Partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden in mora biti MSP, ki se aktivno ukvarja z RR in ima sedež v Eurostars državi) ali kot partner (vsaj eden ali več iz Eurostars države).
11.1. Prijava na mednarodni razpis
Koordinator (v sodelovanju s partnerji) je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do razpisanega roka za oddajo vlog, objavljenega na spletni strani www.eurostars-eureka.eu, v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje (Guedelines for completing an application), in sicer v elektronski obliki na Sekretariat EUREKA, preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu.
Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 1. marec 2018. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.
Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. september 2018. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.
11.2. Nacionalna prijava
Vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen) se mora posebej prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev. Prijavo mora poslati v 10 dneh od prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA, da je bil njegov projekt pozitivno ocenjen.
Vloge je potrebno dostaviti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Eurostars« in navedbo naziva in naslova prijavitelja.
Kot pravočasne se bodo štele le vloge, ki bodo prispele na naslov ministrstva oziroma bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje v roku 10 dni od prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA o izbiri. Vloga, poslana priporočeno po pošti, se bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno, potekalo bo v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, naslednji delovni dan po dnevu, ki bo predviden kot zadnji rok za oddajo vlog ali naslednji delovni dan po tem, ko bodo prispele vloge vseh prijaviteljev oziroma prejemnikov elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA, da je bil projekt pozitivno ocenjen. Datume in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog lahko na zahtevo zainteresiranemu prijavitelju posreduje Nacionalni projektni koordinator za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: NPC).
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali pravilno označene, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre, zavrže in vrne pošiljatelju.
Postopek in način izbora je naveden v točki 11. in 12. razpisne dokumentacije.
13. Sestava vloge
Za prijavo na mednarodni razpis se sestavi vloga po navodilih iz »Smernic za prijave« (»Guidelines for applications«) objavljenih na www.eurostars-eureka.eu.
Za prijavo na nacionalni razpis je potrebno skladno z razpisno dokumentacijo oddati dva izvoda popolne vloge v fizični obliki in en izvod v elektronski obliki.
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala 1. Obrazec za prijavo projekta (Obrazec 1), 2. Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Obrazec 2), 3. Dinamika črpanja sredstev (Obrazec 3).
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom, o dodelitvi sredstev obveščeni, predvidoma v roku 60 dni od oddaje vloge na nacionalni (ta) javni razpis.
V primeru pozitivnega sklepa bo, po predložitvi končne podpisane konzorcijske pogodbe na Sekretariat EUREKA, prejemnik pisno pozvan k sklenitvi pogodbe (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). Če se v roku osmih dni ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe in izgubi pravico do odobrenih sredstev.
15. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti