Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

490. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča mesta Rogaška Slatina, stran 1757.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je župan Občine Rogaška Slatina sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča mesta Rogaška Slatina 
1. člen
(predmet) 
(1) S tem sklepom se določijo ocena stanja in razlogi za pripravo, območje urejanja, način pridobitev strokovnih rešitev, roki in posamezne faze, pristojni nosici urejanja prostora ter obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča mesta Rogaška Slatina (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2 – v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni na podlagi določil tega zakona.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OPPN:
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03). Večina območja OPPN predstavlja del enote urejanja CZ namenjene turizmu s predpisano obvezno izdelavo prostorskega izvedbenega akta. Obravnavano območje so trenutno v naravi zapuščene stavbe bivše šole in stanovanjske hiše ter poslovni in stanovanjski objekti.
(2) Razlogi za pripravo OPPN:
Razlogi za pripravo je interes Občine Rogaška Slatina za ureditev območja.
Predvidena ureditev OPPN:
Znotraj območja urejanja je predvidena ureditev območja zapuščenih objektov za potrebe turizma z razglednim stolpom in revitalizacija obstoječega stavbnega fonda.
3. člen 
(Območje urejanja OPPN) 
(1) Velikost območja OPPN je približno 0,9 ha v središču Rogaške Slatine. Ureditveno območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: 1126/3, 1141/3, 1126/2, 1141/2, 1145/2, 1126/1, 1127/1, 1144, 1145/1, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1799, 1801/1 – vse parcele so del k.o. 2635 Rogaška Slatina.
(2) Meja območja urejanja se lahko natančneje določi v postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN.
(3) Ureditve morebitne javne gospodarske in okoljske infrastrukture s priključitvami lahko segajo tudi izven območja.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Za izdelavo OPPN bodo izdelane strokovne podlage na katerih bo temeljila rešitev prostorske ureditve. Optimalna rešitev bo izbrana glede na zaključke strokovnih podlag. Investitor pridobi tudi idejne načrte objektov, infrastrukturnih vodov in naprav, cest in protipoplavnih ukrepov v kolikor bodo potrebni.
(2) V postopku sprejemanja OPPN je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjega člena, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
(roki in posamezne faze za pripravo OPPN) 
(1) Roki posameznih faz so predvideni od objave sklepa naprej in so okvirni:
– priprava osnutka OPPN (30 dni)
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni)
– dopolnitev osnutka OPPN (30 dni po prejemu vseh smernic)
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni)
– sprejem stališč do pripomb in predlogov po končani javni razgrnitvi (15 dni)
– izdelava predloga (60 dni po končani javni razgrnitvi)
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni)
– izdelava predloga Sprememb OPPN in sprejem predloga na seji občinskega sveta (15 dni po pridobitvi vseh mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in sklepa o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN)
– objava OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
(3) Če bo za OPPN potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov na okolje – v kolikor bo zahtevana)
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, Celje
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
5. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje
7. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina
8. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana
9. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina
10. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, Celje
11. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,Glavni trg 1, Celje
13. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana (državne ceste in železnice)
15. Slovenske železnice, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana
16. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
(2) V kolikor se med pripravo OPPN izkaže, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja dodatnih nosilcev urejanja prostora, se te pridobi in upošteva pri pripravi OPPN.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN) 
Naročnik in investitor OPPN je Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
8. člen 
(objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na javnem spletu.
Št. 420-0001/2018
Rogaška Slatina, dne 12. februarja 2018
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost