Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

467. Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, stran 1696.

  
Na podlagi petega odstavka 161. člena, šestega odstavka 247. in šestega odstavka 263. Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju ZPlaSSIED), 330. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17) v povezavi z 280. členom ZPlaSSIED ter na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet urejanja) 
Ta sklep ureja:
1. višino zneskov letnih nadomestil za opravljanje nadzora, ki so jih dolžne plačevati osebe, nad katerimi Banka Slovenije opravlja nadzor po ZPlaSSIED,
2. takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, za razširitev dovoljenj, za vpis v register in o ugovorih, o katerih odloča Banka Slovenije v skladu z ZPlaSSIED.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot isti izrazi v ZPlaSSIED.
2. LETNA NADOMESTILA 
3. člen 
(letno nadomestilo za nadzor nad plačilnimi institucijami in družbami za izdajo elektronskega denarja v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev) 
(1) Zavezanci za plačilo letnega nadomestila za nadzor nad plačilnimi institucijami in družbami za izdajo elektronskega denarja v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev so:
1. plačilna institucija,
2. hibridna plačilna institucija,
3. plačilna institucija z opustitvijo,
4. družba za izdajo elektronskega denarja, hibridna družba za izdajo elektronskega denarja in družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, za del dejavnosti, ki predstavlja opravljanje plačilnih storitev.
(2) Višina skupnega letnega nadomestila vseh zavezancev iz prvega odstavka tega člena za posamezno leto se izračuna na podlagi dejanskih stroškov nadzora Banke Slovenije nad temi zavezanci v letu, za katero se zaračunava nadomestilo, zmanjšanih za prihodke iz taks, ki jih ureja ta sklep, ob upoštevanju deleža pokrivanja teh stroškov, ki ga določi Banka Slovenije.
(3) Višina letnega nadomestila zavezanca po tem členu za posamezno leto se izračuna kot vsota fiksnega deleža in variabilnega deleža.
(4) Fiksni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 20 % skupnega letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena deli s številom vseh zavezancev iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena. Fiksni delež zavezancev iz 4. točke prvega odstavka tega člena je enak nič.
(5) Variabilni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 80 % skupnega letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena pomnoži z deležem plačilnih transakcij, ki jih izvrši posamezni zavezanec kot ponudnik plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila, glede na vse plačilne transakcije, ki se izvršijo preko vseh zavezancev iz prvega odstavka tega člena kot ponudnikov plačilnih storitev plačnikov ali prejemnikov plačil.
(6) Delež plačilnih transakcij iz petega odstavka tega člena se za zavezanca izračuna tako, da se upošteva 50 % deleža plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko tega zavezanca kot ponudnika plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila, v vrednosti vseh plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko vseh zavezancev iz prvega odstavka tega člena kot ponudnikov plačilnih storitev plačnikov ali prejemnikov plačil, in 50 % deleža plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko tega zavezanca kot ponudnika plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila, v številu vseh plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko vseh zavezancev iz prvega odstavka tega člena kot ponudnikov plačilnih storitev plačnikov ali prejemnikov plačil.
(7) Za namen izračuna deleža plačilnih transakcij iz petega odstavka tega člena zavezanci po tem členu poročajo Banki Slovenije polletne podatke o skupnem številu in skupni vrednosti plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko njih, tako v vlogi ponudnikov plačilnih storitev plačnikov kot tudi v vlogi ponudnikov plačilnih storitev prejemnikov plačil. Te podatke so dolžni poslati v elektronski obliki v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh Banke Slovenije, in sicer za prvo polletje koledarskega leta do 31. avgusta v tekočem letu, za drugo polletje koledarskega leta pa do 28. februarja naslednjega leta. Določba tega odstavka se ne uporablja v primeru, če zavezanec po tem členu pošilja podatke iz tega odstavka Banki Slovenije na polletni ravni ali pogosteje na drugi pravni podlagi.
(8) Zavezanci iz 4. točke prvega odstavka tega člena poročajo podatke iz sedmega odstavka tega člena skupaj s podatki iz sedmega odstavka 4. člena tega sklepa.
4. člen 
(letno nadomestilo za nadzor nad družbami za izdajo elektronskega denarja) 
(1) Zavezanci za plačilo letnega nadomestila za nadzor nad družbami za izdajo elektronskega denarja so:
1. družba za izdajo elektronskega denarja,
2. hibridna družba za izdajo elektronskega denarja in
3. družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo.
(2) Višina skupnega letnega nadomestila vseh zavezancev iz prvega odstavka tega člena za posamezno leto se izračuna na podlagi dejanskih stroškov nadzora Banke Slovenije nad temi zavezanci v letu, za katero se zaračunava nadomestilo, zmanjšanih za prihodke iz taks, ki jih ureja ta sklep, ob upoštevanju deleža pokrivanja teh stroškov, ki ga določi Banka Slovenije. Pri izračunu se ne upoštevajo stroški nadzora, ki se nanašajo na primere iz 4. točke prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 3. člena tega sklepa.
(3) Višina letnega nadomestila zavezanca po tem členu za posamezno leto se izračuna kot vsota fiksnega deleža in variabilnega deleža.
(4) Fiksni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 20 % skupnega letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena deli s številom vseh zavezancev.
(5) Variabilni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 80 % skupnega letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena pomnoži s kvocientom med povprečnim zneskom elektronskega denarja v obtoku, ki ga je izdal posamezni zavezanec, in vsoto povprečnih zneskov elektronskega denarja v obtoku, ki so ga izdali vsi zavezanci iz prvega odstavka tega člena.
(6) Povprečni znesek elektronskega denarja v obtoku iz petega odstavka tega člena je povprečni celotni znesek finančnih obveznosti v zvezi z izdanim elektronskim denarjem ob koncu vsakega koledarskega dne v koledarskem letu, na katero se nanaša letno nadomestilo.
(7) Za namen izračuna deleža elektronskega denarja v obtoku iz petega odstavka tega člena zavezanci po tem členu poročajo Banki Slovenije polletne podatke o povprečnem znesku elektronskega denarja v obtoku. Te podatke so dolžni poslati v elektronski obliki v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh Banke Slovenije, in sicer za prvo polletje koledarskega leta do 31. avgusta v tekočem letu, za drugo polletje koledarskega leta pa do 28. februarja naslednjega leta. Določba tega odstavka se ne uporablja v primeru, če zavezanec po tem členu pošilja podatke iz tega odstavka Banki Slovenije na polletni ravni ali pogosteje na drugi pravni podlagi.
5. člen 
(letno nadomestilo za nadzor nad upravljavci plačilnih sistemov) 
(1) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor nad upravljavci plačilnega sistema je vsak upravljavec plačilnega sistema iz drugega odstavka 210. člena ZPlaSSIED, razen Banke Slovenije.
(2) Osnova za izračun letnega nadomestila za nadzor nad upravljavci plačilnih sistemov po tem členu za posamezno leto se izračuna na podlagi dejanskih stroškov nadzora Banke Slovenije nad upravljavci plačilnih sistemov pod njenim nadzorom v letu, za katero se zaračunava nadomestilo, zmanjšanih za prihodke iz taks, ki jih ureja ta sklep, ob upoštevanju deleža pokrivanja teh stroškov, ki ga določi Banka Slovenije.
(3) Višina letnega nadomestila posameznega zavezanca po tem členu za posamezno leto se izračuna kot vsota fiksnega deleža in variabilnega deleža.
(4) Fiksni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 20 % osnove za izračun letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena deli s številom vseh upravljavcev plačilnih sistemov, katerih delovanje nadzira Banka Slovenije. Osebe, ki so upravljavci več plačilnih sistemov, se pri številu upravljavcev plačilnih sistemov upoštevajo tolikokrat, kolikor plačilnih sistemov upravljajo, prav tako pa so zavezane plačati ustrezen večkratnik fiksnega deleža po tem odstavku.
(5) Variabilni delež iz tretjega odstavka tega člena se izračuna tako, da se znesek v višini 80 % osnove za izračun letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena pomnoži z deležem plačilnih transakcij, ki se obdelujejo v plačilnih sistemih, ki jih upravlja ta zavezanec (plačilne transakcije v plačilnih sistemih zavezanca), glede na vse plačilne transakcije, ki se obdelujejo v plačilnih sistemih pod nadzorom Banke Slovenije.
(6) Delež plačilnih transakcij iz petega odstavka tega člena se za zavezanca po tem členu izračuna tako, da se upošteva 50 % deleža plačilnih transakcij v plačilnih sistemih zavezanca v vrednosti vseh plačilnih transakcij, ki se obdelujejo v plačilnih sistemih pod nadzorom Banke Slovenije, in 50 % deleža plačilnih transakcij v plačilnih sistemih zavezanca v številu vseh plačilnih transakcij, ki se obdelujejo v plačilnih sistemih pod nadzorom Banke Slovenije.
(7) Za namen izračuna deleža plačilnih transakcij iz petega odstavka tega člena zavezanci po tem členu poročajo Banki Slovenije polletne podatke o skupnem številu in skupni vrednosti plačilnih transakcij, ki se obdelujejo v plačilnih sistemih pod nadzorom Banke Slovenije. Te podatke so dolžni poslati v elektronski obliki v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh Banke Slovenije, in sicer za prvo polletje koledarskega leta do 31. avgusta v tekočem letu, za drugo polletje koledarskega leta pa do 28. februarja naslednjega leta. Določba tega odstavka se ne uporablja v primeru, če zavezanec po tem členu pošilja podatke iz tega odstavka Banki Slovenije na polletni ravni ali pogosteje na drugi pravni podlagi.
6. člen 
(število in vrednost plačilnih transakcij) 
Za namene izračuna zneskov letnih nadomestil po 3. in 5. členu tega sklepa se upoštevajo podatki o številu in vrednosti plačilnih transakcij v koledarskem letu (v nadaljevanju: leto), na katero se nanaša letno nadomestilo.
7. člen 
(plačilo letnega nadomestila za nadzor) 
Banka Slovenije ob izdaji računa posameznemu zavezancu navede višino načrtovanih oziroma dejanskih stroškov nadzora, višino skupnega letnega nadomestila ali višino osnove za izračun letnega nadomestila in znesek, ki ga mora plačati zavezanec.
3. TAKSE ZA ODLOČANJE 
8. člen 
(zavezanec za plačilo takse) 
(1) Zavezanec za plačilo takse je vložnik zahteve ali ugovora v postopku odločanja Banke Slovenije.
(2) Obveznost za plačilo takse za odločanje o zahtevi ali ugovoru nastane z dnem vložitve zahteve ali ugovora.
9. člen 
(takse v zvezi s plačilnimi institucijami) 
(1) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija oziroma plačilna institucija z opustitvijo ter o zahtevi za vpis v register kot ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih znaša 4.500 eurov.
(2) Taksa za odločanje o zahtevi za razširitev dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija oziroma hibridna plačilna institucija znaša 3.000 eurov.
(3) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za znižanje kapitalske zahteve za plačilno institucijo, hibridno institucijo oziroma plačilno institucijo z opustitvijo znaša 750 eurov.
(4) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja hibridni instituciji za uporabo metode za določitev deleža denarnih sredstev znaša 750 eurov.
(5) Taksa za odločanje o zahtevi za vpis podružnice ali zastopnika v register plačilnih institucij znaša 750 eurov.
(6) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev znaša 3.375 eurov.
(7) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji, hibridni plačilni instituciji oziroma plačilni instituciji z opustitvijo znaša 750 eurov.
(8) Taksa za odločanje o ugovoru v postopkih odločanja Banke Slovenije v zvezi s plačilnimi institucijami znaša 1.200 eurov.
10. člen 
(takse v zvezi z družbami za izdajo elektronskega denarja) 
Za takse v zvezi z družbami za izdajo elektronskega denarja, hibridnimi družbami za izdajo elektronskega denarja oziroma družbami za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo se smiselno uporablja 9. člen tega sklepa.
11. člen 
(takse v zvezi z upravljavci plačilnih sistemov) 
(1) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba, klirinška družba države članice ali klirinška družba tretje države znaša 6.900 eurov.
(2) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za spremembo pravil plačilnega sistema znaša 1.350 eurov.
(3) Taksa za odločanje o ugovoru v postopkih odločanja Banke Slovenije v zvezi z upravljavci plačilnih sistemov znaša 1.200 eurov.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(prehodna določba) 
Ta sklep se ne uporablja za postopke izdaje dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa. V teh primerih je vložnik zahteve zavezan plačati takso za odločanje v skladu s predpisi, veljavnimi na dan vložitve zahteve.
13. člen 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. februarja 2018
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti