Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Št. 4400-3/2018/6 Ob-1473/18, Stran 511
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena ter v zvezi s 16. členom in drugim odstavkom 20. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis za 3. ukrep uredbe:
Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja, za:
namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov, in deluje na celotnem območju Republike Slovenije (območje najmanj osmih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali
namen B: priznano rejsko organizacijo, ki deluje kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali
namen C: drugo nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije).
(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: ukrep po tem javnem razpisu), iz PP 255610, NRP 2330-17-0041, znaša do višine 231.000 eurov, od tega za namen A 150.000 eurov, namen B 56.000 eurov, in namen C 25.000 eurov.
(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more pridobiti tudi pomoči po javnih razpisih za druge ukrepe uredbe.
(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.
(5) Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, za katerega od ukrepov vlaga vlogo. Če se vlagatelj v določenem roku ne izjasni, za katerega od ukrepov vlaga vlogo, se vse vloge zavržejo.
(6) Razpisana sredstva za ukrep po tem javnem razpisu se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.
II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
(1) Vlagatelji vlog za ukrep po tem javnem razpisu za namene A, B in C so pravne osebe iz prejšnjega poglavja.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
(3) Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
III. Pogoji za pridobitev pomoči
(1) Vlagatelj mora pogoje iz ukrepa po tem javnem razpisu za pridobitev odločbe o pravici do sredstev izpolnjevati že ob oddaji vloge.
(2) Vlagatelj mora delovati na območju najmanj osmih statističnih regij za namen A in najmanj štirih statističnih regij za namena B in C iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa. Za delovanje v statistični regiji se šteje, če ima vlagatelj v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
(3) Za društvo, ki zaradi načina pridelave primarnega kmetijskega pridelka (npr. oljke) deluje na ožjem območju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot krovno združenje za tak pridelek, se šteje, da izpolnjuje pogoj delovanja na območju najmanj štirih statističnih regij za namena B in C iz prejšnje točke. Takemu društvu se prizna delovanje na širšem območju Republike Slovenije oziroma delovanje v najmanj štirih statističnih regijah.
(4) Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih članih za leto 2017 in delovanju na področju kmetijstva ali gozdarstva. Aktivni član za namen A je tisti, ki ga vlagatelj navede v svoji izjavi, za namena B in C pa tisti, ki je plačal članarino.
(5) Vlagatelj mora predložiti program dela (izpolnjena Priloga št. 1 razpisne dokumentacije) za obdobje od 1. novembra 2017 do 30. oktobra 2018.
(6) Do pomoči ni upravičen vlagatelj, pravna oseba, ki ni aktivna, oziroma ne izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb, kar se preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
(7) Vlagatelj, ki se ne financira tudi iz naslova letne članarine, ni upravičen do sredstev po tem javnem razpisu.
(8) Vlagatelj mora za namen B iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa imeti pridobljen status priznane rejske organizacije v skladu s predpisom, ki ureja živinorejo.
IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene pomoči lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov za namen A in do 70 odstotkov za namena B in C iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa.
(2) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti stroškov odobrenega programa dela iz petega odstavka prejšnjega poglavja.
(4) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
V. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
(1) Pomoč iz ukrepa po tem javnem razpisu se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu so:
– stroški opreme in prostorov za delovanje upravičenca (najem prostorov in najem oziroma nakup opreme);
– materialni stroški ter stroški dela;
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah, katerih član je vlagatelj;
– stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delovanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju (ogledi primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij, organiziranje ali sodelovanje na promocijskih aktivnostih kot so sejmi ali razstave, pojavljanje v sredstvih javnega obveščanja, izdaja lastnih promocijskih materialov itd.);
– stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delovanje vlagatelja;
– stroški izvajanja vsebin za enake možnosti žensk in moških in
– stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti v skladu s predpisi, strategijami in programskimi dokumenti.
(3) Stroške iz šeste alineje prejšnjega odstavka tega poglavja javnega razpisa se prizna samo nepridobitnemu združenju, ki povezuje društva podeželskih žensk.
(4) Prejemnik pomoči za ukrep po tem javnem razpisu mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dela.
(5) DDV ni upravičeni strošek.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Merila za namen B iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa
Merilo
Točke
Max. ocenitev
Max. št. točk 
(množitev točk in maksimalne ocenitve)
1
2
3
4
1.
Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini)
25
5
125
2.
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
25
5
125
3.
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 
25
5
125
4.
Udeležba na mednarodnem ocenjevanju živali iz rejskega programa v tujini
50
5
250
5.
Organizacija razstave živali v Sloveniji
75
1
75
Skupaj:
700
Ocene za merila za namen B iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa
1. Zastopanost aktivnega članstva:
1 – do 30 aktivnih članov (za zveze: do 4 članov)
2 – od 31 do 100 aktivnih članov (za zveze: od 5 do 15 članov)
3 – od 101 do 180 aktivnih članov (za zveze: od 16 do 30 članov)
4 – od 181 do 250 aktivnih članov (za zveze: od 31 do 50 članov)
5 – več kot 251 aktivnih članov (za zveze: več kot 50 članov)
(za zveze se upošteva članstvo posameznih društev – pravnih oseb, ki so vključena v zvezo)
2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja:
0 – delovanje v štirih statističnih regijah
1 – delovanje v petih statističnih regijah
2 – delovanje v šestih statističnih regijah
3 – delovanje v sedmih statističnih regijah
4 – delovanje v osmih statističnih regijah
5 – delovanje v devetih ali več kot devetih statističnih regijah
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
1 – od 50 do 53 % lastnih sredstev
2 – od 54 do 57 % lastnih sredstev
3 – od 58 do 61 % lastnih sredstev
4 – od 62 do 65 % lastnih sredstev
5 – več kot 66 % lastnih sredstev
4. Udeležba na mednarodnem ocenjevanju živali iz rejskega programa v tujini:
2 – udeležba z 1 GVŽ
3 – udeležba z 2 GVŽ
4 – udeležba z 3 GVŽ
5 – udeležba z 4 GVŽ ali več
GVŽ se določa v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 15/16)
5. Organizacija razstave živali v Sloveniji
1 – Vlagatelj organizira državno razstavo živali (udeležba na razstavi se ne upošteva kot organizacija)
(2) Merila za namen C iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa
Merilo
Točke
Max. ocenitev
Max. št. točk 
(množitev točk in maksimalne ocenitve)
1
2
3
4
1.
Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini)
25
5
125
2.
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
25
5
125
3.
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa 
25
5
125
4.
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
75
1
75
Skupaj:
450
Ocene za merila za namen C iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa
1. Zastopanost aktivnega članstva:
1 – do 30 aktivnih članov (za zveze: do 4 članov)
2 – od 31 do 100 aktivnih članov (za zveze: od 5 do 15 članov)
3 – od 101 do 180 aktivnih članov (za zveze: od 16 do 30 članov)
4 – od 181 do 250 aktivnih članov (za zveze: od 31 do 50 članov)
5 – več kot 251 aktivnih članov (za zveze: več kot 50 članov)
(za zveze se upošteva članstvo posameznih društev – pravnih oseb, ki so vključena v zvezo)
2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja:
0 – delovanje v štirih statističnih regijah
1 – delovanje v petih statističnih regijah
2 – delovanje v šestih statističnih regijah
3 – delovanje v sedmih statističnih regijah
4 – delovanje v osmih statističnih regijah
5 – delovanje v devetih ali več kot devetih statističnih regijah
3. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
1 – od 50 do 53 % lastnih sredstev
2 – od 54 do 57 % lastnih sredstev
3 – od 58 do 61 % lastnih sredstev
4 – od 62 do 65 % lastnih sredstev
5 – več kot 66 % lastnih sredstev
4. Vlagatelj ima status društva, da deluje v javnem interesu
Do 20 % možnih točk (75 točk)
(3) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) bo ocenila vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge.
(4) Za namen A bodo odobrene vloge, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje.
(5) Za namena B in C bodo odobrene vloge, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 2.000 eurov.
(6) Sredstva za namen A bodo proporcionalno razdeljena na osnovi višine zaprošenih sredstev.
(7) Sredstva za namena B in C bodo proporcionalno razdeljena glede na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in glede na skupno vrednost zaprošenih sredstev.
VII. Vloga
(1) Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije, ter z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije.
(2) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
(3) Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
VIII. Rok in način prijave
(1) Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 26. marca 2018.
(2) Vloge, vložene pred oziroma po roku, določenem v prejšnjem odstavku, se zavržejo.
(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se zavrže.
(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi po označenem vrstnem redu.
(5) Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali vložiti neposredno v vložišču Agencije v času uradnih ur.
(6) Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
(7) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen s strani izvajalca poštnih storitev, oziroma vložišča Agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: Ne odpiraj vloga na javni razpis za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018.
IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija.
(2) Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje, in ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu za namen B in C iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa, dosegajo določeno število točk, se odobrijo.
(3) Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.
(4) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno.
X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in dokazili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi kopijami, izjavo o prejetih sredstvih v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ter poročilom o izvedenem programu dela, mora prejemnik predložiti na Agencijo, najkasneje do 30. oktobra 2018.
(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov oziroma overjene kopije, morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v Seznamu originalnih računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).
(4) Originalni računi in dokazila o plačilu računov oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.
(5) Kot osnova za izplačilo dodeljene pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu se upoštevajo dokazila, ki se nanašajo na upravičene stroške za obdobje od 1. novembra 2017 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
(6) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
XI. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti in sankcije
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15).
(4) Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.
(5) Prejemnik pomoči je na zahtevo ministrstva za namen poročanja in zbiranja podatkov dolžan posredovati zahtevane podatke.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti