Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

506. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN 1), stran 1797.

  
Na podlagi 46., 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je župan Občine Sevnica dne 7. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (SD OLN 1) 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list RS, št. 27/10 – UPB); v nadaljevanju SD OLN 1.
2. člen 
(pravna podlaga, ocena stanja in razlogi za pripravo SD OLN1) 
Občina Sevnica ima sprejet Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16 in 17/16).
Območje se nahaja severno od starega trškega jedra Sevnice in ga na zahodni strani omejujejo kmetijska zemljišča, na ostalih treh straneh pa obstoječa individualna stanovanjska pozidava. Na območju predvidenih sprememb in dopolnitev je v veljavi Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list RS, št. 27/10 – UPB) (v nadaljevanju: OLN).
V času od uveljavitve OLN so se za zagotavljanje bivanjskih potreb lastnikov zemljišč in zgrajenih stanovanjskih stavb ter pomožnih objektov, pokazale potrebe po določenih spremembah odloka. Na območju OLN se na zemljišču s parc. št. 568/44 in 568/45, obe k.o. Sevnica, ki so v lasti Občine Sevnica, predvideva sprememba določitve zazidljivih parcel in s tem posledično nova umestitev objektov in dovozov na parcelo.
Ker so izkazane želje po spremembah drugačne od določil v grafičnem delu veljavnega OLN, ga je potrebno spremeniti v delu, ki se nanaša na prej navedene zemljiške parcele.
Za območje celotnega OLN, pa se tekstualni del odloka dopolni v členih, ki določajo nabor in pogoje za umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe, ter minimalne odmike od sosednjih parcelnih meja.
Sprejem in uveljavitev odloka SD OLN 1 bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo stanovanjskega objekta na omenjenih parcelah.
Ker se SD OLN 1 nanašajo samo na manjše posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju, priprava in sprejem SD OLN 1 vodi po skrajšanem postopku.
3. člen 
(območje SD OLN 1) 
Obravnavano območje SD OLN1 obsega zemljišča s parc. št. 568/44 in 568/45, obe v k.o. Sevnica.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Izdela se idejna zasnova, ki bo prikazala in utemeljila ustreznost predlaganih rešitev ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev v izdanih smernicah in drugih podatkov.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Priprava SDZN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
faza
nosilec
rok/dni
sklep o postopku priprave SD OLN 1
župan
februar 2018
objava sklepa v Uradnem listu RS
občina
7
izdelava osnutka s pripravo vlog za smernice
izdelovalec
10
pridobivanje smernic
nosilci urejanja prostora
15
usklajevanje smernic za načrtovanje
izdelovalec, občina
10
izdelava dopolnjenega osnutka
izdelovalec
10
izdelava okoljskega poročila 
(po potrebi)
izdelovalec OP
/
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka SD OLN 1 v Uradnem listu RS
občina
7
javna razgrnitev in javna obravnava
občina, izdelovalec
15
zavzemanje stališč do pripomb
občina, izdelovalec
5
potrditev stališč do pripomb 
in seznanitev javnosti
občinski svet
na prvi seji OS
priprava predloga
izdelovalec
10
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
nosilci urejanja prostora
15
izdelava usklajenega predloga
izdelovalec
10
sprejem odloka na Občinskem svetu
občinski svet
na prvi seji OS
objava odloka 
v Uradnem listu RS
občina
7
predaja končnega gradiva
izdelovalec
5
Okvirni predvideni roki se, zaradi nepredvidenih zahtev ali pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku, lahko tudi spremenijo, saj izdelovalec in pripravljalec SD OLN 1 na to ne moreta vplivati.
Za izdelavo SD OLN 1 naročnik in investitor zagotovi ustrezni geodetski načrt za celotno območje SD OLN 1 v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:500 ali 1:1000. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
V primeru, da Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje izda odločbo o izdelavi celovite presoje vplivov na okolje, je potrebno izdelati okoljsko poročilo ter pridobiti potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani ministrstva, kar posledično okvirne roke za izdelavo SD OLN 1 podaljša.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k predlogu SD OLN 1 so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
5. Elektro Celje d.d., PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
6. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
7. Javno podjetje Plinovod Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
8. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
9. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave SDZN za to izkazala potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 15 dneh od prejema poziva.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se v postopku priprave SD OLN 1 ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen 
(obveznosti financiranja) 
Izdelavo SD OLN 1, geodetskega načrta, idejne zasnove in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora ter vodenja postopka zunanjih izvajalcev v celoti krije pobudnik in naročnik SD OLN 1, Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Izdelovalec mora po sprejemu in objavi SD OLN 1 Občini Sevnica predati 4 izvode v analogni obliki in 1 izvod v digitalni obliki.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0005/2017
Sevnica, dne 7. februarja 2018
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti