Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

508. Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti v Občini Šentrupert, stran 1799.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/06, 79/09, 51/10), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) ter 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 23. redni seji dne 7. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti v Občini Šentrupert 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Ta pravilnik določa postopke, pogoje in način za razdelitev finančnih sredstev, namenjenih sofinanciranju humanitarnih in mladinskih dejavnosti, ki so lokalnega pomena in jih iz sredstev proračuna sofinancira Občina Šentrupert (v nadaljevanju: občina).
Pogoji za pridobitev sredstev oziroma za sodelovanje na razpisu in merila za vrednotenje redne dejavnosti in programov izvajalcev so sestavni del tega pravilnika.
2. člen 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so stroški redne dejavnosti in programi izvajalcev, ki delujejo na področju humanitarnih in mladinskih dejavnosti.
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku niso:
1. stroški izvajalcev za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov ter
2. programi in projekti, ki so predmet sofinanciranja po drugih razpisih občine.
3. člen 
V tem pravilniku opredeljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi, na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence in prispevajo k razvoju skupnosti.
2. Aktivno vključevanje občanov pomeni, da občani občine redno plačujejo članarino za redno dejavnost v skladu z zakonom oziroma aktivno sodelujejo pri izvedbi posameznega programa, kar prijavitelj dokazuje s seznamom članov s plačano članarino oziroma s seznamom aktivnih uporabnikov iz občine v posamezni program v tekočem letu, na katerega se nanaša razpis.
4. člen 
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku in so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, in sicer:
1. društva, organizacije in javni socialno varstveni zavodi, ki:
a) so ustanovljena zaradi: skrbi za invalide, reševanju socialne stiske prebivalcev ali članov, dobrodelnosti in samopomoči,
b) izvajajo programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na območju občine;
2. mladinske skupine, društva, klubi in druge organizacije, ki izvajajo programe mladinskega dela.
Podrobnejša opredelitev izvajalcev je določena s prilogo k temu pravilniku.
5. člen 
Poleg formalnih pogojev za sodelovanje po prejšnjem členu je pogoj za pridobitev sredstev iz proračuna občine tudi aktivna vključenost občanov občine v program v tekočem letu.
Odstopanje od tega pogoja je možno le pri programih, ki so v posebnem interesu občine kot so opredeljeni s tem pravilnikom.
6. člen 
Programi v posebnem interesu občine so:
– medobčinski projekt Zdrave občine, katere zavezo po sodelovanju so sklenile: Občina Trebnje, Občina Mokronog - Trebelno, Občina Mirna in Občina Šentrupert in se sofinancirajo po splošnem delitvenem ključu, po številu prebivalcev, kar pomeni 12,59% sofinanciranje s strani Občine Šentrupert za posamezni program ali projekt;
– letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok iz občine.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE REDNE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV IZVAJALCEV 
7. člen
Finančna sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se vsako leto po sprejemu proračuna za tekoče leto objavi v uradnem glasilu občine in na spletni strani občine. Prijavitelji lahko na posameznem področju, to je za humanitarno ali mladinsko dejavnost, prijavijo največ tri različne programe naenkrat, ki pa jih lahko strokovna komisija združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le za programe v posebnem interesu občine kot so opredeljeni s tem pravilnikom.
8. člen 
Postopek dodelitve finančnih sredstev poteka po naslednjih fazah:
– Priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev;
– Zbiranje predlogov v razpisnem roku;
– Odpiranje, pregled in ocenjevanje prispelih predlogov;
– Obveščanje izvajalcev o odločitvi;
– Priprava in sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci;
– Spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe proračunskih sredstev;
– Pregled poročil o realiziranih programih in ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok, določi župan s sklepom.
Javni razpis 
9. člen 
Objava javnega razpisa vsebuje:
– navedbo naročnika (naziv in naslov);
– programe, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti;
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa;
– merila za vrednotenje programov izvajalcev;
– razpisni rok;
– način dostave predlogov izvajalcev;
– določitev obdobja za porabo sredstev;
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščene za posredovanje informacij;
– informacijo o razpisni dokumentaciji;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca.
Razpisna dokumentacija 
10. člen
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo v prostorih občinske uprave in na spletu, možno pa jo je dobiti tudi v elektronski obliki.
Izvajalci morajo oddati vlogo svojih programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci oziroma besedilo javnega razpisa.
Komisija in ocenjevanje predlogov redne dejavnosti in programov 
11. člen 
Ocenjevanje redne dejavnosti in programov, prispelih na javni razpis, opravi 5 (pet) članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan in je sestavljena iz:
– 1 člana, predstavnika občinske uprave, pristojnega za področje družbenih dejavnosti,
– 1 člana, imenovanega izmed kandidatov, predlaganih s strani Odbora za družbene dejavnosti,
– 2 člana, imenovana izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev humanitarnih in mladinskih dejavnosti (strokovna javnost),
– 1 člana, imenovanega na predlog CSD Trebnje.
Mandat članov komisije je vezan na mandat župana.
Člani komisije, ki predstavljajo strokovno javnost, morajo biti vključeni v izvajanje dejavnosti v občini in ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednikov društev.
12. člen 
Naloge komisije so:
– odpiranje predlogov, prispelih na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev predlagateljev, glede na zahteve v javnem razpisu,
– ocenjevanje predlogov redne dejavnosti in programov v skladu z merili,
– sestava poročila o delu.
13. člen 
Po preteku razpisnega roka, komisija odpre prispele predloge in preveri izpolnjevanje formalnih pogojev. Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo nepopolne predloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega poziva. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava.
14. člen 
Komisija o svojem delu sestavi poročilo, ki vsebuje:
– število prispelih predlogov za sofinanciranje,
– število popolnih predlogov,
– število in navedba nepopolnih predlogov predlagateljev,
– oceno posameznih programov v skladu z merili.
15. člen 
Strokovna služba občinske uprave, na podlagi poročila komisije, s sklepom zavrže nepopolne predloge. Spisek zavrženih vlog se priloži k obravnavi ostalih vlog.
Zoper sklep o zavrženju predloga lahko predlagatelji podajo pisno pritožbo pri županu občine v roku 15 dni po prejemu sklepa. Na odločitev župana pritožba ni možna.
16. člen 
Strokovna služba občinske uprave, na osnovi ocene komisije, izračuna vrednost točke glede na višino zagotovljenih proračunskih sredstev in glede na zbrano skupno število točk predlagateljev za njihovo redno dejavnost in programe.
Po določitvi višine vrednosti točke, z odločbo obvesti vse predlagatelje o višini dodeljenih sredstev za redno dejavnost in posamezne programe, s katerimi so kandidirali na javnem razpisu. V odločbi se predlagateljem navede število doseženih točk za redno dejavnost in za vsak izbran predlog programa posebej in navede pripadajočo višino finančnih sredstev, ki je omejena do višine zaprošenih sredstev izvajalca za posamezni program.
Predlagatelji lahko podajo pisno pritožbo na odločbo občinske uprave pri županu občine v roku 15 dni od prejema odločbe. Na odločitev župana pritožba ni možna.
Sklenitev pogodbe o sofinanciranju 
17. člen 
Po preteku roka za pritožbo, župan za vsako proračunsko leto posebej z izvajalci programov sklene letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. Podpis pogodbe z izvajalci se izvede po sprejemu občinskega proračuna, za tekoče leto.
18. člen 
V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov uporabnika in prejemnika,
– program in namen, za katerega je sofinanciranje odobreno,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo,
– terminski plan porabe sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstva vrniti v proračun.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih.
Po podpisu vseh pogodb z izvajalci je občinska uprava dolžna o poteku javnega razpisa in o višini dodeljenih sredstev za vsakega izvajalca posebej, objaviti obvestilo, ki mora biti objavljen na spletni strani občine najmanj 30 dni.
19. člen 
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi.
Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
20. člen 
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo obveščati o realizaciji programov.
Izvajalcem se v primeru, da ne izvedejo odobrenega projekta terminsko oziroma v kraju, navedenem v prijavi, ter najpozneje do 15. 11. občinski upravi predložijo dokazila o realizaciji istega projekta v drugem kraju, oziroma ob drugem času, le-tega upošteva namesto odobrenega projekta.
21. člen 
Občinska uprava lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Kolikor občinska uprava ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
III. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IZVAJALCEV 
22. člen
Merila za vrednotenje programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti, navedeni v prilogi pravilnika, so sestavni del tega pravilnika.
23. člen 
Vrednost posameznih programov po merilih je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se določi glede na zagotovljena sredstva v proračunu in glede na zbrano skupno število točk predlagateljev za njihovo redno dejavnosti in programe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
25. člen 
Ta pravilnik začne veljati na dan objave v uradnem glasilu občine.
Št. 122-0001/2018
Šentrupert, dne 7. februarja 2018
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti