Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

501. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja KŽ-05, stran 1793.

  
Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je župan Občine Sežana sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja KŽ-05 
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja KŽ-05 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Območje OPPN predstavlja nepozidan in komunalno neopremljen prostor na zahodnem robu poselitvenega območja naselja Križ. Območju obravnave se priključuje načrtovana dostopna cesta, ki poteka preko gozdnih zemljišč in bo načrtovano območje pozidave prometno in infrastrukturno napajala iz južne smeri.
Za območje OPPN je po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16, v nadaljevanju: občinski prostorski načrt) opredeljena namenska raba zemljišč SSe – območje stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno eno- ali dvostanovanjskih stavb. Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Namen načrta je priprava potrebne dokumentacije za organizirano gradnjo oziroma skupno načrtovanje in izvedbo komunalne infrastrukture in opredelitev načrta parcelacije na podlagi izkazane investicijske namere za komunalno opremljanje predmetnega območja.
3. člen 
(območje OPPN in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN obsega nepozidana zemljišča jugozahodnega dela enote urejanja KŽ-05, ki na vzhodni in severovzhodni strani meji na pozidana zemljišča stanovanjske enodružinske gradnje, na južnem delu na gozdno zemljišče in na severozahodnem delu na kmetijska zemljišča.
Območje, ki se načrtuje v enoti KŽ-05 obsega pretežni del zemljišča parcel št. 2346/2 in 2350, k.o. Križ ter del parcele št. 2346/1, k.o. Križ, kjer je predvidena navezava infrastrukture na pozidano območje. Celotno načrtovano območje obsega približno 0,55 ha. Predmet načrtovanja je tudi prikaz navezave na sosednja območja – na obstoječo infrastrukturo predvideno preko parcele št. 2309/62, k.o. Križ, na kateri je z občinskim prostorskim načrtom v prikazu javne gospodarske infrastrukture predvidena občinska javna pot.
Predmet načrtovanja je gradnja nove stanovanjske prostostoječe gradnje s potrebno infrastrukturo na način, ki bo omogočal navezavo načrtovanega območja v južni in severo vzhodni smeri na obstoječo infrastrukturo.
Predmet izdelave OPPN je:
– načrtovanje izgradnje nove stanovanjske gradnje (eno- in dvostanovanjske gradnje),
– ureditev prometnega priključevanja na omrežje javnih cest in ureditev komunalne infrastrukture na obravnavanem območju,
– ureditev morebitnih skupnih površin na obravnavanem območju.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN bodo strokovne rešitve, pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, na podlagi prostorsko izvedbenih pogojev iz občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer in strokovnih podlag.
5. člen 
(posamezne faze postopka in roki za pripravo) 
Investitor oziroma pobudnik v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem (izvajalcem) na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in investicijskih namer pripravi osnutek OPPN in le-tega posreduje Občini Sežana v potrditev. Na potrjeni osnutek OPPN občina pridobi smernice nosilcev urejanja prostora. V tej fazi se pridobi tudi odločbo ministrstva pristojnega za okolje o potrebi izvedbe/neizvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Izvajalec pripravi dopolnjen osnutek, usklajen s smernicami, skupaj z obveznimi prilogami. Občina na podlagi javnega naznanila posreduje akt v javno razgrnitev in javno obravnavo. Po javni razgrnitvi izvajalec in občina oblikujeta stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve. Izvajalec v nadaljevanju pripravi predlog OPPN usklajen s sprejetimi stališči do pripomb. Občina ga posreduje nosilcem urejanja prostora za pridobitev mnenja o skladnosti OPPN s podanimi smernicami. V primeru vodenja postopka CPVO je potrebno pridobiti tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na okolje. Po pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora se izdela usklajen predlog OPPN, ki ga občina posreduje v sprejem občinskemu svetu. Izvajalec po sprejemu izdela končne elaborate prostorskega akta z obveznimi prilogami.
Sprejem usklajenega predloga je predviden v času enega leta po začetku priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora pri pripravi OPPN) 
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo v postopku smernice in mnenja s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana, raba in upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, zaščita in reševanje,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, obramba,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, področje ohranjanja narave,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, področje gozdarstva.
Lokalni nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci so:
– Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ceste,
– Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana, vodovod in odpadne vode,
– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, energetika,
– Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana - Dobrunje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, Ljubljana.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(obveznosti financiranja priprave akta) 
Pripravo OPPN v celoti financira investitor – pobudnik priprave, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem. Izvajalec mora izpolnjevati pogoje za prostorskega načrtovalca v skladu z veljavno zakonodajo. Občina kot pripravljavec zagotovi vodenje postopka priprave podrobnega prostorskega načrta.
8. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Sežana.
Št. 3505-43/2017-4
Sežana, dne 5. februarja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti