Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Ob-1403/18, Stran 542
Svet zavoda Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci, na podlagi sprejetega sklepa na 12. redni seji sveta zavoda, dne 12. 2. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 8. 8. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti