Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

411. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C)

Odloki

412. Odlok o volitvah članov Sodnega sveta

Sklepi

413. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
414. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija
415. Sklep o imenovanju člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

416. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave sadja
417. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018

MINISTRSTVA

418. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
419. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah ustanovitvenega akta ustanove »Fundacija Univerze v Novi Gorici, ustanova«

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

420. Sklepi o imenovanju predsednika in namestnika predsednika volilne komisije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

421. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4)

OBČINE

Brezovica

422. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018
423. Pravilnik o volitvah predstavnikov občine v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Cankova

424. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova
425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova
426. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cankova
427. Sklep o pomoči za novorojence v Občini Cankova
428. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora CA 5 – gospodarska cona
429. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Cankova
430. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata novoizvoljenemu članu Občinskega sveta Občine Cankova

Cerknica

431. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za JV del območja urejanja RA 41 na Rakeku

Črenšovci

432. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018

Črnomelj

433. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj
434. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
435. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
436. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

437. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
438. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

439. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018
440. Pravilnik o spremembi Pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Kamnik

441. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018

Kostanjevica na Krki

442. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kostanjevica na Krki
443. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
444. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki v 1. Volilni enoti
445. Sklep o ukinitvi javnega dobra
446. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnega objekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Križevci

447. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci

Litija

448. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija

Metlika

449. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
450. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Brezovica

Mirna Peč

451. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Prebold

452. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold
453. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020

Šmartno pri Litiji

454. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji
455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
456. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti