Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018

Kazalo

448. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija, stran 1557.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 7. izredni seji dne 5. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev, ki so v letnem programu športa (v nadaljevanju: LPŠ) namenjena za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Litija (v nadaljevanju: občina).
Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
Merila, pogoji in kriteriji za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija so priloga tega odloka.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– JR – javni razpis;
– LPŠ – letni program športa;
– NPŠ – nacionalni program športa;
– NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza;
– OŠZ – občinska športna zveza.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ ter v občinski strategiji za šport, če ta obstaja, in se uresničuje tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine;
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa;
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in športne zveze;
– zavodi za šport;
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
– zasebni športni delavci.
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so registrirani in imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini najmanj eno leto pred objavo JR;
2. imajo:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu;
– izdelano finančno konstrukcijo, ki predvideva vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti;
– v skladu z lastnim temeljnim ali ustanovitvenim aktom urejeno evidenco članstva (velja za športna društva in športne zveze) ter evidenco o udeležencih programov;
3. izvajajo športne programe oziroma dejavnosti na področjih športa v skladu s tem odlokom in LPŠ;
4. se pravočasno prijavijo na JR in izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
Občina lahko sofinancira materialne stroške delovanja občinske športne zveze, če je ta ustanovljena. OŠZ lahko kandidira za sredstva na JR le za izvedbo tistih športnih programov, ki jih izvaja sama in ki jih posamezna društva, ki so člani OŠZ, ne vključujejo v svoje programe, za izvedbo katerih kandidirajo za sredstva na JR.
II. OPREDELITEV PODROČIJ ŠPORTA, KI SO PREDMET SOFINANCIRANJA 
6. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse vlagatelje iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– obštudijske športne dejavnosti;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– športna rekreacija;
– šport starejših;
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI;
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
– statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov;
– založništvo v športu;
– znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa;
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev in zvez;
– delovanje zavodov za šport;
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
– športne prireditve;
– javno obveščanje o športu;
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu;
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
Podrobnejša opredelitev področij športa iz prejšnjega odstavka je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija«, ki vsebuje tudi merila, pogoje in kriterije za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa.
III. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
7. člen 
(LPŠ) 
LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v tekočem koledarskem letu opredeljena kot področja, katerih izvajanje je v javnem interesu občine. Predlog LPŠ pripravi občinska uprava na podlagi občinske strategije za šport, če ta obstaja. V postopku priprave LPŠ lahko sodelujejo tudi predstavniki občinske športne zveze, če ta deluje.
Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja in programe športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna;
– višino proračunskih sredstev občine za sofinanciranje LPŠ.
LPŠ sprejme občinski svet po pridobitvi mnenja občinske športne zveze, če ta deluje. Občinski svet lahko sprejme LPŠ brez predhodnega mnenja OŠZ, če ga ta ne poda v roku enega meseca.
IV. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
Postopek JR vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisijo za izvedbo JR sestavljajo predsednik in najmanj štirje člani. Župan lahko v komisijo za izvedbo JR imenuje predstavnike občinske uprave, občinske športne zveze, če ta deluje, predstavnike nevladnih organizacij in strokovne delavce s področja športa. Predsednik in člani komisije za izvedbo JR ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena, tudi če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije za izvedbo JR, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
Predsednik in člani komisije za izvedbo JR podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali član komisije za izvedbo JR z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije za izvedbo JR in se to evidentira v zapisniku.
Komisija za izvedbo JR se sestaja na sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija za izvedbo JR o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Naloge komisije za izvedbo JR so:
1. pregled in ocena besedila JR in razpisne dokumentacije;
2. odpiranje, ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prejetih vlog ter ugotavljanje, ali je bila vloga vložena s strani upravičene osebe (formalna popolnost);
3. strokovni pregled popolnih vlog in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev, navedenih v besedilu JR oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem odloku;
4. priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa;
5. vodenje zapisnikov o svojem delu;
6. priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe oziroma dopolnitve odloka;
7. priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
Strokovna in administrativna dela za komisijo za izvedbo JR opravlja občinska uprava.
9. člen 
(JR) 
Besedilo JR mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca JR;
– pravno podlago za izvedbo JR;
– predmet JR;
– navedbo upravičenih vlagateljev za prijavo na JR;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– navedbo pogojev, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati;
– predvideno višino sredstev za sofinanciranje;
– navedbo meril za vrednotenje vlog;
– določitev obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, in način oddaje vlog;
– datum in način odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR, in ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva izteka roka za prijavo na JR;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo;
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev. Prilogi razpisne dokumentacije sta sprejeti LPŠ in ta odlok.
Občina objavi JR v uradnem glasilu občine in na svoji spletni strani, razpisno dokumentacijo pa le na svoji spletni strani. Občina mora zainteresiranim omogočiti vpogled in dostopnost do razpisne dokumentacije.
Rok za prijavo na JR, ki se določi v besedilu JR, ne sme biti krajši od 14 dni od dneva objave JR v uradnem glasilu občine.
10. člen 
(vloge) 
Vloge na JR se obravnavajo posamično.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis. Vlagatelj na ovojnici navede svoj naziv in naslov.
Ovojnica, ki ni označena skladno s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
Vloga mora biti občini dostavljena do roka, ki je določen v besedilu JR, ne glede na način oddaje.
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija za izvedbo JR in se izvede v roku, ki je predviden v besedilu JR. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
Odpiranje prejetih vlog ni javno.
Za vsako vlogo komisija za izvedbo JR ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.
Komisija za izvedbo JR o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in prisotni člani komisije za izvedbo JR.
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
11. člen 
(dopolnitev vlog) 
Komisija za izvedbo JR v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni, se določi v pozivu k dopolnitvi vloge.
Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa njegovo vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen 
(pregled vlog) 
Komisija za izvedbo JR opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z JR in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
Komisija za izvedbo JR lahko županu predlaga omejitev števila sofinanciranih programov oziroma področij posameznega vlagatelja, če oceni, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadoščala za uspešno izvedbo vseh prijavljenih programov oziroma področij.
13. člen 
(odločba) 
Na podlagi predloga komisije za izvedbo JR župan izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
Ob izdaji odločbe o izbiri občina pozove vlagatelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
14. člen 
(ugovor) 
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor. Vložen ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
O ugovoru odloči župan, in sicer v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
15. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
16. člen 
(pogodbe z izbranimi vlagatelji) 
Z izbranimi vlagatelji župan v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju podpiše pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in sedež občine ter vlagatelja;
– vsebino in obseg sofinanciranja;
– časovni plan izvedbe na razpisu izbranih športnih programov oziroma področij športa;
– pričakovane dosežke, ki pomenijo izvedbo na razpisu izbranih športnih programov oziroma področij športa;
– višino dodeljenih sredstev;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti ter predvidene sankcije v primeru kršitve pogodbenih obveznosti;
– način nakazovanja sredstev vlagatelju;
– postopek spremembe višine pogodbenih sredstev in možne razloge za takšno spremembo;
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi ter o porabi s to pogodbo dodeljenih sredstev sofinanciranja;
– določilo, da vlagatelj, ki nenamensko porabi dodeljena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem istovrstnem JR;
– možnost predplačil v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, oziroma zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
17. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
Vlagatelji so dolžni izvajati izbrane športne programe in področja športa najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi. Finančna sredstva, ki jih vlagatelji na podlagi pogodbe prejmejo za izvedbo športnih programov oziroma področij športa, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnih programov oziroma področij športa, za katera so namenjena.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa pa lahko župan pooblasti tudi ustrezno usposobljeno strokovno organizacijo.
18. člen 
(ostale pravice in obveznosti vlagatelja in občine) 
Vlagatelj, ki je izbran za izvajanje LPŠ v občini, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za izvajanje katerega prejema proračunska sredstva občine.
Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev občine mora vlagatelj stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
Vlagatelj mora v pogodbenem roku občinski upravi predložiti poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov oziroma področij športa.
Vlagatelj je občinski upravi dolžan predložiti dokazila o namenski porabi sredstev sofinanciranja.
Občinska uprava ali drug s strani župana pooblaščen organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev sofinanciranja.
Vlagatelj, ki nenamensko porabi dodeljena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem istovrstnem javnem razpisu.
Če je vlagatelj kršil pogodbena določila, lahko občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev vseh dodeljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Če je vlagatelj v kateri koli fazi JR navajal neresnične podatke z namenom pridobitve sredstev sofinanciranja, občina nemudoma prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v Občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 11/10 in 12/11).
20. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2017
Litija, dne 5. februarja 2018
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti