Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

352. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Etiopiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

353. Uredba o upravnem poslovanju
354. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici
355. Uredba o spremembah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije

MINISTRSTVA

356. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije
357. Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih
358. Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih
359. Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018
360. Odredba o spremembi Odredbe o vključitvi sektorja sadja v program promocije

USTAVNO SODIŠČE

361. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig (Uradni list RS, št. 104/13), kolikor kategorizira javni poti »Kalinova ulica« in »Ponirkova ulica« v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 409/10 in 409/26, obe k. o. Ig

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

362. Splošni akt o spremljanju in nadzoru porabe podatkovnih storitev
363. Splošni akt o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture
364. Tarifa Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
365. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

366. Odločba Sveta za avtorsko pravo
367. Revalorizacija tarif po Pogodbi o pogojih uporabe in plačilu nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF na prireditvah društev Gasilske zveze Slovenije
368. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena
369. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije

OBČINE

Črnomelj

370. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Čardak

Gornji Petrovci

371. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Ilirska Bistrica

372. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki

Koper

373. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje “centra znanstveno-raziskovalnih in razvojnih inovacij v Kopru”
374. Sklep o uvedbi javne službe “upravljanje določenih javnih parkirišč”

Lendava

375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del Občine Lendava
376. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
401. Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo

Ljubljana

377. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana
378. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana
379. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana
380. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Ljubljanski grad
381. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
382. Odredba o določitvi območij za pešce
383. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce
402. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
403. Sklep o potrditvi načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike
404. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Metlika

384. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Metlika

Murska Sobota

385. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severni del EUP SO 99

Nova Gorica

386. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica
387. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Prebold

388. Pravilnik za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold
389. Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold
390. Letni program kulture v Občini Prebold za leto 2018

Rogašovci

391. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij

Semič

392. Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič
393. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov ostalih društev v Občini Semič
394. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič

Slovenj Gradec

395. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec
396. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Slovenj Gradec
397. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2015–2020
398. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno-Krnice (SC 8)

Šempeter-Vrtojba

405. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018
406. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018

Škocjan

399. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škocjan

Žužemberk

400. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk – SD OPN-2

POPRAVKI

407. Popravek Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED)
408. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o tujcih (ZTuj-2-UPB6p)
409. Popravek Ugotovitvenega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2018
410. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Šentlovrencu

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti