Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 430-5/2018-6 Ob-1329/18, Stran 440
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 30/13 in 12/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16), določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) in odločitve Komisije za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanje zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2018 z dne 5. 2. 2018, Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2018
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:
– sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (ukrep 1),
– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (ukrep 2) in
– sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (ukrep 3).
3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati:
Ukrep 1 in ukrep 2
Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju Občine Sežana in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji in
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Sežana.
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Sežana,
– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Sežana.
Do finančnih pomoči niso upravičeni vlagatelji, ki so že prejeli državno pomoč za ukrep samozaposlitve.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
Za ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju Občine Sežana,
– prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti delovno razmerje v obdobju od 1. 1. 2018 oziroma najkasneje do 20. 6. 2018,
– zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega leta za polni delovni čas,
– v primeru nudenja pripravništva pa mora delodajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program pripravništva.
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednješolsko izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.
Za ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Sežana vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis,
– najkasneje do 20. 6. 2018 zaposlijo brezposelne osebe za polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Občine Sežana in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.
Za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba, če je lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112 za polni delovni čas – 40 ur delovni čas) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005 za polni delovni čas – 40 ur delovni čas),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Sežana (poslovni prostor in sedež morata biti na območju Občine Sežana),
– dejavnost se mora ohraniti na območju Občine Sežana vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,
– najkasneje do 20. 6. 2018 mora realizirati samozaposlitev.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2018, ki je na razpolago na proračunski postavki 271001 – Vzpodbujanje zaposlovanja, znaša 99.000,00 EUR, od tega za:
– ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 23.000,00 EUR,
– ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 28.000,00 EUR in
– ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 48.000,00 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški sofinanciranja
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika državno pomoč.
Finančne pomoči se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352/1, 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«).
Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči. V komercialnem cestnem tovornem prevozu pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil cestni prevoz tovora.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči de minimis ne sme preseči zgornje meje de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti:
– pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisno izjavo s seznamom vseh z njim povezanih podjetji.
Prejemnika se pisno obvesti:
– da je pomoč dodeljena v skladu z Uredbo »de minimis«,
– o znesku de minimis pomoči.
Upravičeni stroški sofinanciranja so za ukrep 1 – spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje dela stroškov plač.
Za ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
Višina sredstev sofinanciranja znaša za ukrep 1 – spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva do 3.200,00 EUR.
Za ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev znaša višina sredstev sofinanciranja do 4.000,00 EUR ter za ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev do 4.000,00 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec do 22. 6. 2018 predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo:
a. za ukrep 1 – ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in ukrep 2 – ukrep novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopijo pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1)
b. za ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopijo dokazila o registraciji dejavnosti (dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes) oziroma dokazilo o vpisu v sodni register),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– starost mladega iskalca zaposlitve oziroma pripravnika,
– zaposlitev za nedoločen čas.
Za ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na podlagi meril pridobili najvišje število točk.
Za ukrep 3 bodo sredstva razdeljena glede na število prijaviteljev, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje ukrepa 3 in glede na višino razpoložljivih sredstev za ukrep 3.
8. Rok za predložitev vlog je do vključno 30. 3. 2018.
9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2018«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
10. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe, se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si (zavihek 'Javni razpisi, naročila in natečaji').
11. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga na javni razpis – spodbujanje zaposlovanja – ukrep ____«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog – do vključno 30. 3. 2018 osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.
Slika 1
12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev.
13. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe v 45 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči na seji komisije. Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja Kristančič, soba št. 67, tel. 05/73-10-120.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti