Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

363. Splošni akt o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture, stran 1216.

  
Na podlagi osmega odstavka 10. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 Odl. US: U-I-65/13-19, 81/15 in 40/17) izdaja direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije naslednji
S P L O Š N I  A K T 
o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture 
1. člen 
(vsebina akta) 
Ta splošni akt natančneje ureja vsebino in način posredovanja informacij o načrtovanih gradbenih delih na fizični infrastrukturi ter način neposrednega pridobivanja tovrstnih informacij iz 9.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 Odl. US: U-I-65/13-19, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: zakon), pravila ravnanja ob izkazanem interesu zainteresiranih soinvestitorjev za skupno gradnjo ter vsebuje posebne določbe o gradnji infrastrukture iz javnih sredstev iz 10. člena zakona.
2. člen 
(namen in uporaba akta) 
Namen tega splošnega akta je natančnejša določitev nabora informacij ob objavi namere o načrtovani gradnji gospodarske javne infrastrukture in poziva zainteresiranim investitorjem, da izrazijo interes za vključitev v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Agencija je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, neodvisni regulativni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa zakon.
2. Vrste gradbenih del predstavljajo novogradnje, rekonstrukcijska in adaptacijska dela, vzdrževalna dela ter odstranitve.
3. Namera o načrtovani gradnji je namera katerega koli investitorja v gospodarsko javno infrastrukturo o načrtovani gradnji in poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo.
4. Začetek gradbenih del je za potrebe tega akta pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških ali inštalacijskih dejavnosti, ki trajno spremenijo obstoječe stanje objektov ali zemljišč in vsako zemeljsko delo, povezano z gradnjo, vključno z odrivom humusa.
5. Medkrajevni linijski objekt je za potrebe tega akta objekt, namenjen izvajanju storitev s področja prometa, energetike, komunalnega gospodarstva, elektronskih komunikacij ali upravljanja z vodami, ki poteka najmanj med dvema naseljema.
Odprave napak zaradi nedelovanja omrežja se za potrebe tega splošnega akta ne štejejo kot gradbena dela.
Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, razen, če so definirani v splošnem aktu samem ali iz besedila splošnega akta izhaja kaj drugega.
4. člen 
(gradbena dela neznatnega pomena) 
Namere o načrtovani gradnji gospodarske javne infrastrukture ni treba objaviti:
– če je dolžina trase gradnje krajša od 100 metrov, kadar se izvajajo gradbena dela v gospodarsko javno infrastrukturo znotraj naselja,
– če je dolžina trase gradnje krajša od 1 kilometra, kadar se izvajajo gradbena dela v gospodarsko javno infrastrukturo med naselji,
– če gradbena dela predstavljajo izgradnjo posameznega individualnega naročniškega priključka na javno komunikacijsko omrežje, pri čemer dolžina trase ne presega 500 metrov, ali
– če izvajanje gradbenih del traja manj kot 7 dni.
Kadar je gradnja posamične trase gospodarske javne infrastrukture načrtovana ali se izvaja v več fazah, med fazami pa ni minilo več kot 60 dni, se kot dolžina trase gradnje iz prvega odstavka tega člena šteje seštevek dolžin vseh tras posameznih faz gradnje.
Investitor v gospodarsko javno infrastrukturo mora namero o načrtovani gradnji gospodarske javne infrastrukture ne glede na izjeme iz prvega odstavka tega člena vedno objaviti:
– če je vrednost celotne investicije večja od 25.000 EUR brez DDV,
– v primeru gradbenih del v podzemna prečkanja cestišč in železniških prog, ali
– v primeru gradbenih del v objekte, namenjene odpravi naravnih ovir (mostovi, viadukti, predori idr.).
5. člen 
(način posredovanja namer o načrtovani gradnji) 
Obveščanje agencije o namerah o načrtovani gradnji poteka preko spletnega obrazca, ki se nahaja na spletnih straneh agencije in vsebina katerega je navedena v prilogi tega splošnega akta.
Investitor po izpolnitvi spletnega obrazca prejme obvestilo z vsebino oddane namere načrtovane gradnje.
6. člen 
(lokacija del) 
Investitor v gospodarsko javno infrastrukturo mora lokacijo gradbenih del navesti najmanj na naselje natančno.
Kadar je načrtovana gradnja v naseljih, ki imajo več kot 5000 prebivalcev, mora investitor v gospodarsko javno infrastrukturo navesti lokacijo gradbenih del v naseljih, v katerih je uveden ulični sistem, na ulico natančno.
Kadar je načrtovana gradnja medkrajevnih linijskih objektov, mora investitor v gospodarsko javno infrastrukturo navesti najmanj naselji, ki predstavljata začetno in končno točko glavne trase medkrajevnega linijskega objekta.
7. člen 
(predvideni začetek in trajanje del) 
Investitor v gospodarsko javno infrastrukturo mora kot predvideni datum začetka del navesti najmanj mesec in leto, v katerem bo predvidoma pričel z gradbenimi deli.
Trajanje del mora investitor v gospodarsko javno infrastrukturo podati kot oceno v mesecih trajanja del.
8. člen 
(kontaktna točka) 
Investitor v gospodarsko javno infrastrukturo mora kot kontaktno točko navesti ime in priimek kontaktne osebe pri investitorju, službeni naslov elektronske pošte in službeno telefonsko številko, na katerih je mogoče pridobiti dodatne informacije o načrtovanih gradbenih delih.
Kadar je investitor pravna oseba, mora poleg informacij iz prvega odstavka tega člena zaradi varnostnega preverjanja navesti tudi elektronski naslov pravne osebe, če pravna oseba tak naslov ima.
9. člen 
(ponovna objava namere o načrtovani gradnji) 
Če po objavljeni nameri o načrtovani gradnji pride do bistvenih časovnih ali vsebinskih odstopanj v fazi načrtovanja ali gradnje gospodarske javne infrastrukture, mora investitor v gospodarsko javno infrastrukturo namero o načrtovani gradnji ponovno objaviti.
Za bistveno časovno odstopanje šteje, če je preteklo več kot 12 mesecev od predvidenega datuma izdaje naročila za izdelavo projektne dokumentacije, pa naročilo za izdelavo projektne dokumentacije še ni bilo oddano.
Če gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa za bistveno časovno odstopanje šteje, če v roku 12 mesecev od predvidenega začetka gradbenih del še ni bilo dejanskega začetka del.
Za bistveno vsebinsko odstopanje šteje, če se spremeni lokacija del, vrsta del ali kontaktna točka.
10. člen 
(tehnični pogoji pri izkazanem interesu za skupno gradnjo) 
Zainteresirani soinvestitor mora kot tehnične pogoje skupne gradnje v skladu s projektantskimi pravili navesti vsaj traso skupne gradnje, predlog tehnične rešitve oziroma izvedbe skupne gradnje ter seznam potrebnih materialov in del za izvedbo skupne gradnje.
11. člen 
(dovolj zmogljiva kabelska kanalizacija) 
Kabelska kanalizacija, ki jo mora zgraditi investitor v gospodarsko javno infrastrukturo skladno z določilom sedmega odstavka 10. člena zakona, šteje za dovolj zmogljivo, kadar je vgrajena cev najmanj dimenzij nazivnega premera 110 mm ali dve cevi nazivnega premera 50 mm, ustrezne zunanje trdnosti in s tako notranjo steno, ki zagotavlja majhen koeficient trenja in omogoča namestitev komunikacijskih vodov (npr. polivinil klorid, polietilen).
12. člen 
(prehodna in končna določba) 
Ta splošni akt prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-15/2017/14
Ljubljana, dne 12. februarja 2018
EVA 2018-3130-0009
mag. Tanja Muha l.r.
Direktorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti