Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

380. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Ljubljanski grad, stran 1273.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji 29. januarja 2018 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Ljubljanski grad 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 105/10, 50/16 in 6/17) se v 5. členu tretji stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Kot stalne muzejske postavitve delujejo Virtualni grad, stalna razstava slovenske zgodovine in Lutkovni muzej.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod upravlja z mladinskim hotelom, Metelkova ulica 8, Ljubljana, in opravlja dejavnosti s področja promocije in razvoja prenočišč in mreže mladinskih prenočišč ter opravlja hotelske dejavnosti in oddaja nastanitvene zmogljivosti potnikom, turistom in drugim gostom za krajši čas.«.
2. člen 
V tretjem odstavku 6. člena se pika na koncu devete alineje nadomesti z vejico in doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– opravljanje hotelskih dejavnosti in oddajanje nastanitvenih zmogljivosti potnikom, turistom in drugim gostom za krajši čas.«.
3. člen 
V 7. členu se za sedemnajsto vrstico dodajo nove osemnajsta, devetnajsta in dvajseta vrstica, ki se glasijo:
»I/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I/55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas«.
Dosedanje osemnajsta do enainšestdeseta vrstica postanejo enaindvajseta do štiriinšestdeseta vrstica.
4. člen 
V drugem odstavku 33. člena se za besedo »vzpenjačo« doda besedilo »in pripadajočo opremo«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj daje zavodu v upravljanje nepremičnino in pripadajočo opremo: mladinski hotel, Metelkova ulica 8, Ljubljana, parc. št. 3102/1 in 3100/6, obe k.o. 1737 Tabor.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost nepremičnega in premičnega premoženja iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena je predmet pogodbe o prenosu tega premoženja v upravljanje zavodu.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se v prvem stavku besedilo »iz prvega in drugega odstavka,« nadomesti z besedilom »iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena,«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-12/2018-2
Ljubljana, dne 29. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti