Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 330-1/2015-43-(46/04) Ob-1348/18, Stran 478
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 47/15), Obvestila o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči (Uradni list RS, št. 58/15) in Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17) objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa in splošna določila
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov:
A. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov:
– pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 
– urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, 
– pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč,
– pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
B. Ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
– pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
– podpora investicijam za varno delo v gozdu.
C. Ostala ukrepa:
– podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih programih,
– podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
2. Splošna določila:
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o vlagatelju, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek, predvidene stroške, znesek javnega financiranja, izjave, priloge.
– Vlagatelji za ukrepe pod točkami II, III, in IV morajo imeti v času oddaje vloge v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oziroma drugih površin.
– Vlagatelji, razen za ukrep pod točko VII, morajo predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen niso pridobili sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira ali v nasprotnem primeru izjavo, da so jih pridobili oziroma so v postopku pridobivanja sredstev iz drugega javnega vira.
– Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene na podlagi javnega razpisa, morajo biti zaključene pred oddajo zahtevka.
– Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč po tem razpisu, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči, deset let od prejema pomoči.
– Prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
– Prejemnik sredstev na kmetijskih zemljiščih in objektih na kmetijskih zemljiščih v njegovi lasti ne sme izvajati ali dopuščati izvajanja oglaševanja, ki ni namenjeno njegovi lastni dejavnosti, če to ni izrecno dovoljeno na podlagi drugih predpisov, vsaj še pet let po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem pravilniku, za enako naložbo ne more kandidirati naslednjih 5 let.
– V primeru, da upravičenec po prejemu sklepa o odobritvi pomoči, ukrepa oziroma naložbe do 30. oktobra tekočega leta ne izvede, nima pravice do oddaje vloge za dodelitev pomoči po tem pravilniku v naslednjem letu, razen v primeru višje sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajni nezmožnosti upravičenca za delo, 
– smrti upravičenca, 
– naravne nesreče. 
3. Splošna določila za ukrepe pod točko 1.A. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov:
– Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– podjetja v težavah.
– Pomoči po tem razpisu se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
– Pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
– Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. Za ukrepa pod točko III. in IV. pa se šteje, da imata spodbujevalni učinek, če so izpolnjeni pogoji za ti vrsti pomoči, navedeni v tem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
– Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
– Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
– Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
– Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
4. Splošna določila za ukrepe pod točko 1.B. Ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
– Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture, 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
– Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
– Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
– Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
– Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
– Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let (oziroma 100.000 EUR v primeru enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu), ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
– Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
– Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
– Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
– Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR).
– Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
– Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo sedmega odstavka 19. člena pravilnika,
če ne podpiše skupne izjave v smislu:
– da v letih 2015, 2016 in 2018 nisem in ne bom prejel(a) državne pomoči po pravilih »de minimis« v znesku višjem od dovoljenega limita (do 200.000 EUR v zadnjih treh letih oziroma 100.000 EUR za dejavnost komercialnega cestnega tovornega prometa), tudi v primerih pripojenega podjetja, delitve podjetja ali povezanega podjetja ne,
– da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v tej vlogi, nisem pridobil(a) sredstev oziroma nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva MO Kranj, Republike Slovenije ali EU).
II. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
1. Okvirna višina sredstev: 101.400 EUR.
2. Upravičenci:
– za podukrep II.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: kmetijska gospodarstva, katerih naložba se izvaja na območju občine.
– za podukrep II.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov: posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost), ki se izvaja na območju občine.
3. Predmet podpore za podukrep II.1.:
– naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Predmet podpore za podukrep II.2.:
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
4. Splošni pogoji upravičenosti za podukrepa II.1. in II.2.:
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih namenov:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,
– povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine,
– preprečevanje zaraščanje podeželja in ohranjanje tipične kulturne krajine v občini,
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
5. Pogoji za pridobitev za podukrep II.1.:
– ponudba oziroma predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, ko je navedena kot upravičeni strošek,
– presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna,
– predložitev geoprostorskega obrazca oddane zadnje zbirne vloge (subvencijske vloge),
– mnenje o upravičenosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za pridobitev za podukrep II.2.:
– ustrezna soglasja in dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– mnenje o upravičenosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore nezahtevna agromelioracija,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanega GERK-a s podatki,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča.
6. Upravičeni stroški za podukrep II.1.:
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov, licenc, avtorskih pravic, blagovnih znamk,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditve izpustov (stroški materiala),
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka ter opreme v rastlinjaku,
– stroški postavitve večletnih nasadov, vključno z jagodišči in zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže),
– naložbe v obstoječe objekte in pripadajoče objekte za namakanje, ki vplivajo le na energijsko učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podzemnih ali površinskih voda,
– stroški nakupa računalniške programske opreme za potrebe kmetijstva.
Upravičeni stroški za podukrep II.2.:
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti,
– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
7. Višina pomoči:
– do 70 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke kmetije z območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva sredstva,
– do 60 odstotkov upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva sredstva,
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva sredstva,
– do 30 odstotkov upravičenih stroškov za ostala območja glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR, ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.
9. Vlogo predloži:
– za podukrep II.1.: nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva,
– za podukrep II.2.: nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
10. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v primarno proizvodnjo«.
III. Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč
1. Okvirna višina sredstev: 1.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo kmetijska oziroma gozdna zemljišča, vključena v zaokrožitev na območju občine.
3. Predmet podpore: stroški, nastali z menjavo (zaokrožitvijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč (kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanih GERK-ov s podatki),
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne službe,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
5. Upravičeni stroški: stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
6. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 500 EUR, ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.
8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki ga/jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«.
IV. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.
3. Predmet podpore: naložbe za ohranjanje nepremične kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o vpisu v register nepremične kulturne dediščine,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je le-to potrebno,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.
Do pomoči niso upravičena območja in objekti s statusom kulturnega spomenika državnega pomena oziroma objekti, ki so sofinancirani s strani Republike Slovenije in EU.
5. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški materiala za obnovo in stroški izvedbe del).
6. Višina pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR, ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.
8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Varstvo tradicionalnih stavb«.
V. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
3. Predmet podpore: naložbe, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu (če ga še nimajo, ga predložijo v 12 mesecih po odobritvi pomoči),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so navedeni kot upravičeni strošek,
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
– mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
– naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (izjava s strani upravičenca),
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
5. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, vključno s splošnimi stroški,
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
6. Višina pomoči:
– do 70 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke kmetije z območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva sredstva,
– do 60 odstotkov upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva sredstva,
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva sredstva,
– do 30 odstotkov upravičenih stroškov za ostala območja glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR, ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.
8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v dopolnilne dejavnosti«.
VI. Podpora investicijam za varno delo v gozdu
1. Okvirna višina sredstev: 23.600 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine.
3. Predmet podpore: naložbe v stroje, tehnično opremo in zaščitna sredstva za varno delo v gozdu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel, če velikost ni opredeljena v mnenju strokovne službe,
– mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe,
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali zaščitne opreme v proces dela v gozdu,
– pridobljen stroj ali zaščitno opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
5. Upravičeni stroški:
– splošni stroški: honorarji svetovalcev (strokovnih in podjetniških),
– stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za varno delo v gozdu (manjše gozdarske mehanizacije, motorne žage, cepilca, vitla, zaščitne opreme za delo v gozdu …).
6. Višina pomoči:
– do 60 odstotkov upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva sredstva,
– do 30 odstotkov upravičenih stroškov za ostala območja glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 2.000 EUR, ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.
8. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Investicije za delo v gozdu«.
VII. Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih programih
1. Okvirna višina sredstev: 4.400 EUR.
2. Upravičenci: dijaki poklicnih in srednješolskih programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodinjstva na kmetijskem gospodarstvu.
3. Predmet podpore: usposabljanje kadrov za delo na kmetijskih gospodarstvih.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dijak mora imeti stalno prebivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva,
– potrdilo o vpisu,
– predložitev geoprostorskega obrazca oddane zadnje zbirne vloge (subvencijske vloge).
5. Višina pomoči: do 400 EUR na dijaka za šolsko leto 2018/2019 glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.
6. Vlogo predloži: nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetijskega gospodinjstva.
7. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Šolanje na kmetijskih in gozdarskih programih«.
VIII. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
1. Okvirna višina sredstev: 11.000 EUR.
2. Upravičenci: društva ali združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
3. Predmet podpore: delovanje različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetovalcev in drugih neprofitnih interesnih združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev,
– društvo mora biti vpisano v register društev,
– letni program dela društva,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja,
– priložen seznam članov društva z območja občine.
5. Upravičeni stroški: materialni stroški za delovanje društev, povezani z izvajanjem vsebine dejavnosti društev, razen stroškov gostinskih storitev ter nakupa hrane in pijače.
6. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na delež članov društva s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj in razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 1.000 EUR, ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.
8. Vlogo predloži: predstavnik društva ali združenja.
9. Označitev vlog: Pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska društva«.
IX. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji).
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, vzorce pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. ure do 14.30, v sredo od 8. ure do 16.30, v petek od 8. ure do 12.30 ter na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni razpisi, naročila).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. 04/23-73-130, kontaktna oseba je Barbara Čirič.
X. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: za ukrepe iz I. točke razpisa morajo biti sredstva porabljena v letu 2018.
XI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali poslane po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in GJS, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer:
– za ukrepe pod točkami II, IV, V, VI (naložbe v primarno proizvodnjo, ohranjanje kulturne dediščine, naložbe v dopolnilne dejavnosti, investicije za delo v gozdu) najkasneje do 6. 4. 2018,
– za vse preostale ukrepe pa najkasneje do 11. 9. 2018.
XII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal direktor občinske uprave, najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. Zoper sklep direktorja je dopustna pritožba županu, in sicer v roku 15 dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Odpiranje vlog bo praviloma 11. 4. 2018 in 14. 9. 2018. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom in pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti