Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 11-4-606/2018 Ob-1367/18, Stran 495
Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis Bele (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12) in Odloka o občinskem pristanišču (Uradne objave 24/15), razpisuje
javno zbiranje ponudb 
za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje so naslednje nepremičnine, ki se oddajajo kot celota:
– prodajni kiosk z nadstrešnico velikosti 14,00 m2, z napravami na pomolu v mandraču, ki stoji na parceli št. 1109 k.o. Izola in del parcele št. 1108 k.o. Izola v izmeri 40,00 m2, ki je potrebna za normalno rabo kioska in naprav,
– urejena javna površina na parceli št. 1104 k.o. Izola na Velikem trgu v izmeri 70,00 m2, v kateri so vkopani trije podzemni rezervoarji št. 3001, 3002, 3003 (dvoplaščni jekleni, volumna 20 m3).
Izhodiščna cena mesečne najemnine je 851,60 EUR, ki se povišuje v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, ne da bi bilo potrebno sklepati anekse k najemni pogodbi. Povišanje najemnine se opravi enkrat letno, praviloma v mesecu marcu.
Nepremičnine, ki so predmet najema, se bodo uporabljale pretežno za bencinski servis (BS), namenjen točenju goriva plovilom in oskrbo z blagom dodatne ponudbe.
Izbrani ponudnik bo dolžan za vzpostavitev delovanja BS zagotoviti naslednjo opremo:
– točilne avtomate za tekoča goriva NMB 95, NMB 100 in Eurodiesel,
– merilni sistem z elektro instalacijo.
Izbrani ponudnik bo moral seliti dejavnost na novo lokacijo bencinskega servisa na carinskem pomolu v Izoli, v kolikor bo med trajanjem najemne pogodbe, sprejet in potrjen nov OPPN za to območje.
Izbrani ponudnik bo moral pri svojem poslovanju upoštevati Odlok o občinskem pristanišču Izola (Uradne objave 24/15) in s tem povezane dajatve (uporaba obale).
Nepremičnine, ki so predmet oddaje, se oddajo v najem za določen čas, in sicer za 5 let.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo kot izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.
2. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine, ki jih javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list (oziroma izpisek iz drugega registra), ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopijo osebnega dokumenta;
– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Komunale Izola d.o.o. in Občine Izola (Komunala Izola d.o.o. bo verodostojnost izjave preverila v Finančno računovodski službi Komunale Izola d.o.o. ter Službi za računovodstvo in finance Občine Izola neposredno pred sklenitvijo najemne pogodbe);
– potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2016;
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2016.
3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obratovanja BS zagotoviti vsa potrebna dovoljenja in izpolnjevati pogoje za zakonito obratovanje.
III. Pogoji najema
Izhodiščna cena v razpisnem postopku je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke, skladno z določili Uredbe in Pravilnika.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicih mesečnih najemnine na naslov: Komunala Izola d.o.o., TRR SI56 1010 0002 9080 595, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se varščina nanaša, sklic 00 55000. Vplačana varščina se bo pri izbranem ponudniku – najemniku koristila za plačilo morebitnih neplačanih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist Komunale Izola. V kolikor so ob prenehanju najemnega razmerja poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi stroški, se vplačana varščina najemniku vrne.
Najemnina za najete nepremičnine se poravna v roku 15 dni po prejemu mesečnega računa s strani Komunale Izola d.o.o. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe. V kolikor najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja, pristojbine, koncesnine ter druge dajatve, potrebne za opravljanje dejavnosti, so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Občine Izola.
IV. Merila za ocenitev ponudb: Komunala Izola d.o.o. bo izbrala ponudbo tistega ponudnika, ki bo ob upoštevanju vseh pogojev, ponudil najvišjo mesečno najemnino za najem nepremičnin. V primeru več najugodnejših ponudnikov se bodo z njimi opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Komunale Izola d.o.o. oziroma Občine Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 60 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Prijavitelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 19. 3. 2018, (datum poštnega žiga) na naslov Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola ali pa jo osebno dostaviti v tajništvo Komunale Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »javni razpis – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala Komisija, imenovana s strani direktorja podjetja Komunala Izola d.o.o.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 21. 3. 2018, od 12. ure dalje, v sejni sobi Komunale Izola d.o.o., na naslovu Industrijska cesta 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo Komisija prebrala ponujene mesečne najemnine za najem nepremičnin, ter ugotavljala popolnost ponudb, glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Komunala Izola d.o.o. izda sklep o izbiri/neizbiri najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri/neizbiri obveščeni najkasneje v roku deset delovnih dni.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najpozneje v 5 dneh po opravljeni izbiri oziroma po pravnomočnosti sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko Komunala Izola d.o.o. sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, za določen čas 5 let, od sklenitve pogodbe. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Komunala Izola d.o.o. si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli:
– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne varščina,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih delovnih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Komunale Izola d.o.o. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi na Komunali Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-34-933, Rado Gomezelj.
Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti