Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

389. Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold, stran 1291.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 30. seji dne 1. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo predmet sofinanciranja, upravičenci, postopki in merila za sofinanciranje prireditev za območje Občine Prebold, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Prebold.
2. člen 
Sofinanciranje prireditev se izvede v skladu z določili tega pravilnika ter v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev Občine Prebold za te namene.
3. člen 
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje prireditev, ki se izvajajo na območju Občine Prebold in:
– so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev,
– bodo izvedene v tekočem koledarskem letu, kot je sprejet veljavni občinski proračun,
– imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge vire financiranja,
– se v tekočem letu ne sofinancirajo iz drugih finančnih virov Občine Prebold,
– imajo prijavitelji izkušnje na področju izvajanja prireditev,
– imajo prijavitelji zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske pogoje za izvedbo prireditve,
– ima prireditev prepoznaven značaj in vsebino,
– dopolnjujejo kulturno, turistično, športno, družbeno ponudbo občine,
– je vsebina prireditve vezana na področja, ki so predmet razpisa,
– so v lokalnem javnem interesu.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Upravičeni do sredstev po tem pravilniku so izvajalci oziroma organizatorji tradicionalnih prireditev (prireditve organizirane več kot 5 krat) in drugih prireditev, ki imajo javni značaj in so občinskega pomena (sem ne sodijo npr. društvene prireditve, kot so maškarada, dan žena in njim podobne prireditve). Tradicionalne prireditve se vsako leto določijo v Letnem programu kulture v Občini Prebold.
III. POSTOPEK 
5. člen 
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi na spletni strani Občine Prebold.
6. člen 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa,
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb.
7. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij,
– višino finančnih sredstev,
– rok za oddajo vlog.
8. člen 
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
9. člen 
Komisija odpre in pregleda na razpis prispele vloge. Če komisija ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga v roku osmih dni pisno pozove, da jo v roku petih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se s sklepom zavržejo vse nepravočasne, nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu in pravilniku. Komisija ves čas vodi zapisnike o svojem delu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev. Predlog prejemnikov sredstev se predloži tajniku občinske uprave.
Tajnik občinske uprave, izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
Zoper ta sklep je možna pritožba županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom, odločitev župana o pritožbi je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Sklep iz tretjega odstavka tega člena je podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih programov in kulturnih projektov. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva za sklenitev pogodbe nanj ne odzove, se šteje da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
10. člen 
Občina z izbranimi izvajalci programov po tem pravilniku, sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
11. člen 
Upravičencem bodo sredstva nakazana na podlagi odobrenega zahtevka z dokazili. Dokazila so računi za upravičene stroške. Upravičeni stroški so:
– stroški prijave prireditve (upravne takse, zapore cest in podobno),
– materialni in potni stroški nastopajočih,
– ozvočenje, najem odra, opreme, razsvetljave,
– redarska služba,
– najem sanitarij,
– najemnina prireditvenega prostora,
– medijsko obveščanje javnosti (letaki, plakati, obvestila, stroški distribucije in podobno),
– prostovoljno delo,
– ostali stroški: SAZAS, IPF ipd.
IV. MERILA 
12. člen 
Komisija bo pri vrednotenju vlog prijaviteljev za sofinanciranje prireditev upoštevala naslednja merila:
– a) kakovost in prepoznavnost prireditve ter pomemb-
nost dogodka
0–30 točk
1. Kratek opis programa 0–10 točk;
2. Pomembnost: (Občinsko – 5 točk, regijsko – 10 točk, mednarodno – 20 točk)
– b) dosedanje delo in reference prijavitelja (št. primer-
ljivih prireditev):
0–100 točk
(5 ali več prireditev – 100 točk, do 5 prireditev – 50 točk, vsaj 1 prireditev – 10 točk)
– c) ekonomičnost 
0–15 točk
(1. realna finančna konstrukcija in ocena stroškov za izvedbo programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo: ni jasna – 0 točk, jasna – 5 točk;
2. % lastnega financiranja: do 30 % – 1 točka, nad 30 % do 70 % – 5 točk, nad 70 % – 10 točk).
V primeru, da se za isto prireditev prijavi več organizatorjev, se sofinancira organizator, ki prejme več točk.
Pogoj za sofinanciranje je doseženih minimalno 15 točk.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
13. člen 
Upravičenec je dolžan po končani prireditvi podati podrobno vsebinsko in zaključno poročilo o izvedbi prireditve in predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa. Izvajanje programov spremlja občinska uprava.
Odobrena sredstva se nakažejo upravičencu po predložitvi vsebinskega in finančnega poročila z zahtevanimi dokazili.
V primeru, da upravičenec ne more dokazati namenske porabe sredstev v višini pogodbeno odobrenega zneska, ima občinska uprava pristojnost, da odobri izplačilo le v višini dokazane namenske porabe.
Občina Prebold lahko od uporabnikov proračunskih sredstev zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
V primeru ugotovitve, da upravičenec dobljena sredstva delno ali v celoti ne porabi namensko, ali v primeru drugih nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev, lahko občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
14. člen 
Upravičenec je dolžan od dne prejema sklepa o izboru prejemnikov sredstev pri objavah v vseh oblikah javnega nastopanja v zvezi s prireditvijo, obravnavano v pogodbi, navesti, da je njeno izvedbo sofinancirala Občina Prebold.
VI. KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 46/15).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prebold, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti