Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 330-0002/2018 Ob-1344/18, Stran 466
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17), Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 21/16; v nadaljevanju: pravilnik), mnenja o skladnosti sheme državne pomoči Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št. priglasitve: K-BE140-5881455-2016) z dne 22. 3. 2016, ki se vodi pod identifikacijsko številko: SA.44997(2016/XA), in mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči Ministrstva za finance (št. priglasitve: M002-5881455-2015/I) z dne 17. 3. 2016 Občina Tolmin objavlja
javni razpis 
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2018
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2018 po shemi državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU), in po shemi pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU). Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):
A.) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo 702/2014/EU:
1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
B.) Pomoči de minimis v kmetijstvu, skladno z Uredbo 1407/2013/EU:
1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa,
3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak,
4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in spravilo lesa.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, upravičeni stroški, upravičenci, pogoji za pridobitev sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog
Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tolmin znaša skupaj 47.000,00 EUR.
Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu naslednji pomen:
1. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, ne glede na njeno pravno obliko in način financiranja.
2. »Kmetijsko gospodarstvo« je enota, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo.
3. »Nosilec kmetijskega gospodarstva« je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega javnega razpisa.
4. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
5. Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, kot sledi:
– »Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona evrov.
– »Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.
– »Srednje podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.
6. »Podjetje v težavah« je podjetje, za katerega velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v štirinajstem odstavku 2. člena Uredbe 702/2014/EU.
7. Za »1 ha primerljivih kmetijskih površin« se šteje:
– 1 ha njivskih površin (GERK 1100, 1150, 1170, 1610) ali
– 2 ha travniških površin (GERK 1222, 1300, 1320) ali
– 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, nasadov špargljev, artičok in hitro rastočega panjevca, drevesnice (GERK 1160, 1161, 1180, 1181, 1211, 1212, 1221, 1230, 1240) ali
– 0,1 ha rastlinjakov (GERK 1190, 1191, 1192) ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja (GERK 1420).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
8. »Zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva« je zemljišče, za katero ima nosilec kmetijskega gospodarstva pravico do uporabe kot lastnik ali zakupnik zemljišča oziroma ima za uporabo zemljišča pridobljeno soglasje vseh lastnikov in solastnikov zemljišča ali drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišča.
9. »Nezahtevna agromelioracija« so ukrepi izravnave kmetijskih zemljišč, krčitve grmovja in dreves, nasipavanja rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve obstoječih poljskih poti, ureditve gorskih in kraških pašnikov, apnenja in založnega gnojenja, kot so opredeljeni z veljavnimi predpisi s področja kmetijskih zemljišč.
10. »Gozdna vlaka« je grajena ali negrajena gozdna prometnica, namenjena spravilu lesa s spravilnimi sredstvi.
A.) Državne pomoči, dodeljene po Uredbi 702/2014/EU
Splošni pogoji dodeljevanja državne pomoči v kmetijstvu:
Državna pomoč v kmetijstvu se lahko dodeli, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. državna pomoč ne bo namenjena izvozu ali z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
2. državna pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. državna pomoč ima spodbujevalni učinek. Šteje se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja naložbe ali dejavnosti;
4. najvišje intenzivnosti državne pomoči ali zneski državne pomoči za ukrep »Pomoči za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih« ne bodo presegli najvišjih intenzivnosti pomoči ali zneskov pomoči, določenih v 14. členu Uredbe 702/2014/EU, ne glede na to ali se podpora za naložbo ali dejavnost v celoti financira iz občinskih in/ali nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije;
5. državna pomoč z opredeljivimi upravičenimi stroški, izvzeta v skladu z Uredbo 702/2014/EU, lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo če s tako kumulacijo ne bo presežena najvišja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo 702/2014/EU;
6. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo 702/2014/EU, ne bo kumulirala s plačili iz drugega odstavka 81. člena in 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2015 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487) v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, kot sta določena v Uredbi 702/2014/EU;
7. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo 702/2014/EU, ne bo kumulirala z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, kot sta določena v Uredbi 702/2014/EU.
Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost izpolnjevati, da se državna pomoč v kmetijstvu po tem javnem razpisu lahko dodeli:
1. naložba ali dejavnost se bo izvajala na območju Občine Tolmin;
2. naložba ali dejavnost se bo začela izvajati po datumu predložitve vloge za dodelitev državne pomoči v kmetijstvu na ta javni razpis;
3. naložba ali dejavnost bo zaključena pred predložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene državne pomoči v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme v proizvodni proces;
4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je zaprta;
5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega je bila državna pomoč dodeljena, vsaj še 5 let po zaključku naložbe;
6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku naložbe.
Državna pomoč v kmetijstvu se po tem javnem razpisu dodeljuje preko naslednjega ukrepa:
1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
A. 1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih
Višina razpisanih sredstev znaša za naložbe, namenjene:
– posodabljanju živinorejske in rastlinske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih
23.000,00 EUR,
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašnikov
2.000,00 EUR.
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za lastno primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v kmetijska gospodarstva), skladno s 14. členom Uredbe 702/2014/EU.
Namen pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva je posodabljanje, prestrukturiranje in povečanje konkurenčnosti, produktivnosti in stroškovne ter okoljske učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, dejavnih v primarni kmetijski proizvodnji.
Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so upravičene naložbe, ki:
1. so namenjene:
– posodabljanju živinorejske in rastlinske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih in/ali
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašnikov in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Evropske unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z izboljšanjem zemljišč.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo ali rekonstrukcijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
2. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij ter urejanja izpustov na kmetijskih gospodarstvih;
3. stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
4. stroški nakupa in montaže opreme v hlevih in gospodarskih poslopjih na kmetijskih gospodarstvih;
5. stroški nakupa kmetijskih zemljišč do 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del naložbe;
6. stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo, z izjemo namakalnih naprav;
7. stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (mreža proti toči, zaščitna folija proti pokanju in ožigu plodov, zaščitna mreža proti ptičem);
8. stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
9. stroški izdelave načrta ureditve kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromelioracija) in ureditve pašnikov;
10. stroški izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč;
11. stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
12. stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
13. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov kmetijske mehanizacije, navedene v 3. točki prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije iz Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16; v nadaljnjem besedilu: katalog), in sicer so do pomoči po tem javnem razpisu upravičeni stroški nakupa kmetijske mehanizacije, ki se v katalogu uvršča v naslednje skupine:
1. traktorji, drugi vlečni stroji in oprema le-teh,
2. stroji za prekladanje materialov in oprema le-teh,
3. stroji za transport in oprema le-teh,
4. stroji za obdelavo tal in oprema le-teh,
5. stroji za gnojenje in oprema le-teh,
6. stroji za setev in sajenje in oprema le-teh,
7. stroji za nego in varstvo rastlin in oprema le-teh,
8. stroji za spravilo krme s travinja in oprema le-teh,
9. stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin in oprema le-teh,
10. stroji za spravilo krompirja in čebule in oprema le-teh,
11. mobilna dvoriščna mehanizacija,
12. namenski sadjarski stroji in oprema le-teh,
13. namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji in oprema le-teh.
Za stroške iz zgoraj naštetih skupin kmetijske mehanizacije, ki so navedeni v katalogu, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v katalogu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz kataloga. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v katalogu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški iz zgoraj naštetih skupin kmetijske mehanizacije niso določeni v katalogu, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč, navedenih v 10. točki prvega odstavka tega poglavja, se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17) in so za potrebe tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – nezahtevne agromelioracije, ki je Priloga 1 k razpisni dokumentaciji.
Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 1, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz Priloge 1. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški izvajanja nezahtevnih agromelioracij niso določeni v Prilogi 1, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih kmetijskih površin na območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni podjetje v težavah,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev državne pomoči v kmetijstvu, mora naložba v kmetijska gospodarstva izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in varstvu okolja;
2. za naložbe, za katere mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1), mora biti s strani ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, izvedena presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje za izvedbo naložbe še pred datumom dodelitve državne pomoči v kmetijstvu;
3. naložba mora biti izvedena v skladu s standardi Evropske unije glede higiene, okolja in dobrega počutja živali;
4. rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 50 kvadratnih metrov, in po zaključeni naložbi vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
5. urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromelioracija) se mora izvajati najmanj na 0,5 hektara kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega gospodarstva;
6. urejanje pašnikov se mora izvajati najmanj na 0,5 hektara kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega gospodarstva;
7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in v primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo in opremo vsebovati podatke o vrsti in tipu stroja ali opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
10. kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa;
11. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po predložitvi vloge na ta javni razpis in do vključno 1. 12. 2018;
12. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja;
13. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe v posodabljanje živinorejske in rastlinske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih mora po vlogi priloženih predračunih in/ali ponudbah znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ 7.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 7.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine državne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov (7.000,00 EUR), ne upoštevajo;
14. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov mora po vlogi priloženih predračunih in/ali ponudbah znašati najmanj 500,00 EUR in največ 2.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 2.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine državne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov (2.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Omejitve:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se ne dodeli za:
1. nakup pravic kmetijske proizvodnje in plačilnih pravic;
2. nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
3. dela, povezana z odvodnjavanjem;
4. nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
5. naložbe za skladnost s standardi Evropske unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v dveh letih od začetka njihovega delovanja;
6. za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
7. investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
8. stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
9. obratna sredstva.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe v posodabljanje živinorejske in rastlinske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih v letu 2018 je 500,00 EUR, najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov v letu 2018 je 250,00 EUR, najvišji znesek pa 1.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev državne pomoči v kmetijstvu (prijavni obrazec 1) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
6. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
7. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 1) priložiti naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in varstvu okolja potrebna;
2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;
3. presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, če sta v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu okolja potrebni;
4. ponudbo(e) in/ali predračun(e) za prijavljeno naložbo, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in v primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo in opremo vsebujejo podatke o vrsti in tipu stroja ali opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2018) ali za preteklo leto (2017), če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
6. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;
7. načrt urejanja kmetijskih zemljišč s popisom del, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba, lokacijsko informacijo pristojnega organa lokalne skupnosti in na njeni podlagi potrebna soglasja, če je predmet naložbe urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromelioracija);
8. načrt postavitve ali ureditve pašnikov s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba, lokacijsko informacijo pristojnega organa lokalne skupnosti in na njeni podlagi potrebna soglasja, če je predmet naložbe urejanje pašnikov;
9. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;
10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje vloge na ta javni razpis;
11. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano vrednost;
12. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen strošek naložbe);
13. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore;
14. parafiran vzorec pogodbe;
15. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga izda ZZZS Izpostava Tolmin in/ali dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti - zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega zavarovanca).
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu:
– kmetijsko gospodarstvo izvaja podukrep EK
3 točke
– kmetijsko gospodarstvo izvaja najmanj 2 podukrepa KOPOP
2 točki
– kmetijsko gospodarstvo izvaja 1 podukrep KOPOP
1 točka
– kmetijsko gospodarstvo ne izvaja podukrepov KOPOP
0 točk
2. velikost kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 15 ha (GERK) in več
3 točke
– od vključno 5 do 15 ha (GERK)
2 točki
– do 5 ha (GERK)
1 točka
3. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2018
3 točke
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2018
2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2018
1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec
2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca
0 točk
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo
4 točke
– naložbe v gradnjo in obnovo hlevov in gosp. poslopij ter urejanje izpustov
5 točk
– nakup kmetijske mehanizacije
1 točka
– nakup in montaža opreme v hlevih in gosp. poslopjih
5 točk
– nakup in postavitev rastlinjaka z opremo
3 točke
– nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami
4 točke
– nakup računalniške progr. opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blag. znamk
2 točki
– izdelava načrta ureditve kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromel.) in ureditve pašnikov
4 točke
– izvedba nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč
4 točke
– nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo
2 točki
– nakup opreme za ureditev napajališč za živino
3 točke
B.) De minimis pomoči, dodeljene po Uredbi 1407/2013/EU
Splošni pogoji dodeljevanja pomoči de minimis:
Pomoč de minimis v kmetijstvu se lahko dodeli, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu ali z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
2. pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
3. pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz;
4. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
5. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
6. pomoč de minimis ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Komisije;
7. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
8. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis, do ustrezne zgornje meje iz četrte oziroma pete točke;
9. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Do pomoči de minimis ni upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
2. primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi;
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Če je podjetje dejavno na vsaj enem od zgoraj naštetih področij in je poleg tega dejavno na enem ali več področjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se prej navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi področji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti na področjih, ki so izključena iz področja uporabe Uredbe 1407/2013/EU, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 1407/2013/EU.
Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost izpolnjevati, da se pomoč de minimis v kmetijstvu po tem javnem razpisu lahko dodeli:
1. naložba ali dejavnost se izvaja na območju Občine Tolmin;
2. naložba ali dejavnost se je začela izvajati 1. januarja 2018 ali kasneje;
3. naložba ali dejavnost je zaključena pred predložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene pomoči de minimis v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme v proizvodni proces;
4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je zaprta;
5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega je bila pomoč de minimis dodeljena, vsaj še 5 let po zaključku naložbe;
6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku naložbe.
Pomoč de minimis v kmetijstvu se po tem javnem razpisu dodeljuje preko naslednjih ukrepov:
1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa,
3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak,
4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in spravilo lesa.
B. 1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Višina razpisanih sredstev znaša: 5.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena osnovna sredstva za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
Namen pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji je izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetij in ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje raznolikosti gospodarskih dejavnosti in razvoj podjetništva na podeželju.
Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji so upravičene naložbe, ki:
1. so namenjene opravljanju vsaj ene od naslednjih vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč,
– predelava gozdnih lesnih sortimentov,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– diverzifikacija dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– uvajanje novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– širitev in/ali posodabljanje obstoječih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– odpiranje novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
2. stroški nakupa materiala in storitev, povezanih z gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
3. stroški nakupa opreme in naprav, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, do njihove tržne vrednosti;
4. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk, če ni povračljiv.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima stalno bivališče na območju Občine Tolmin;
2. dopolnilno dejavnost opravlja na kmetiji, ki ustreza kriterijem za mikro podjetje, je vpisano v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in ima naslov na območju Občine Tolmin;
3. ima dovoljenje in izpolnjuje vse, s predpisi s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zahtevane pogoje za opravljanje vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je predmet naložbe;
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
5. ni v postopku osebnega stečaja;
6. ima poravnane vse davke in prispevke;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev pomoči de minimis mora naložba v dopolnilne dejavnosti na kmetiji izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in varstvu okolja;
2. dopolnilna dejavnost, ki je predmet naložbe, se mora na kmetiji opravljati še najmanj 5 let po zaključeni naložbi;
3. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
4. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih stroškov se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti in v primeru naložb v opremo in naprave vsebovati podatke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
5. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2018 do vključno 1. 12. 2018;
6. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja;
7. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ 4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov (4.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji v letu 2018 je 500,00 EUR, najvišji znesek pa 2.000,00 EUR na nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu (prijavni obrazec 2) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 2) priložiti naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in varstvu okolja potrebna;
2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;
3. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;
4. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2018) ali za preteklo leto (2017), če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
6. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;
7. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo, ki se glasijo na ime nosilca dopolnilne dejavnosti in v primeru naložb v opremo in naprave vsebujejo podatke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;
8. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje vloge na ta javni razpis;
9. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano vrednost;
10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen strošek naložbe);
11. parafiran vzorec pogodbe;
12. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti – zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega zavarovanca).
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2018
3 točke
– nosilec DP je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2018
2 točki
– nosilec DP je/bo dopolnil 56 ali več let
v letu 2018
1 točka
2. zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je zaposlen le na kmetiji
2 točki
– nosilec DP je zaposlen izven kmetije
0 točk
3. cilj naložbe:
– naložba bo prispevala k odprtju novega delovnega mesta na kmetijskem gospodarstvu
3 točke
– naložba je potrebna za začetek opravljanja nove vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji
2 točki
– naložba je potrebna za posodobitev in/ali širitev obstoječih vrst dop. dej. na kmetiji
1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec
2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca
0 točk
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo
4 točke
– gradnja ali obnova objekta/prostora za dopolnilno dejavnost
5 točk
– nakup opreme in naprav za dopolnilno dejavnost
3 točke
6. naložba je namenjena opravljanju naslednje vrste dopolnilne dejavnosti:
– predelave primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev, zelišč
4 točke
– predelave gozdnih lesnih sortimentov
4 točke
– prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij
1 točka
– turizma na kmetiji
3 točke
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji
2 točki
– storitev s kmet. in gozd. mehanizacijo in opremo, zakolom živali, ročnimi deli
1 točka
B. 2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa
Višina razpisanih sredstev znaša: 3.000,00 EUR
Predmet in cilji pomoči:
Predmet pomoči je pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa na odročnih območjih Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta) s ciljem ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. operativni stroški tovornega prevoza,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje točke, če ni povračljiv,
za opravljene prevoze na naslednjih odročnih območjih Občine Tolmin:
– območje I: Ljubinj,
– območje II: Baška grapa.
Upravičenci:
Do pomoči za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem za mikro, malo ali srednje podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. je registrirano za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa,
4. opravlja dejavnost cestnega tovornega prometa med kmetijskimi gospodarstvi na odročnih območjih Občine Tolmin,
5. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
6. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
7. ima poravnane vse davke in prispevke,
8. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev morajo za dodelitev pomoči de minimis biti izpolnjeni še naslednji posebni pogoji:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
2. vsa dokazila o opravljenih prevozih in višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti na ime vlagatelja in morajo biti izdana z datumom od 1. 1. 2018 do vključno 1. 12. 2018;
3. pri izvedbi dejavnosti vlagatelj ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja;
4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene dejavnosti mora po vlogi priloženih dokazilih o stroških znašati najmanj 2.000,00 EUR in največ 6.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov dejavnosti je lahko tudi višja od 6.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov (6.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta v letu 2018 je 1.000,00 EUR, najvišji znesek pa 3.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu (prijavni obrazec 3) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt dejavnosti, ki je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 3) priložiti naslednje priloge:
1. seznam prog cestnega tovornega prometa na odročnih območjih Občine Tolmin, z navedbo razdalj in številom prevozov v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 1. 12. 2018;
2. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje vloge na ta javni razpis;
3. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano vrednost,
4. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen strošek naložbe);
5. dokazilo, da je vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa;
6. parafiran vzorec pogodbe.
Merila za ocenjevanje vlog:
– frekvenca prevozov, ki jih vlagatelj opravlja na posameznem odročnem območju, določenih s tem javnim razpisom;
– skupno število kilometrov, ki jih vlagatelj opravi na odročnih območjih, določenih s tem javnim razpisom, v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 1. 12. 2018, in ki jih lahko izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;
– število odročnih območij, določenih s tem javnim razpisom, na katerih vlagatelj opravlja dejavnost cestnega tovornega prometa.
B. 3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak
Višina razpisanih sredstev znaša: 10.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak na kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v urejanje gozdnih vlak).
Namen pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak je povečati odprtost gozdov in s tem omogočiti trajnostno in učinkovitejše gospodarjenje z gozdom ter olajšati pridobivanje gozdnih dobrin.
Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak so upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
1. večja izraba proizvodnega potenciala gozdov,
2. nižji stroški gospodarjenja z gozdom,
3. ohranjanje gozdnih sestojev z rednimi negovalnimi, vzdrževalnimi in sanacijskimi deli.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški novogradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje točke, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov urejanja gozdnih vlak, navedenih v 1. točki prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17) in so za potrebe tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – gozdne vlake, ki je Priloga 2 k razpisni dokumentaciji.
Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 2, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v Prilogi 2, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz Priloge 2. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 2, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški urejanja gozdnih vlak niso določeni v Prilogi 2, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev pomoči de minimis mora naložba v urejanje gozdnih vlak izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake se mora izvajati v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine, ohranjanju narave, vodah in gradnji gozdnih prometnic;
2. za naložbo mora biti s strani Zavoda za gozdove Slovenije izdelan elaborat vlake;
3. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake mora biti skladna s pogoji iz gozdnogojitvenega načrta Zavoda za gozdove Slovenije;
4. strokovni pregled gozdne vlake, ki je predmet naložbe, opravi Zavod za gozdove Slovenije;
5. po zaključeni naložbi bo gozdna vlaka omogočala letno spravilo najmanj 3 kubičnih metrov lesa na 100 metrov gozdne vlake;
6. vzdrževanje in uporaba gozdne vlake, ki je predmet naložbe, se mora izvajati v skladu s predpisi s področja gozdnih prometnic;
7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in biti pripravljeni na način, da je predmet naložbe mogoče nedvoumno uvrstiti v seznam upravičenih stroškov iz Priloge 2;
10. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2018 do vključno 1. 12. 2018;
11. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja;
12. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ 7.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 7.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov (7.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak v letu 2018 je 500,00 EUR, najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu (prijavni obrazec 4) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 4) priložiti naslednje priloge:
1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine, ohranjanju narave, vodah in gradnji gozdnih prometnic potrebna;
2. elaborat gozdne vlake Zavoda za gozdove Slovenije;
3. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani ZGS, OE Tolmin);
4. overjena soglasja za novogradnjo ali rekonstrukcijo in uporabo gozdne vlake vseh lastnikov in solastnikov parcel na trasi gozdne vlake, ki je predmet naložbe;
5. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva, in so pripravljena na način, da je predmet naložbe mogoče nedvoumno uvrstiti v seznam upravičenih stroškov iz Priloge 2;
6. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2018) ali za preteklo leto (2017), če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje vloge na ta javni razpis;
8. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano vrednost;
9. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen strošek naložbe);
10. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore;
11. parafiran vzorec pogodbe.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2018
3 točke
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2018
2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2018
1 točka
2. odprtost gozdov z gozdnimi vlakami na območju, kjer se ureja gozdna vlaka:
– gozdovi niso odprti
4 točke
– gozdovi so odprti
0 točk
3. delež zmanjšanja spravilnih stroškov:
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za več kot 50 %
4 točke
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 40 do vključno 50 %
3 točke
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 30 do vključno 40 %
2 točki
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 20 do vključno 30 %
1 točka
– spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za manj kot 20 %
0 točk
4. število vključenih lastnikov gozdov:
– gozdna vlaka vključuje več kot 5 lastnikov gozdnih parcel
4 točke
– gozdna vlaka vključuje 2 do 5 lastnikov gozdnih parcel
2 točki
– gozdna vlaka vključuje le enega lastnika gozdnih parcel
0 točk
5. dolžina urejanja gozdne vlake:
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini 400 m in več
4 točke
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 200 do 399 m
2 točki
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 100 do 199 m
1 točka
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini manj kot 100 m
0 točk
B. 4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in spravilo lesa
Višina razpisanih sredstev znaša: 4.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v nakup opreme, potrebne pri opravljanju sečnje in spravila lesa na kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v gozdarsko opremo).
Namen pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je izboljšati učinkovitost gospodarjenja v zasebnih gozdovih z uvajanjem proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa in povečati varnost pri delu v gozdu.
Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo so upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
1. uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa,
2. večja varnost pri delu v gozdu,
3. večja izraba proizvodnega potenciala gozdov.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški nakupa in dobave opreme za sečnjo in spravilo lesa do njene tržne vrednosti,
2. stroški usposabljanja za delo z opremo, ki je predmet naložbe iz prejšnje točke,
3. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov opreme za sečnjo in spravilo lesa, navedene v 1. točki prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16), ter zgornje višine posameznih upravičenih stroškov gozdarske zaščitne opreme, ki so za potrebe tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – gozdarska oprema, ki je Priloga 3 k razpisni dokumentaciji.
Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 3, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške kot so določeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz Priloge 3. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
Če stroški gozdarske opreme niso določeni v Prilogi 3, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
2. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva;
3. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in v primeru naložb v opremo vsebovati podatke o vrsti in tipu opreme ter nazivni moči;
4. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2018 do vključno 1. 12. 2018;
5. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja;
6. vrednost upravičenih stroškov prijavljene naložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah in/ali računih znašati najmanj 600,00 EUR in največ 4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov (4.000,00 EUR), ne upoštevajo.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe v gozdarsko opremo v letu 2018 je 300,00 EUR, najvišji znesek pa 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu (prijavni obrazec 5) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene stroške (kumulacija pomoči);
5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de minimis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);
6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 5) priložiti naslednje priloge:
1. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani ZGS, OE Tolmin);
2. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) ter dokazila o plačilu računa(ov) za prijavljeno naložbo, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in v primeru naložb v opremo vsebujejo podatke o vrsti in tipu opreme ter nazivni moči;
3. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2018) ali za preteklo leto (2017), če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
4. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije;
5. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje vloge na ta javni razpis;
6. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano vrednost;
7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (priložijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen strošek naložbe);
8. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore;
9. parafiran vzorec pogodbe;
10. dokazilo, da je nosilec kmetijskega gospodarstva usposobljen za delo v gozdu in/ali ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo in/ali ima pridobljeno gozdarsko izobrazbo (priložijo le ustrezno usposobljeni vlagatelji);
11. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga izda ZZZS Izpostava Tolmin in/ali dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti - zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vlagatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega zavarovanca);
12. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti storitev z gozdarsko mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev (priložijo le vlagatelji, ki imajo – ali pa ima član kmetijskega gospodarstva vlagatelja – registrirano katero od naštetih vrst dopolnilnih dejavnosti).
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:
1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2018
4 točke
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2018
2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2018
1 točka
2. usposobljenost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG ima pridobljeno vsaj eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo ali najmanj srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo
4 točke
– nosilec KMG je usposobljen za delo v gozdu
2 točki
– nosilec KMG ni usposobljen za delo v gozdu
0 točk
3. velikost gozdne posesti kmetijskega gospodarstva (GERK 2000):
– od vključno 10 ha in več
3 točke
– od vključno 4 do 10 ha
2 točki
– do 4 ha
1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec
2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca
0 točk
5. registracija dejavnosti:
– nosilec ali član KMG ima registrirano katero od naslednjih dopolnilnih dejavnosti storitev z gozdarsko mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev
2 točki
– nosilec ali član KMG nima registrirane nobene od dopolnilnih dejavnosti storitev z gozdarsko mehanizacijo, naštetih v prejšnji alineji
0 točk
IV. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno petka, 23. marca 2018, do 12. ure.
Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene in podpisane (v primeru pravne osebe tudi žigosane) vse sestavne dele prijavnega obrazca za ukrep, na katerega se vlagatelj prijavlja. Vlogi obvezno priloži priloge, ki so navedene pri posameznem prijavnem obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2018: Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2018: Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2018: Operativni stroški transporta«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2018: Naložbe v urejanje gozdnih vlak«,
»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2018: Naložbe v gozdarsko opremo«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti na Občino Tolmin najkasneje v petek, 23. marca 2018, do 12. ure.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga vložena v svoji ustrezno opremljeni ovojnici.
V. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obravnavala Komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje vlog bo potekalo v ponedeljek, 26. marca 2018. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala na podlagi pogojev in ocenila na podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom. Komisija lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih stroškov prijavljenih naložb in dejavnosti ter v ta namen zahteva dodatna dokazila in pojasnila.
Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom.
Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost. Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi s tem javnim razpisom.
Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni organ občinske uprave zavrne s sklepom.
Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi meril, za posamezen ukrep določenih s tem javnim razpisom. Ocenjuje se stanje na dan oddaje vloge. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih dokazil in podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točkami.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči v kmetijstvu.
V primeru, da z javnim razpisom zagotovljena sredstva za posamezen ukrep po predlogu komisije niso razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva na predlog komisije lahko prerazporedijo na enega ali več drugih ukrepov, določenih s tem javnim razpisom. O prerazporeditvi sredstev odloči župan s sklepom.
Znesek pomoči v kmetijstvu, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb pravilnika in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.
Na podlagi predloga komisije pristojni organ občinske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči v kmetijstvu. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Župan o pritožbi odloči v roku 8 dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi pomoči v kmetijstvu in skladno z določbami pravilnika in tega javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti.
Upravičencu se dodeljena pomoč v kmetijstvu iz proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka, kateremu mora upravičenec priložiti poročilo in dokazila o izvedeni naložbi ali dejavnosti, določena s tem javnim razpisom in s pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči v kmetijstvu opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija.
Upravičenec do pomoči v kmetijstvu, pri katerem se ugotovi, da:
1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi, ali
3. je za isti namen in iz istega naslova že pridobil sredstva, ali
4. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi pomoči v kmetijstvu,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč v kmetijstvu v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Komisija bo po odpiranju vlog resničnost podatkov lahko vzorčno preverila na terenu.
VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem roku vlagatelji lahko dvignejo v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo vsak delovni dan od 8. do 14. ure pri:
– Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30 ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tolmin.si in
– Kristini Kos Čujec, na tel. 05/381-95-19 ali na elektronskem naslovu kristina.kos-cujec@tolmin.si.
Občina Tolmin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti