Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

372. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki, stran 1246.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 43. člena Zakona o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) župan Občine Ilirska Bistrica objavlja
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki 
I. 
Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja javno razgrnitev:
– dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki (OPPN Sviščaki), ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. Divizije 14, 3000 Celje, februar 2018,
– okoljskega poročila za OPPN Sviščaki, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, februar 2018,
– obrazložitev,
– povzetek za javnost.
II. 
Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno:
– od 26. 2. 2018 do vključno 30. 3. 2018 med delovnim časom pred sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica,
– od 26. 2. 2018 dalje na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
III. 
Javna obravnava bo:
– v sredo, 14. 3. 2018 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.
IV. 
Občina Ilirska Bistrica želi seznaniti javnost z izdelanim dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki in okoljskim poročilom, na katero se je pridobilo mnenje o njegovi ustreznosti št. 35409-255/2016-14 od Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, Dunajska c. 47, Ljubljana.
V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge, ki se jih lahko do vključno 30. 3. 2018 poda pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “OPPN Sviščaki”.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov podan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Stališča do podanih pripomb bodo objavljena na spletni strani in oglasni deski Občine Ilirska Bistrica.
Št. 3500-2/2013
Ilirska Bistrica, dne 12. februarja 2018
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti