Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 430-0014/2017-3(610) Ob-1334/18, Stran 450
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/18) in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis 
za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2018 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci – pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2018 na območju Mestne občine Murska Sobota na področju mladine.
Predmet javnega razpisa so: projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni občini Murska Sobota.
Prijavitelji kandidirajo s projekti, namenjenimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju Mestne občine Murska Sobota.
3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti projekte na področju delovanja mladih v letu 2018 v Mestni občini Murska Sobota.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo dejavnost na področju mladinske dejavnosti:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije,
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci.
Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,
– svojo dejavnost izvaja na področju Mestne občine Murska Sobota,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– prijavitelj lahko z istim programom kandidira samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,
– pri podaji vloge, je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB),
– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih organizira Mestna občina Murska Sobota.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za sodelovanje, komisija ne bo obravnavala.
6. Višina sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2018 znaša 10.000,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.
7. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile naslednjim kriterijem:
– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,
– število vključenih v projekt,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udeležence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le simboličen,
– projekt presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,
– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.
9. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
9.1. Obvezne priloge k vlogi
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni (samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki)
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
9.2. Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi tudi po faksu oziroma elektronski pošti.
10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vključno do 16. 3. 2018 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: mladinski projekti«, na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku. Vsaka prijava za posamezen projekt mora biti v ločeni ovojnici.
Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.kadis@murska-sobota.si.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, dne 20. 3. 2018.
12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, vsak delovni dan.
15. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po tel. 02/525-16-30 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota 

AAA Zlata odličnost