Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 302-0001/2018 Ob-1343/18, Stran 463
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/15 – v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) in mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči Ministrstva za finance, št. M001-5881455-2015 z dne 16. julija 2015, Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, objavlja
javni razpis 
za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d., Intesa Sanpaolo Bank d.d. in Abanke d.d. (v nadaljnjem besedilu: banka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2018 subvencionirala obrestno mero (v nadaljevanju: krediti, kreditna sredstva).
II. Nameni, upravičeni stroški, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev kreditov
II. 1. Nameni in upravičeni stroški, za katere se krediti dodeljujejo:
Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in za financiranje trajnih obratnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: projekt) na področju malega gospodarstva, in sicer za naslednje upravičene stroške:
– stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
– stroški nakupa opreme in strojev,
– stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
– davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.
Upravičeni so zgoraj našteti stroški, nastali v obdobju od 1. januarja 2018 do vključno 21. decembra 2018.
II. 2. Upravičenci do dodelitve kreditov:
Do dodelitve kreditov po tem javnem razpisu je upravičeno:
– mikro podjetje,
– malo podjetje in
– samostojni podjetnik posameznik,
ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: podjetje, upravičenec). Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 70; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), kot sledi:
– mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot deset zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega dva milijona evrov;
– malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot petdeset zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega deset milijonov evrov.
Za določitev podatkov o podjetju, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, se upoštevajo določbe 6. člena Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
Do dodelitve kreditov po tem razpisu ni upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
– ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije, če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
II. 3. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev kredita:
1. Do dodelitve kredita je upravičeno podjetje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Tolmin,
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči ali pomoči de minimis,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ima poravnane vse davke in prispevke,
– ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
2. Projekt, za katerega se dodeljuje kredit, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– projekt se izvaja na območju Občine Tolmin,
– projekt se je začel izvajati 1. januarja 2018 ali kasneje,
– finančna konstrukcija projekta je zaprta, pri čemer podjetje najmanj 25 % stroškov projekta pokriva z lastnimi viri sredstev.
3. Subvencija obrestne mere za kredite, odobrene na podlagi tega razpisa, predstavlja pomoč po pravilu de minimis, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) (v nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis).
Pomoč de minimis se lahko dodeli, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena;
– pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Komisije;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje iz prve oziroma druge alineje tega odstavka;
– z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne sme biti presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Skladno z Uredbo 1407/2013/EU enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
II. 4. Omejitve pri dodelitvi kreditov:
– Kredit ne sme biti namenjen izvozu ali z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
– Dodelitev kredita ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
– Kredit ne sme biti namenjen za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
– Kredit ne sme biti namenjen poplačilu že obstoječih posojil ali leasing pogodb podjetja.
II. 5. Merila za dodelitev kreditov:
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje in bodo skladne z nameni in upravičenimi stroški, določenimi v tem javnem razpisu (tj. vse pravno formalno ustrezne vloge), bo Komisija za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljevanju: komisija) ocenila na podlagi naslednjih meril:
Zap. št.
Merilo
Število možnih točk
1
Prispevek projekta k ohranjanju / odpiranju delovnih mest
15
2
Lastna sredstva podjetja pri financiranju projekta
10
3
Neposredni učinek projekta na proizvodne procese podjetja in na njihove izdelke/storitve
10
4
Vpliv projekta na okolje
20
5
Prejeta pomoč de minimis iz občinskega proračuna na podlagi javnih razpisov za dodeljevanje kreditov s subvencionirano obrestno mero malemu gospodarstvu v obdobju 2007–2017
10
SKUPAJ
65
Natančneje razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
III. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva proračuna Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere v letu 2018, znašajo 60.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 041401 »Subvencioniranje obrestnih mer malemu gospodarstvu«.
IV. Kreditni pogoji
Krediti se dodeljujejo pod naslednjimi pogoji:
Letna obrestna mera za kreditojemalce:
Euribor (6-mesečni) + 0,10 odstotna točka letno, subvencija je že vključena.
Doba vračanja kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo z dobo vračanja najmanj tri do največ deset let.
– Krediti, namenjeni financiranju trajnih obratnih sredstev, se dodeljujejo z dobo vračanja najmanj eno do največ tri leta.
Najvišji znesek kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo največ v višini 70 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije.
– Krediti se za financiranje trajnih obratnih sredstev dodeljujejo največ v višini 70 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov obratnih sredstev.
– Ne glede na določbi iz prejšnjih dveh alinej, podjetje v letu 2018 lahko pridobi kredite za materialne investicije največ do skupne višine 150.000 evrov in za financiranje trajnih obratnih sredstev največ do skupne višine 50.000 evrov.
Način vračila kredita:
Kredit (glavnica) se odplačuje v mesečnih obrokih, skladno s podpisano kreditno pogodbo. Moratorija na vračilo kredita ni. Predčasno odplačilo kredita, namenjenega financiranju trajnih obratnih sredstev, ni možno.
Obračun in plačilo obresti:
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Zavarovanje kredita:
Način zavarovanja kredita za vsak posamezen primer določi banka po dogovoru s kreditojemalcem, v odvisnosti od ocenjene tveganosti projekta in bonitete komitenta ter upoštevaje bančno prakso. Možni načini zavarovanja kredita so:
– hipoteka,
– depozit,
– poroštvo zavarovalnice,
– z dvema kreditno sposobnima porokoma,
– drugo.
Vsi stroški zavarovanja kredita bremenijo kreditojemalca.
Rok koriščenja kredita:
Kreditojemalec lahko odobren kredit, na podlagi predložitve ustrezne dokumentacije, črpa od dneva sklenitve kreditne pogodbe do vključno 21. decembra 2018.
Način koriščenja kredita:
Koriščenje kredita je dokumentarno, po predložitvi ustreznih dokazil (predračuni, računi, ponudbe, situacije, pogodbe ipd.), na podlagi katerih bo zagotovljena namenskost koriščenja odobrenih kreditnih sredstev.
Možna je tudi refundacija že nastalih upravičenih stroškov materialnih investicij oziroma financiranj trajnih obratnih sredstev pod pogojem, da se le-ta niso začela izvajati pred 1. januarjem 2018. V tem primeru mora kreditojemalec banki poleg ustreznih dokazil (predračuni, računi, ponudbe, situacije, pogodbe ipd.) predložiti tudi pripadajoča dokazila o plačilu le-teh.
Nadomestila in stroški za opravljene storitve, ki bremenijo kreditojemalca:
Nadomestila in drugi stroški kredita, ki bremenijo kreditojemalca (nadomestilo za odobritev kredita, nadomestilo za vodenje kredita, nadomestilo za rezervacijo neporabljenega dela kredita, nadomestilo za predčasno odplačilo kredita, druga nadomestila in stroški), se določijo v skladu s tarifo banke.
Komitentstvo kreditojemalca pri banki ni pogoj za dodelitev kredita.
V. Vsebina vloge in rok(i) za prijavo
Vloga za prijavo na javni razpis obsega predpisane prijavne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer:
– Obrazec 1: »Podatki o podjetju«,
– Obrazec 2: »Podatki o investiciji/financiranju obratnih sredstev«,
– Obrazec 3: »Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji«,
– Obrazec 4: »Izjava o kumulaciji pomoči«,
– Obrazec 5: »Izjava o povezanih podjetjih«,
– Obrazec 6: »Izjava o združitvi ali pripojitvi podjetja in razdružitvi podjetja«.
Vlogi mora vlagatelj priložiti priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, in sicer na seznamu »Dokumentacija za odobritev kredita«.
Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani vlagatelji od dneva objave javnega razpisa dalje dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi spletni strani Občine Tolmin, http://www.tolmin.si.
Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce skupaj z zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, in sicer za investicije z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis – Subvencioniranje obresti MG 2018 – investicija«, oziroma za obratna sredstva z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis – Subvencioniranje obresti MG 2018 – obratna sredstva«, in opremljene z naslovom pošiljatelja.
V primeru, da vlagatelj zaproša za dodelitev kredita za namen investiranja in za namen financiranja obratnih sredstev istočasno, mora pripraviti in oddati ločeni vlogi, in sicer posebej za del, ki se nanaša na investicijo, in posebej za del, ki se nanaša na obratna sredstva.
Vloge morajo biti, ne glede na način vložitve, na Občino Tolmin predložene v razpisnem roku, ki začne teči z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 2018, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 23. novembra 2018, do 12. ure.
VI. Obdelava vlog
Komisija bo prispele vloge odpirala praviloma enkrat mesečno na seji, opravljeni v roku osem dni po preteku posameznega vmesnega roka oziroma zadnjega roka za vložitev vlog. Na posamezni seji bo komisija odprla vloge, ki bodo prispele do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev vlog. Posamezen vmesni rok za oddajo vloge je zadnji delovni dan v posameznem mesecu znotraj razpisnega roka, pri čemer je prvi vmesni rok za oddajo vloge 30. marec 2018.
Vloge, ki prispejo po izteku razpisnega roka (to pomeni po datumu, s katerim bodo razpoložljiva proračunska sredstva porabljena in bo objavljen na spletni strani Občine Tolmin, oziroma po 23. novembru 2018 od 12. ure dalje), in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, se zavržejo.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog. Šteje se, da je vloga formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku za dopolnitev ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, se zavrže.
Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost. Šteje se, da je vloga pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi v tem javnem razpisu. Vloga, ki je pravno formalno neustrezna, se zavrne.
Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu.
V kolikor razpoložljiva proračunska sredstva za subvencijo obrestne mere zadoščajo za dodelitev kreditov v celotni zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, najvišji dopustni višini po vseh pravno formalno ustreznih vlogah, prejetih do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev vlog, se ne glede na doseženo oceno, razpisana sredstva dodelijo vsem vlagateljem pravno formalno ustreznih vlog, in sicer po vrstnem redu, kot so bile vloge prejete, pri čemer se krediti dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, najvišji dopustni višini, upoštevaje pri tem v vlogi navedeno in ustrezno dokumentirano višino upravičenih stroškov.
V kolikor se v okviru postopka ocenjevanja pravno formalno ustreznih vlog, prejetih do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev vlog ugotovi, da razpoložljiva proračunska sredstva za subvencijo obrestne mere ne zadoščajo za dodelitev kreditov na način, opisan v prejšnjem odstavku, se krediti dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, najvišji dopustni višini, upoštevaje pri tem v vlogi navedeno in ustrezno dokumentirano višino upravičenih stroškov, po pravno formalno ustreznih vlogah, in sicer po vrstnem redu doseženega števila točk do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da dve ali več vlog doseže enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla višje število točk po merilu pod zap. št. 1. Če imata dve ali več vlog še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla višje število točk po merilu pod zap. št. 4.
Na podlagi predloga komisije organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo, izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči de minimis. Vlagateljem bodo sklepi o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči de minimis izdani v roku največ trideset dni od dneva odpiranja vlog.
Zoper sklep o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči de minimis je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa kreditnih pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog, določena v tem javnem razpisu. Župan o pritožbi odloči v roku osem dni.
Banka bo z upravičenci, katerim bo izdan sklep o dodelitvi pomoči de minimis, dogovorila ustrezno zavarovanje kredita in, upoštevaje običajno bančno prakso, sklenila kreditno pogodbo. Banka bo izvajala nadzor nad porabo in vračanjem dodeljenih kreditnih sredstev, po potrebi pa tudi nadzor nad njihovo izterjavo. Nadzor nad namensko porabo dodeljenih kreditnih sredstev, vključno z dodeljeno pomočjo de minimis, ter izvajanjem določil kreditne pogodbe, bosta opravljala tudi organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo, in komisija.
Upravičenec do kreditnih sredstev in pomoči de minimis po tem javnem razpisu, pri katerem se ugotovi, da:
– kreditnih sredstev delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so mu bila dodeljena, ali
– so mu bila kreditna sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi ali
– je kršil druga določila kreditne pogodbe,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč de minimis v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Upravičenec v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve pomoči de minimis po Pravilniku.
VII. Dodatne informacije in pojasnila
Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:
– na Občini Tolmin, kontaktna oseba je Janja Bičič, na tel. 05/381-95-30, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tolmin.si;
– na Novi KBM d.d., Trg maršala Tita 14, Tolmin, kontaktna oseba je Marjetka Krivec, na tel. 05/331-71-41, vsak delovni dan med 8. in 15.30;
– na Intesa Sanpaolo Bank d.d., Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, Tolmin, kontaktna oseba je Mateja Lukman Pagon, na tel. 05/388-41-51, vsak delovni dan med 8.30 in 16.30 in
– na Abanki d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin, kontaktna oseba je Klavdija Rot, na tel. 05/381-08-13, vsak delovni dan med 8.30 in 12. uro ter med 14. in 17. uro.
Občina Tolmin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti