Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 430-7/2018-1/jzu Ob-1324/18, Stran 416
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč 
zaporedna št. 1
parc. št. 128/3, v izmeri 74 m2, k.o. 2217 – Sedlo, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 2.708,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 51,85 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 2
parc. št. 129/3, v izmeri 25 m2, k.o. 2217 – Sedlo, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 915,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 51,85 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 3
parc. št. 132/1, v izmeri 450 m2, k.o. 2217 – Sedlo, do deleža 14/16, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 14.411,25 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 51,85 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 4
parc. št. 137/3, v izmeri 440 m2, k.o. 2217 – Sedlo, do deleža 14/16, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 14.091,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 51,85 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 5
parc. št. 8641, v izmeri 162 m2, k.o. 2207 – Bovec, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 5.929,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 146,40 EUR (z vključenim 22 % DDV). Izbrani ponudnik se zaveže pri nepremičnini s parc. št. 8641, k.o. 2207 – Bovec brezplačno dovoliti vpis služnostne pravice dostopa do nepremičnine s parc. št. 8645, k.o. 2207 – Bovec v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 8645, k.o. 2207 – Bovec.
zaporedna št. 6
parc. št. 379/2, v izmeri 42 m2, k.o. 573 – Zgornje Hlapje, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena za nepremičnino znaša 1.178,52 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 69,31 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve 11138423).
zaporedna št. 7
parc. št. 379/4, v izmeri 117 m2, k.o. 573 – Zgornje Hlapje, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena za nepremičnino znaša 3.283,02 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 69,31 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve 11138423).
zaporedna št. 8
parc. št. 415/5, v izmeri 35 m2, k.o. 573 – Zgornje Hlapje, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena za nepremičnino znaša 982,10 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 69,31 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve 11138423).
zaporedna št. 9
parc. št. 415/12, v izmeri 150 m2, k.o. 573 – Zgornje Hlapje, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena za nepremičnino znaša 4.209,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 69,31 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve 11138423). Na zemljišče s parc. št. 415/12, k.o. 573 – Zgornje Hlapje posega objekt (stavba št. 102), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 2. 3. 2018, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677, odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-7/2018 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičninah pod zaporedno številko 3 in 4 uveljavljajo predkupno pravico. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnin po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastnikom. O ponudbi se morajo solastniki izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. Če solastniki ponudbe ne sprejmejo, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb. Izbrani ponudnik pri nepremičnini po zaporedno št. 5 se poleg zgoraj navedenih stroškov zaveže plačati strošek notarske overitve svojega podpisa in vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom služnostne pravice. Predlog za vpis služnostne pravice pri nepremičnini pod zaporedno št. 5 se zaveže vložiti prodajalec.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 5. 3. 2018 ob 13.15, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti