Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

388. Pravilnik za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold, stran 1287.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 30. seji dne 1. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Prebold določa pogoje in merila za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom, skupinam in posameznikom na območju Občine Prebold skladno s sprejetim proračunom.
2. člen 
Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičenci nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Prebold,
– da opravljajo dejavnost s področja kulture in da imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov,
– da je dejavnost strokovno primerjana.
II. VSEBINSKA DOLOČILA 
3. člen 
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost ter spomeniškovarstvene akcije.
III. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
4. člen 
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov se izvajalcem le-teh dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi na spletni strani Občine Prebold.
5. člen 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa,
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb.
6. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij,
– višino finančnih sredstev,
– rok za oddajo vlog.
7. člen 
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
8. člen 
Komisija odpre in pregleda na razpis prispele vloge. Če komisija ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga v roku osmih dni pisno pozove, da jo v roku petih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se s sklepom zavržejo vse nepravočasne, nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu in pravilniku. Komisija ves čas vodi zapisnike o svojem delu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev. Predlog prejemnikov sredstev se predloži tajniku občinske uprave.
Tajnik občinske uprave, izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
Zoper ta sklep je možna pritožba županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom, odločitev župana o pritožbi je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Sklep iz tretjega odstavka tega člena je podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih programov in kulturnih projektov. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva za sklenitev pogodbe nanj ne odzove, se šteje da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
9. člen 
Občina z izbranimi izvajalci programov po tem pravilniku, sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti poročilo o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI 
10. člen 
Merila in kriteriji za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo društva, določajo vrste dejavnosti in način njihovega financiranja iz sredstev proračuna Občine Prebold.
11. člen 
Merila so priloga tega pravilnika in se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev za dotacije kulturnih društvom in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
12. člen 
S sredstvi proračuna se na osnovi tega pravilnika lahko sofinancirajo naslednje ljubiteljske dejavnosti:
– glasba in zborovsko petje,
– instrumentalno glasbena dejavnost,
– godbena dejavnost,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– folklora in ples,
– likovna in kiparska dejavnost,
– jubileji društev in skupin,
– organizacija in izvedba etnoloških dejavnosti,
– organizacija in izvedba prireditev ali projektov občinskega pomena.
13. člen 
Glasba in zborovsko petje
Skupine, ki izvajajo glasbo in zborovsko petje, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije pevskih zborov in biti predlagana na državno revijo pevskih zborov,
– mora imeti vsako sezono tri samostojne koncerte in dva sokoncerta in pet nastopov,
– pripravljen program za koncert na nivoju občine,
– se mora vsako sezono naučiti 10 novih pesmi oziroma 40 minut nove glasbe.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije pevskih zborov in biti predlagana na medobčinsko oziroma regijsko revijo pevskih zborov,
– mora imeti vsako sezono en samostojni koncert, dva sokoncerta in pet nastopov,
– mora imeti pripravljen program za koncert na nivoju lokalne skupnosti,
– se mora vsako sezono naučiti sedem novih pesmi.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije,
– mora imeti vsako sezono dva sokoncerta in pet nastopov,
– mora imeti pripravljen program za sokoncert na nivoju lokalne skupnosti,
– se mora vsako sezono naučiti pet novih pesmi.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti en sokoncert in pet nastopov,
– imeti pripravljenih vsaj tri pesmi za potrebe takojšnje izvedbe na nivoju lokalne skupnosti,
– se naučiti tri nove pesmi.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
14. člen 
Vokalni skupini se na sezono prizna največ 55 vaj, ki se ovrednotijo s 40 točkami.
Za malo vokalno skupino (tj. skupino do 16 članov) se upošteva korekcijski faktor 0,75, kar velja tudi za otroške vokalne skupine, ne glede na število članov.
Skupini, ki šteje več kot 16 članov, se na sezono priznajo materialni stroški v višini 1.930 točk.
Skupini do 16 članov se na sezono priznajo materialni stroški v višini 480 točk.
15. člen 
Vse vokalne skupine se morajo vsako leto udeležiti območne revije pevskih zborov, na kateri jih strokovno ocenijo. Skupino, ki se zaradi objektivnih okoliščin ne udeleži revije, naknadno oceni isti ocenjevalec, za kar poskrbijo člani sami. Razvrstitev vokalnih skupin v kategorije se opravi na območnih pevskih revijah.
16. člen 
Instrumentalno glasbena dejavnost
Skupine, ki izvajajo instrumentalno glasbeno dejavnost, se razporedijo v tri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije mora imeti:
– vsako sezono dva samostojna koncerta (pet novih skladb domačih in tujih glasbenih del) in gostovati na vsaj treh koncertih,
– pripravljen program za takojšnjo izvedbo celovečernega koncerta v širšem slovenskem prostoru,
– se mora udeležiti območne revije instrumentalnih skupin, ki jo organizira JSKD OI Žalec na zahtevo Zveze, na kateri mora biti izbrana za udeležbo na reviji višjega nivoja ter si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije mora imeti:
– vsako sezono en samostojen koncert (tri nove skladbe domačih in tujih glasbenih del) in gostovati na dveh koncertih,
– pripravljen program za takojšnjo izvedbo celovečernega koncerta na nivoju lokalne skupnosti ali v širšem slovenskem kulturnem prostoru,
– se mora udeležiti območne revije instrumentalnih skupin, ki jo organizira JSKD OI Žalec na zahtevo Zveze, na kateri mora biti izbrana za udeležbo na reviji višjega nivoja ter si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije mora:
– vsako sezono imeti vsaj en samostojni koncert (vsaj ena nova skladba) in gostovati na enem skupnem koncertu,
– pripravljen program za nastop v kraju delovanja ali na področju lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti območne revije instrumentalnih skupin, ki jo organizira JSKD OI Žalec na zahtevo Zveze, na kateri mora biti izbrana za udeležbo na reviji višjega nivoja ter si pridobiti strokovno oceno za III. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti v kraju delovanja vsaj tri nastope v sezoni.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
Instrumentalni skupini se na sezono prizna največ 80 vaj, ki se ovrednotijo s 50 točkami. Skupini se priznajo pavšalni programski stroški v višini 1.720 točk.
Za instrumentalno skupino od 18 članov se upošteva korekcijski faktor 0,8, za instrumentalno skupino od 8 članov se upošteva korekcijski faktor 0,5, kar velja tudi za otroške instrumentalne skupine, ne glede na število članov in za malo instrumentalno skupino z manj kot 8 člani se upošteva korekcijski faktor 0,25.
17. člen 
Godbena dejavnost
Skupine, ki izvajajo instrumentalno glasbeno dejavnost, se razporedijo v tri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije mora imeti:
– vsako sezono dva samostojna koncerta (pet novih skladb domačih in tujih glasbenih del) in gostovati na vsaj treh koncertih,
– pripravljen program za takojšnjo izvedbo celovečernega koncerta v širšem slovenskem prostoru,
– se mora udeležiti državnega tekmovanja godb vsakih šest let in doseči vsaj bronasto plaketo ali se udeležiti mednarodnega tekmovanja.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije mora imeti:
– vsako sezono en samostojen koncert (tri nove skladbe domačih in tujih glasbenih del) in gostovati na dveh koncertih,
– pripravljen program za takojšnjo izvedbo celovečernega koncerta na nivoju lokalne skupnosti ali v širšem slovenskem kulturnem prostoru,
– se mora udeležiti državnega tekmovanja godb vsakih šest let ali se udeležiti mednarodnega tekmovanja.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije mora:
– vsako sezono imeti vsaj en samostojni koncert (vsaj ena nova skladba) in gostovati na enem skupnem koncertu,
– pripravljen program za nastop v kraju delovanja ali na področju lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti regijskega srečanja godb.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
18. člen 
Godbi se na sezono prizna največ 80 vaj, ki se ovrednotijo s 50 točkami. Skupini se priznajo pavšalni programski stroški v višini 1.930 točk.
Za instrumentalno skupino od 18 članov se upošteva korekcijski faktor 0,8, za instrumentalno skupino od 8 članov se upošteva korekcijski faktor 0,5, kar velja tudi za otroške instrumentalne skupine, ne glede na število članov in za malo instrumentalno skupino z manj kot 8 člani se upošteva korekcijski faktor 0,25.
19. člen 
Razvrstitev instrumentalnih skupin v kategorije se opravi na državnem tekmovanju.
20. člen 
Gledališka dejavnost
Skupine, ki izvajajo gledališko dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin in biti predlagana za medobmočno revijo ter si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo,
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 80 minut,
– s predstavo izvesti 4 gostovanja na območju lokalne skupnosti in najmanj 3 gostovanj izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin ter si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo,
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 60 minut,
– s predstavo izvesti 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin ter si pridobiti strokovno oceno za III. kategorijo,
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 60 minut,
– s predstavo izvesti najmanj 3 gostovanja na ali izven območja lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti vsaj tri nastope (gledališki prizor – 30 min, recital in podobno) v sezoni v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.
21. člen 
Gledališki skupini se na sezono prizna največ 50 vaj, ki se ovrednotijo s 74 točkami.
Gledališki skupini se na sezono priznajo materialni stroški v višini 1.500 točk.
Skupinam, ki pripravljajo krajše gledališke prizore, recitale in podobno, se na sezono prizna največ 20 vaj, ki se ovrednotijo s 30 točkami in priznajo materialni stroški v višini 200 točk.
22. člen 
Razvrstitev gledaliških skupin v kategorije se opravi na območnih revijah.
23. člen 
Lutkovna dejavnost
Skupine, ki izvajajo gledališko dejavnost, se razporedijo v tri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– se mora udeležiti medobmočne revije lutkovnih skupin, si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo in biti predlagana za državno tekmovanje lutkovnih skupin,
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 40 minut,
– s predstavo izvesti 6 gostovanj na območju lokalne skupnosti in najmanj 5 gostovanj izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– se mora udeležiti medobmočne revije lutkovnih skupin, si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo,
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 30 minut,
– s predstavo izvesti 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije mora imeti:
– na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 30 minut,
– s predstavo izvesti najmanj 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
24. člen 
Lutkovni skupini se na sezono prizna največ 20 vaj, ki se ovrednotijo s 50 točkami.
Lutkovni skupini se na sezono priznajo materialni stroški v višini 680 točk.
Skupinam, ki pripravljajo krajše lutkovne prizore, recitale in podobno, se na sezono prizna največ 10 vaj, ki se ovrednotijo s 30 točkami in priznajo materialni stroški v višini 200 točk.
25. člen 
Razvrstitev lutkovnih skupin v kategorije se opravi na medobmočnih revijah.
26. člen 
Folklora in ples
Skupine, ki izvajajo folkloro in ples se razporedijo v tri kategorije:
I. kategorije
Skupina iz I. kategorije:
– se mora udeležiti medobmočnega srečanja plesnih skupin, si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo ter biti predlagana za državno srečanje plesnih skupin Slovenije,
– mora pripraviti vsaj štiri plesne koreografije za takojšnjo izvedbo,
– vsako sezono samostojno plesno prireditev,
– vsako sezono izvesti 6 gostovanj na območju lokalne skupnosti in najmanj 5 gostovanj izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– se mora udeležiti medobmočnega srečanja plesnih skupin in si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo,
– mora imeti vsaj dve plesni koreografiji za takojšnjo izvedbo,
– na vsaki dve sezoni pripraviti samostojno plesno predstavo,
– vsako sezono izvesti 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora opraviti vsaj tri nastope v sezoni v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
27. člen 
Folklornim in plesnim skupinam se na sezono prizna največ 45 vaj, ki se ovrednotijo s 34 točkami.
Folklornim in plesnim skupinam, ki šteje nad 16 članov, se na sezono priznajo materialni stroški v višini 1930 točk.
Folklornim in plesnim skupinam z manj kot 16 člani se priznajo materialni stroški v višini 1158 točk.
Skupinam, ki pripravljajo krajše plesne koreografije, se na sezono prizna največ 10 vaj, ki se ovrednotijo z 20 točkami in priznajo materialni stroški v višini 200 točk.
28. člen 
Razvrstitev folklornih in plesnih skupin v kategorije se opravi na območnih revijah.
29. člen 
Likovna in kiparska dejavnost
Skupine, ki izvajajo likovno in kiparsko dejavnost, se razdelijo v dve kategoriji:
I. kategorija
Skupina za I. kategorijo:
– se mora udeležiti medobmočne likovne kolonije, na kateri mora biti vsaj en član skupine izbran za selektivno razstavo,
– se mora vsako sezono udeležiti vsaj 5 kreativnih delavnic,
– mora imeti vsako sezono 5 skupinskih razstav.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 1.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije mora:
– sodelovati pri pripravi scene 5 prireditev na nivoju občine.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 0,5.
30. člen 
Likovni skupini se na sezono prizna največ 25 delavnic, vsaka se ovrednoti s 40 točkami. Skupini se priznajo pavšalni materialni stroški v višini 1930 točk.
31. člen 
Razvrstitev likovnih skupin se opravi na medobmočni likovni koloniji.
32. člen 
Za organizacijo in izvedbo etnoloških dejavnosti (ohranjanje kulturne dediščine in krajevnih običajev) se priznajo pavšalna sredstva za materialne stroške v višini 500 točk. Dejavnost se mora izvajati v občini (organizirati vsaj eno prireditev ali razstavo ali natečaj) in izven občine (sodelovati na vsaj dveh prireditvah ali razstavah ali natečajih …).
33. člen 
Jubileji društev in skupin
Za okroglo obletnico delovanja društva in skupin v društvu prejme društvo 500 točk.
34. člen 
Organizacija in izvedba prireditev ali projektov občinskega pomena
Za kulturne projekte in prireditve posebnega pomena za občino se letno zagotovijo sredstva za organizacijo in izvedbo prireditev, in sicer za projekte in kulturne prireditve, ki imajo promocijski pomen za občino ter druge prireditve, projekte, abonmaje, cikluse prireditev, gostovanja, udeležbe na tekmovanjih, nastope v tujini, revije itd. Prireditve morajo biti načrtovane v programih dela društev za tekoče leto.
Izvajalcu, ki je v tekočem letu pridobil sredstva iz naslova pod to točko, za isto prireditev ne pripadajo sredstva iz razpisa.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE KLULTURNIH PROJEKTOV IN PRIREDITEV 
35. člen 
1. Predloženi projekt/prireditev je namenjen-a čim večjemu številu uporabnikov (1 do 10 točk)
2. Usklajenost projekta/prireditve s strategijo razvoja Občine Prebold na tem področju (1 do 10 točk)
3. Inovativnost projekta (1 do 10 točk)
4. Pomembnost projekta za promocijo/prepoznavnost Občine Prebold (1 do 10 točk)
6. Delež lastnih sredstev (1 do 10 točk)
7. Delež sredstev iz drugih virov (1 do 10 točk)
8. Sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v občini (1 do 10 točk)
9. Predlagatelj je že izvedel projekte in programe, ki so imeli ugoden odziv s strani obiskovalcev in so bili ugodno ocenjeni s strani domače ali tuje strokovne javnosti (1 do 10 točk)
10. Predlagatelj predloži osnutek projekta/prireditve, ki zagotavlja ustrezno kakovost (1 do 10 točk)
11. Uveljavljenost predlagatelja doma in v tujini (1 do 10 točk).
V. KONČNI DOLOČBI 
36. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (Uradni list RS, št. 109/11) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (Uradni list RS, št. 6/17).
37. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prebold, dne 1. februarja 2018
 
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti