Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Ob-1351/18, Stran 436
Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, objavlja
četrti javni razpis 
za sofinanciranje manjših začetnih investicj na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018
1. Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, v nadaljnjem besedilu: ZJF), Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018, Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Uradni list RS, št. 71/17), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108, Pogodbe (UL L 187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU), Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014), Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16), Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013, sklepa Vlade RS št. 30301-3/2016/3 o Spremembah Programa z dne 23. 6. 2016 in sklep št. 30301-3/2016/10 o spremembah Programa z dne 13. 10. 2016), Pogodba o financiranju nalog v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 št. C 2130-14P998001 z dne 10. 3. 2014, dodatek št. 1 z dne 16. 7. 2014 in dodatka št. 2 z dne 26. 10. 2016, Pogodba o izvajanju in financiranju Instrumenta 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih naložb ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij; Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb, v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, št. C2130 – 14P998005, dodatka št. 1 z dne 8. 3. 2016 in dodatka št. 2 z dne 14. 3. 2017.
2. Izvajalec razpisa: izvajalec razpisa je Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju, podpora gospodarskim družbam, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.
Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:
– spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na upravičenem območju,
– ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
– prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
– zmanjšanje razvojnega zaostanka,
– spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,
– usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih in gospodarskih conah,
– razvoj socialnega podjetništva.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri:
1. vzpostavitvi nove poslovne enote,
2. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
3. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
4. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče - Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi).
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko največ 35 % upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja ter 25 % za srednje velika podjetja oziroma največ 50.000,00 evrov.
Upoštevati je potrebno predpisano finančno strukturo:
mikro in mala podjetja
srednja podjetja 
min. 25 % lastnih sredstev
min. 25 % lastnih sredstev
min. 35 % kredita
z garancijo RGS
min 45 % kredita
z garancijo RGS
max. 35 % nepovratnih sredstev oziroma največ 50.000,00 EUR
max. 25 % nepovratnih sredstev oziroma največ 50.000,00 EUR
4. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, razen pravnih oseb v večinski javni lasti, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica ipd.) na upravičenem območju,
– so na dan objave javnega razpisa registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet začetne investicije,
– bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju vsaj do zaključka vseh obveznosti, ki bodo izhajale iz sklenjene pogodbe,
– bodo najmanj tri leta po zaključku investicije vsaj ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih.
Za opredelitev podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne sklene, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, ministrstvo odstopi od pogodbe, upravičenec pa je dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1 Upravičeni prijavitelji
1. Prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije.
2. Prijavitelj ni v težavah, ne prejema in tudi ni v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, Uradni list RS, št. 5/17 ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU).
3. Prijavitelj ni v položaju insolventnosti kot izhaja iz 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Mariborske razvojne agencije ali RRA Koroška iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
5. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.
6. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih obveznosti po odobrenem kreditu iz 1., 2. ali 3. javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje in Koroško.
7. Prijavitelj ni izkoristil maksimalne višine poroštva oziroma garancije.
8. Prijavitelj ni izkoristil zgornje meje intenzivnosti državne pomoči.
9. Prijaviteljeve dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči.
10. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
11. Dejanski lastnik/i prijavitelja ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma kot jih opredeljuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
12. Prijavitelj ne sme delovati oziroma investicija, ki jo želi izvesti, ne sme soditi v:
a. sektor ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
b. sektor primarne kmetijske proizvodnje, kot je opredeljen v Prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
c. sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v naslednjih primerih:
a. kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; ali 
b. kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
d. premogovništvo po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
e. sektorje jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva, sintetičnih vlaken, v prometni sektor in povezano infrastrukturo, proizvodnjo in distribucijo energije ter energetsko infrastrukturo.
13. Pomoč ni dovoljena:
a. za prijavitelja, ki je prenehal z enako ali podobno dejavnostjo v EGP v dveh letih pred oddajo vloge za regionalno pomoč za naložbe, ali ki ima v trenutku oddaje vloge za pomoč konkretne načrte za prenehanje s takšno dejavnostjo v obdobju do dveh let po dokončanju začetne naložbe, za katero je bila zaprošena pomoč, na zadevnem območju; prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08),
b. za prijavitelja, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s kupnim trgom EU,
c. kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
d. za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
e. za prijavitelja, ki je v javni lasti; za prijavitelja v javni lasti se štejejo podjetja, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko izvajalec zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
5.2. Upravičeni projekti
Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij zavržene. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali njihovih zakonskih oziroma izven zakonskih partnerjev.
Za opredelitev povezanega podjetja se upoštevajo določila 3. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.
Upravičeni projekti so tisti:
a. ki so skladni s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa,
b. kjer gre za začetno investicijo kot je definirana v prvem odstavku poglavja 2. Predmet javnega razpisa,
c. ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge na javni razpis, investicija pa bo zaključena najkasneje do 1. 10. 2018, ko je zadnji rok za posredovanje zahtevkov za izplačilo,
d. ki zagotavljajo v treh letih po zaključku projekta vsaj ohranitev (če ne povečanje) obstoječih delovnih mest oziroma števila zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur razvidno iz izkaza poslovnega izida (šteto od 31. 12. 2018),
e. ki se bodo izvajali na upravičenem območju, kot je definirano v drugem odstavku poglavja 2. Predmet javnega razpisa,
f. ki so v celoti pripravljeni za izvedbo in imajo skupaj s predvidenimi nepovratnimi sredstvi, zagotovljena sredstva za kritje finančne konstrukcije za izvedbo projekta in zagotovljena sredstva za financiranje, dokler ne bodo nakazana nepovratna sredstva,
g. za izvedbo katerih imajo prijavitelji pridobljena že vsa ustrezna dovoljenja in soglasja,
h. ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka niso upravičeni projekti:
a. ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo,
b. ki imajo negativne vplive na varstvo okolja in ukrepi za omilitev le-teh niso predvideni,
c. za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb ...) začele že pred oddajo vloge,
d. ki so že prejeli državno pomoč za stroške, s katerimi podjetje kandidira za sredstva na tem razpisu in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja določeno v Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16),
e. ki niso celoviti oziroma celovitosti projekta ni moč razbrati iz prejete dokumentacije.
5.3. Drugi pogoj:
Pogoj za pridobitev subvencije za sofinanciranje manjših začetnih investicij po tem razpisu je predhodno odobrena garancija po Tretjem javnem razpisu za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske shema za Podravje (v nadaljevanju: RGS za Podravje) in regijske garancijske sheme Koroška (v nadaljevanju: RGS Koroška), objavljenima v Uradnem listu RS, št. 22/17 z dne 28. 4. 2017 in spremembo le-teh z dne 16. 2. 2018, Uradni list RS, št. 9/18.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo s sklepom imenuje direktor izvajalca ali od njega pooblaščena oseba.
Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje razpisa in bodo skladne s predmetom, namenom in cilji razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril.
Vse ocenjene vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 50 točk.
Strokovna komisija bo pripravila seznam prijaviteljev, na osnovi katerega se bodo razpisana sredstva dodelila najprej vlogam, ki bodo na podlagi meril iz poglavja 2.21. razpisne dokumentacije ocenjene z višjim številom točk, do porabe sredstev.
Če pride do ostanka sredstev, ki ne bodo zadostovala za sofinanciranje v obsegu kot ga je v vlogi predvidel prijavitelj, ostanejo sredstva neporabljena.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Ocena podjetja:
Merilo
Št. točk
1
Velikost prijavitelja
10
2
Status socialnega podjetja
3
3
Tržna naravnanost podjetja
5
4
Razvojna naravnanost podjetja
5
5
Usmerjenost v izvoz
5
6
Finnačna struktura
5
7
Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
5
8
Bonitetna ocena
15
SKUPAJ
53
Ocena investicije:
Merilo
Št. točk
9
Namen in cilj investicije
10
10
Vlaganje v tehnologijo
7
11
Zaposleni podjetja
10
12
Lokacija investicije
10
13
Zgodovina financiranja
5
SKUPAJ
95
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog, so natančneje opredeljeni v točkah 2.20. in 2.21. razpisne dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.360.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki PP 989110 Dodatni ukrepi za problemska območja za leto 2018.
9. Ključni termini
Projekt mora biti zaključen najkasneje 1. 10. 2018, do 31. 12. 2018 pa morajo biti realizirane vse nove zaposlitve.
Skrajni rok za izstavitev zahtevka za izplačilo subvencije je 10. 10. 2018.
Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do najkasneje 1. 10. 2018.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:
– materialnih začetnih investicij, ki pomenijo nakup novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
– nakup objektov.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja.
Višina pomoči po tem razpisu je enaka vsoti višine nepovratnih sredstev, ki jo pridobi prijavitelj ter višine državne pomoči, ki jo pridobi na podlagi kredita z garancijo iz razpisa RGS. Tako določena državna pomoč se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri isti investiciji za iste upravičene stroške.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 31. 3. 2018.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v točki 2.13. razpisne dokumentacije.
Rok za oddajo vloge z vso zahtevano dokumentacijo je 31. 3. 2018. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti, iz katere je razviden datum in ura oddaje vloge. Osebna oddaja vloge ni možna. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo popolne vloge na javni razpis, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu poglavjem 2.12. Način prijave in razpisni roki, razpisne dokumentacije, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav:
Kadar se investicija izvaja v občinah Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi, se vloga pošlje na Mariborsko razvojno agencijo, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, z oznako »Ne odpiraj – Vloga – RGS Podravja in subvencija« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Kadar se investicija izvaja v občinah Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, se vloga pošlje na RRA Koroška, Meža 10, 2370 Dravograd, z oznako »Ne odpiraj – Vloga – RGS Koroška in subvencija« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Prijavitelj odda vlogo v enem listinskem izvodu ter na elektronskem mediju (CD, USB ključ). Vloge, ki so poslane na RRA Koroška pa v dveh listinskih izvodih ter na elektronskem mediju (CD, USB ključ).
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in se bo izvajalo v prostorih izvajalca.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog bo določila strokovna komisija (največ 15 dni). Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Nepravilno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo z odločbo zavržene.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni z vročitvijo odločbe v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi odločbe o odobritvi vloge pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva za podpis pogodbe na poziv ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani izvajalca.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani izvajalca http://www.mra.si in na spletni strani RRA Koroška: http://www.rra-koroska.si.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko interesenti zahtevajo le pisno, po elektronski pošti, na elektronski naslov razpis.ukrepi@mra.si.
Vprašanja morajo na elektronski naslov prispeti najkasneje do 23. 3. 2018, do 10. ure. Izvajalec bo, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno, javno objavil odgovor najkasneje 26. 3. 2018 do 15. ure. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mra.si, zato pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mra.si.
Mariborska razvojna agencija p.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti