Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

376. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava, stran 1257.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in vse spremembe in dopolnitve) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 in vse spremembe in dopolnitve) ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 19. /redni/ seji dne 1. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava 
1. člen 
V Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 11/17, 18/17 in 23/17) se spremeni drugi odstavek 7. člena, ki se sedaj glasi:
»Notranje organizacijske enote v občinski upravi so:
– notranja organizacijska enota urad župana, družbene dejavnosti in razvoj;
– notranja organizacijska enota za splošne, pravne in premoženjske zadeve,
– notranja organizacijska enota za okoljske zadeve, medobčinsko upravo in inšpektorat,
– notranja organizacijska enota režijski obrat.«
2. člen 
Spremeni se 8. člen, ki se sedaj glasi:
»(notranja organizacijska enota urad župana, družbene dejavnosti in razvoj) 
Skrbi za funkcioniranje družbenih dejavnosti, upravlja s tveganji, ureja stike z javnostmi in sodeluje s civilno družbo (družbene organizacije in društva). Koordinira delo občinskih javnih zavodov in podjetij ter izvaja aktivnosti s področja razvojnih nalog občine. Izvaja druge naloge iz izvirne pristojnosti občine, ki so določene s splošnim aktom občine ali zakonom.
Znotraj notranje organizacijske enote delujeta organizacijski enoti v sestavi:
– Odsek za družbene dejavnosti in stiki z javnostmi opravlja strokovne in organizacijske naloge na področju družbenih dejavnosti in izvajanju ustanoviteljskih pravic občine ter na področju informiranja, obveščanja in stikov z javnostmi. Spremlja zakonodajo s področja izvajanja in organizacije družbenih dejavnosti. Koordinira promocijske aktivnosti občine in sodeluje pri zagotavljanju informacij javnega značaja.
– Projektna pisarna izvaja naloge s področja organizacije in koordinacije razvojnih nalog ter sodelovanja v razvojnih mrežah in partnerstvih. Spremlja razpise in sodeluje pri izvajanju razvojnih nalog. Skrbi za pripravo in izvedbo razvojnih projektov.«
3. člen 
Spremeni se 9. člen, ki sedaj glasi:
»(notranja organizacijska enota za splošne, pravne in premoženjske zadeve) 
Skrbi za učinkovito in zakonito funkcioniranje občinske uprave. Opravlja naloge s področja splošnih in kadrovskih zadev ter naloge s področja socialnih programov in upravljanja z občinskim premoženjem in lokalne samouprave. Organizira in nadzira poslovne procese v okviru občinske uprave. Izvršuje naloge s področja upravnih, pravnih in administrativnih delovnih področij ter naloge s področja računovodstva in financ. Izvaja druge naloge iz izvirne pristojnosti občine, ki so določene s splošnim aktom občine ali zakonom.
Znotraj notranje organizacijske enote delujeta organizacijski enoti v sestavi:
– Tajništvo in lokalna samouprava izvaja naloge na področju upravnega in administrativnega poslovanja občine ter lokalne samouprave. Skrbi za splošne in organizacijske zadeve pri delu tajnika občine. Izvaja tudi naloge na področju ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem, dvojezičnega poslovanja, spremlja zakonodajo in sodeluje pri organizaciji poslovanja.
– Odsek za proračunsko računovodstvo in finance izvaja naloge na področju računovodskega evidentiranja, analiziranja ter poročanja o poslovnih dogodkih, denarnih tokovih in premoženju občine. Izvaja naloge na področju proračunskega načrtovanja, finančnega poslovanja ter druge naloge povezane z izvrševanjem občinskega proračuna. Vodi uradne podatkovne baze in izvaja naloge na področju ravnanja z občinskim premoženjem. Spremlja predpise s svojega delovnega področja in sodeluje pri organizaciji poslovanja.«
4. člen 
Spremeni se 10. člen, ki sedaj glasi:
»(notranja organizacijska enota za okoljske zadeve, medobčinsko upravo in inšpektorat) 
Izvaja naloge s področja varstva okolja, civilne zaščite in prometne varnosti. Koordinira delovanje medobčinske uprave, skrbi za izvajanje gospodarskih javnih služb ter varstvo potrošnikov. Izvaja redarsko službo. Vodi upravne postopke in ureja podatkovne baze iz svojega delovnega področja. Izvaja druge naloge iz izvirne pristojnosti občine, ki so določene s splošnim aktom občine ali zakonom.
Znotraj notranje organizacijske enote delujejo organizacijske enote v sestavi:
– Odsek za okoljske zadeve vodi upravne postopke in podatkovne baze s svojega delovnega področja. Načrtuje in operativno izvaja naloge s področja okoljskih zadev, varovanja okolja in energetske učinkovitosti ter s področja urejanja prostora.
– Občinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti, civilne zaščite in požarne varnosti, prometne varnosti ter zagotavljanja javnega in komunalnega reda. Nadzira izvajanje občinskih predpisov in gospodarskih javnih služb ter skrbi za varstvo potrošnikov javnih dobrin. Spremlja predpise in sodeluje s pristojnimi institucijami iz svojega delovnega področje. Izvaja upravne in prekrškovne postopke iz svojega delovnega področja ter skrbi za hišni red v mestni hiši.
– Medobčinska uprava izvaja skupne naloge za občine ustanoviteljice medobčinske uprave na področju inšpekcijskih služb, redarstva, varstva okolja in projektnega dela. Organizira gospodarske javne službe in zanesljivost oskrbe z javnimi dobrinami. Spremlja predpise in sodeluje z občinami ustanoviteljicami pri izvajanju nalog na njihovem območju.«
5. člen 
Spremeni se 11. člen, ki sedaj glasi:
»(notranja organizacijska enota režijski obrat) 
Režijski obrat izvaja strokovno tehnične naloge na področju vzdrževanja javnih objektov, javnih površin, javne infrastrukture in opreme v lasti občine. Zagotavlja tehnično in logistično podporo pri izvrševanju nalog občine. Organizira in izvaja skladiščno službo ter sodeluje v procesu materialnega poslovanja občine.«
6. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0002/2017-13
Lendava, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti