Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

395. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec, stran 1318.

  
Na podlagi petega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 36. redni seji dne 5. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec 
1. člen 
S tem odlokom se ugotovi, kateri zazidalni načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju, prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora in občinski podrobni prostorski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju, so skladni oziroma v nasprotju z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65/14.
2. člen 
(1) Z Občinskim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPN) Mestne občine Slovenj Gradec so veljavni prostorsko izvedbeni načrti, razvidni iz preglednice 1, usklajeni in se lahko izvajajo na način in v obsegu kot so bili sprejeti:
Preglednica 1: veljavni prostorsko izvedbeni načrti
Zap. št.
Ime prostorskega izvedbenega načrta in njegova objava
Oznaka EUP v OPN
1
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno zazidavo Sn 8 (Uradni list RS, št. 50/14)
SG-23
2
Odlok o lokacijskem načrtu individualne stanovanjske zazidave (»Uglarjevo«) na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu (Uradni list RS, št. 77/06 in 80/07)
SG-40
3
Odlok o ureditvenem načrtu mestno pokopališče Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 54/01)
SG-27
4
Odlok o občinskem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče (Uradni list RS, št. 40/16)
PA-12
5
Odlok o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« (Uradni list RS, št. 30/04), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka lokacijski načrt »Podjetniška cona Pameče« (Uradni list RS, št. 89/12 in 61/16)
SG-140, 
SG-139, 
SG-47
6
Odlok o lokacijskem načrtu industrijska cona »Pameče-Troblje enota Pi1B« (Uradni list RS, št. 82/04), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu industrijska cona »Pameče-Troblje enota Pi1B« (Uradni list RS, št. 8/17)
SG-45
7
Odlok o zazidalnem načrtu »Ct1-Južni vstop« v Slovenj Gradcu (Uradni list RS, št. 91/02) in Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »CT1-Južni vstop« Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 23/04)
SG-25
8
Odlok o ureditvenem načrtu »Sušilnica« (Uradni list RS, št. 99/02), delno ob cesti Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta »Sušilnica« (Uradni list RS, št. 105/08)
SG-53
9
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 1/17 in /17)
Sg-71 
SG-75 
SG-90 
SG-130 
SG-129 
SG-104 
SG-105 
SG-131 
SG-136 
Sg-138 
SG-145 
SG-146
10
Odlok o LN za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom v Slovenj Gradcu (Uradni list RS, št. 48/05)
SG-110
11
Odlok o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7) (Uradni list RS, št. 8/90) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7) (Uradni list RS, št. 132/04 in 89/12)
SG-115 
SG-116 
SG-117 
SG-38
12
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; I. faza (Uradni list RS, št. 79/08)
SG-119
13
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; I. faza (Uradni list RS, št. 91/15)
SG-103
14
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Občinski podrobni prostorski načrt za območje Sn3 – »Krnice2« – del (Uradni list RS, št. 104/2011) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sn3 – »Krnice2« – del 
(Uradni list RS, št. 50/17)
LE-10
15
Odlok o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno-Krnice (Uradni list RS, št. 8/90) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno-Krnice (Uradni list RS, št. 1/17)
LE-20
16
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza (Uradni list RS, št. 40/13) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza (Uradni list RS, št. 61/16)
DO-08
17
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu bencinski servis stari trg (Uradni list RS, št. 117/07).
ST-07
18
Odlok o spremembi zazidalnega načrta Planote Legen (Uradni list RS, št. 41/ 90, 68/04) in Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 33/97) Popravek (Uradni list RS, št. 8/07)
SG-118
(2) Prostorski izvedbeni načrti razvidni iz preglednice 1 tega člena se štejejo za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) in se v času njihove veljavnosti lahko spreminjajo in dopolnjujejo.
3. člen 
(1) Z OPN Mestne občine Slovenj Gradec so prostorsko izvedbeni načrti, razvidni iz preglednice 2, neskladni v posameznih delih, in sicer:
Preglednica 2: izvedbeni prostorski načrti, ki so neskladni v posameznih delih
Oznaka v EUP v OPN
Ime prostorsko izvedbenega načrta in njegova objava
Uskladitve posameznih delov sprejetih prostorskih izvedbenih načrtov
SG-12 
SG-112
Odlok o PUP CT2 – »Vzhodni vstop 1« – spremembe (Uradni list RS, št. 120/06)
V EUP SG-12 ostane v veljavi odlok o PUP Ct2 in se ga izvaja na način in v obsegu kot je bil sprejet, na severnem delu v enoti FE3 (del EUP SG-112) pa preneha veljati in se ureja s prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP).
SG-76 
SG-86 
SG-120
Odlok o ureditvenem načrtu »Sotočje« (Uradni list RS, št. 75/01), Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta »Sotočje« (Uradni list RS, št. 87/03 in 72/12)
SG-76, SG-120 in del SG-86 v delu, kjer je podrobna namenska raba IG, ostane v veljavi Odlok o ureditvenem načrtu »Sotočje« in Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta »Sotočje«, v enotah SG-86 in SG-120, kjer je podrobna namenska raba CU pa preneha veljati in se ureja s prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP).
SG-16
Odlok o zazidalnem načrtu Katica (Uradni list RS, št. 8/90) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Katica (Uradni list RS, št. 82/04 in 59/17)
Zazidalni načrt (ZN) ostane v veljavi (EUP SG-16) in se ga izvaja na način in v obsegu kot je bil sprejet, v enoti F1 in C1 ZN (del EUP SG-15) pa preneha veljati in se ureja s Prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP)
(2) PUP v enoti SG-12 in delu enote SG-112, UN v enoti SG-76 in delu enot SG-86 ter SG-120 ter ZN v enoti SG-16 in delu enote SG-15 se štejejo za OPPN in se v času njihove veljavnosti lahko spreminjajo in dopolnjujejo.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0007/2007
Slovenj Gradec, dne 5. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti