Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

356. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, stran 1201.

  
Za izvajanje 25. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17) in 430. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice za vročanje po pošti (v nadaljnjem besedilu: ovojnica) iz 25. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17; v nadaljnjem besedilu: ZSReg) in iz 430. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C; v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP).
(2) Ta pravilnik določa tudi obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice, primerne za tiskanje z laserskimi in matričnimi tiskalniki, in ovojnice, primerne za strojno izpolnjevanje in kuvertiranje.
(3) Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno sodišče Republike Slovenije objavita vzorce ovojnic v slovenskem jeziku na svoji spletni strani.
(4) Izdelovalec ovojnic mora predhodno pridobiti mnenje Ministrstva za pravosodje o vsebinski ustreznosti ovojnice in mnenje Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije o tehnični ustreznosti ovojnice.
2. člen 
(barve) 
Osnovna barva celotne ovojnice je bela, barva predtiskanih podatkov na ovojnici modra (barvna lestvica Pantone 2995 U), razen oznake »AR«, ki je rdeče barve (barvna lestvica Pantone Red 32 U), barva vpisanih spremenljivih podatkov pa je črna.
3. člen 
(večje pošiljke) 
Za vročanje listin večje velikosti ali obsega, ki jih ni mogoče pošiljati v ovojnici, določeni s tem pravilnikom, se uporabljajo večje standardne ovojnice s priloženo povratnico.
4. člen 
(jezik narodne skupnosti) 
Na območju občin, kjer je pri sodišču poleg slovenskega jezika uradni jeziki tudi italijanski ali madžarski jezik, mora biti besedilo na ovojnici napisano tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
III. OVOJNICA, PRIMERNA ZA TISK Z LASERSKIMI IN MATRIČNIMI TISKALNIKI 
5. člen 
(ovojnica) 
(1) Ovojnica je izdelana kot večslojna tiskovina. Na levi polovici zgornjega sloja je pritrjen dodatni sloj (v nadaljnjem besedilu: vročilnica). V smeri izpisa ima zgornji sloj ovojnice podaljšek, ki je namenjen obvestiloma o prispelem pismu in obvestiloma sodišču o opravljeni vročitvi. Podrobnejša razporeditev polj in vsebine je razvidna iz vzorcev ovojnic, objavljenih po tretjem odstavku 1. člena tega pravilnika.
(2) Ovojnica je pravokotne oblike.
(3) Ovojnica za laserski tiskalnik je široka 210 mm in dolga 148 mm. Zgornji sloj ovojnice je podaljšan v smeri izpisa za 149 mm, tako da je ovojnica skupaj s podaljškom dolga 297 mm.
(4) Format ovojnice za matrični tiskalnik je enak kakor za ovojnico za laserski tiskalnik, temu so dodana vodila v širini 20 mm na vsaki strani. Format ovojnice s podaljškom je poravnan s spodnjim robom. Skupna dolžina ovojnice s podaljškom za iglični tiskalnik je 12ʺ (dvanajst ameriških inčev) v skladu z računalniškimi standardi za tiskalnike.
(5) Ovojnica je zlepljena po zgornjem, spodnjem in desnem robu, na levem robu pa ima pritrjen silikonski trak z lepilom za zapiranje ovojnice po vlaganju listin.
(6) Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim rastrom, ki zagotavlja zaupnost vsebine.
(7) Ovojnica ima na spodnjem levem robu izpisano oznako VR-ZSReg-ZFPPIPP.
(8) Ovojnica mora biti pripravljena tako, da jo vodila tiskalnika skozi mehanizem vlečejo enakomerno, da skozi tiskalnik teče gladko in da se papir ob tiskanju ne guba.
6. člen 
(vročilnica) 
(1) Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, ki je 134 mm od levega roba ovojnice navpično in 104 mm od spodnjega roba ovojnice vodoravno nakazan s perforirnimi nizi.
(2) Na vročilnici je zgoraj napis »VROČILNICA«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 60 x 18 mm za črtno kodo s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim navpičen napis »PREJEMNIK VROČILNICE:«. Ob napisu je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpišejo podatki o prejemniku vročilnice. Pod njim je črtna razpredelnica velikosti 80 x 17 mm, za vpis datuma in podpisa ob neuspeli vročitvi. Pod črtno razpredelnico je navpičen napis »NASLOVNIK PISMA:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpišejo podatki o naslovniku pisma.
(3) Črtna razpredelnica iz prejšnjega odstavka je razdeljena na tri stolpce. V levem stolpcu širine 18 mm je napis »Naslovnik obveščen o prispelem pismu«. Druga dva stolpca sta enako široka in enakomerno razdeljena na dve vrstici. V srednji zgornji vrstici je napis »DATUM«, prazna vrstica pod njim pa je razdeljena na osem enakih pravokotnikov, ki so namenjeni vpisu datuma, ko je vročevalec naslovniku pisma pustil obvestilo. V desni zgornji vrstici je napis »PODPIS«, spodnja prazna desna vrstica pa je namenjena podpisu vročevalca, ki je pustil obvestilo.
(4) Na hrbtni strani vročilnice je besedilo: »Potrjujem, da sem dne«, za tem besedilom je prazen prostor za vpis datuma vročitve, ki mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše datum prejema pisma. Za njim sta besedilo »prejel navedeno pismo.« in prazen prostor za podpis prejemnika in pripombe vročevalca, na desni strani pa prostor za krog za odtis poštnega žiga.
7. člen 
(desna polovica sprednje strani ovojnice) 
Na desni polovici sprednje strani ovojnice je levo zgoraj napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim navpičen napis »POŠILJATELJ:«. Ob njem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpišejo podatki o pošiljatelju. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 60 x 18 mm za črtno kodo s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Desno od tega pravokotnika je v pravokotniku velikosti 28 x 13 mm oznaka »AR«, pod njim pa napis »ZSReg/ZFPPIPP«. Pod temi običajnimi poštnimi oznakami je navpičen napis »NASLOVNIK:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 80 x 27 mm za podatke o naslovniku pisma.
8. člen 
(podaljšek) 
(1) Podaljšek, ki je namenjen obvestilom o prispelem pismu in obvestilom sodišču o opravljeni vročitvi, je križno razdeljen na štiri enake dele.
(2) Zgornja dva dela podaljška sta namenjena obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi pisma. Levi del je namenjen obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča po določbah ZSReg, desni del pa obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča po določbah ZFPPIPP. Med seboj sta ločena z navpičnim perforirnim nizom po sredini.
(3) Spodnja dva dela sta namenjena obvestilu naslovniku o prispelem pismu. Levi del je namenjen obvestilu naslovniku o prispelem pismu, ki se vroča po določbah ZSReg, desni del pa obvestilu naslovniku o prispelem pismu, ki se vroča po določbah ZFPPIPP. Med seboj sta ločena z navpičnim perforirnim nizom po sredini.
9. člen 
(obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča po določbah ZSReg) 
(1) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na levi strani zgornjega dela podaljška je na sprednji strani zgoraj na sredini besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, pod katerim je besedilo »(izpolniti ob vročitvi po določbah ZSReg)«, pod njim pa prazen prostor za črtno kodo s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke, pod njim pa na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim napis »PREJEMNIK OBVESTILA:«. Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpišejo podatki o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je napis »NASLOVNIK PISMA:«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpišejo podatki o naslovniku pisma.
(2) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Ob poskusu vročitve dne ……………………. priporočenega pisma ni bilo mogoče izročiti naslovniku.
□ Zato je bilo tega dne na njegovem naslovu puščeno obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pismo, in določen rok 15 dni, v katerem ga mora prevzeti (označi!).
□ Naslovnik je neznan (označi!).
Naslovnik pisma ni prevzel v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno zgoraj navedeno obvestilo, oziroma je neznan, zato se pismo vrne sodišču. Vročitev bo opravljena z objavo na sodni oglasni deski, razen če gre za sklep o dovolitvi vpisa, kjer vročitev velja za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave sklepa na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – Uradne objave (26. člen Zakona o sodnem registru).
V ……………………, dne ……………….«. Za tem besedilom je prazen prostor za vročevalčev podpis.
10. člen 
(obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča po določbah ZFPPIPP) 
(1) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni strani zgornjega dela podaljška je na sprednji strani zgoraj na sredini besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, pod katerim je besedilo »(izpolniti ob vročitvi po določbah ZFPPIPP)«, pod njim je prostor za črtno kodo s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke, pod njim pa na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim napis »PREJEMNIK OBVESTILA:«. Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpišejo podatki o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je napis »NASLOVNIK PISMA:«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpišejo podatki o naslovniku pisma.
(2) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Ob poskusu vročitve dne ……………………. priporočenega pisma ni bilo mogoče izročiti naslovniku.
□ Zato je bilo tega dne na njegovem naslovu puščeno obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pismo, in določen rok 15 dni, v katerem ga mora prevzeti (označi).
□ Naslovnik je neznan (označi).
Naslovnik pisma ni prevzel v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno zgoraj navedeno obvestilo, oziroma je neznan, zato se pismo vrne sodišču. Vročitev velja za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave pisanja na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – Uradne objave (430. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju).
V ……………………, dne ……………….«. Za tem obvestilom je prazen prostor za vročevalčev podpis.
11. člen 
(obvestilo o prispelem pismu, ki se vroča po določbah ZSReg) 
(1) Na obvestilu o prispelem pismu na levi strani spodnjega dela podaljška je na sprednji strani za besedilom »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je besedilo »(izpolniti ob vročitvi po določbah ZSReg)«, za katerim je prazen prostor za podatke o naslovniku, natisnjeno naslednje besedilo: »Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ……………. z vročilnico št. ……………… iz ………………… . Ker vam danes dne ………………. vročevalec pisma ni mogel izročiti, je bilo pismo vrnjeno pošti ……………......., kjer ga lahko prevzamete danes od ………… do ………….. ure oziroma vsak dan v delovnem času pošte. Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dne …………………. dalje. V …………………, dne ………..«. Za tem besedilom je prazen prostor za vročevalčev podpis.
(2) Na zadnji strani obvestila je odtisnjeno naslednje besedilo: »Pravni pouk«, pod njim pa besedilo: »Če pisma v navedenem roku ne boste prevzeli, bo pismo vrnjeno sodišču, ki je odredilo njegovo vročitev. Sodišče bo vročitev opravilo z objavo na sodni oglasni deski, razen če gre za sklep o dovolitvi vpisa, kjer velja vročitev za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave sklepa na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – Uradne objave (26. člen Zakona o sodnem registru).«.
12. člen 
(obvestilo o prispelem pismu, ki se vroča po določbah ZFPPIPP) 
(1) Na obvestilu o prispelem pismu na desni strani spodnjega dela podaljška je na sprednji strani za besedilom »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je besedilo »(izpolniti pri vročitvi po določbah ZFPPIPP)«, za katerim je prazen prostor za podatke o naslovniku, natisnjeno naslednje besedilo: »Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ……………. z vročilnico št. …………… iz ………………… . Ker vam danes dne ………………. vročevalec pisma ni mogel izročiti, je bilo pismo vrnjeno pošti ……………........, kjer ga lahko prevzamete danes od ………… do ………….. ure oziroma vsak dan v delovnem času pošte. Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dne ……………… dalje. V ……………………, dne ……………….«. Za tem besedilom je prazen prostor za vročevalčev podpis.
(2) Na zadnji strani obvestila je odtisnjeno naslednje besedilo: »Pravni pouk«, pod njim pa besedilo: »Če pisma v navedenem roku ne boste prevzeli, bo pismo vrnjeno sodišču, ki je odredilo njegovo vročitev. Vročitev velja za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave pisanja na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – Uradne objave (430. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju).«.
13. člen 
(razporeditev besedila) 
Razporeditev besedila na obvestilih je taka, da omogoča izpis spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise vročevalca in prejemnika.
14. člen 
(izpolnjevanje) 
(1) Sprednjo stran ovojnice v celoti, razen pravokotnika za črtno kodo s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke ter črtne razpredelnice iz 6. člena tega pravilnika, izpolni sodišče s spremenljivimi podatki.
(2) Če se pismo vroča po določbah ZSReg, se na sprednji strani ovojnice prečrta oznaka »/ZFPPIPP«. Sodišče na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na levi strani podaljška ob vnosu spremenljivih podatkov vpiše vse podatke, in sicer v postavkah »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« enako kot na sprednji strani ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslovniku pisma. Sodišče prav tako na obvestilu o prispelem pismu na levi strani podaljška vpiše podatke o naslovniku pisma, številko priporočenega pisma in podatek, od kje to priporočeno pismo je. Besedilo desnega obvestila sodišču o opravljeni vročitvi in desnega obvestila o prispelem pismu se prečrta.
(3) Če se pismo vroča po določbah ZFPPIPP, se na sprednji strani ovojnice prečrta oznaka »ZSReg/«. Sodišče na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni strani podaljška ob vnosu spremenljivih podatkov vpiše vse podatke, in sicer v postavkah »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« enako kot na sprednji strani ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslovniku pisma. Sodišče prav tako na obvestilu o prispelem pismu na desni strani podaljška vpiše podatke o naslovniku pisma, številko priporočenega pisma in podatek, od kje to priporočeno pismo je. Besedilo levega obvestila sodišču o opravljeni vročitvi in levega obvestila o prispelem pismu se prečrta.
15. člen 
(prepogib) 
Po vpisu spremenljivih podatkov in vstavljanju listin se ovojnica in podaljšek ovojnice, na katerem so obvestila, prepogneta v v-zgib v skladu s poštnimi standardi.
III. OVOJNICA, PRIMERNA ZA STROJNO KUVERTIRANJE 
16. člen 
(ovojnica) 
(1) Ovojnica, primerna za strojno kuvertiranje, je pravokotna kuverta standardne oblike in velikosti C5, ki ima na sprednji strani prilepljen zavihek z obvestilom o prispelem pismu, z obvestilom sodišču o opravljeni vročitvi in z vročilnico.
(2) Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim rastrom, ki zagotavlja zaupnost vsebine.
(3) Ovojnica ima v spodnjem levem robu oznako STR-ZSReg, če se pismo vroča po določbah ZSReg, ali oznako STR-ZFPPIPP, če se pismo vroča po določbah ZFPPIPP.
(4) Na desni strani ovojnice je ob desnem robu navpična reža velikosti 10 mm x 45 mm, ki je namenjena čitalniku črtne kode vsebine pisma.
17. člen 
(zavihek) 
(1) Zgornja polovica zavihka na sprednji strani ovojnice je na levi strani namenjena vročilnici in na desni strani obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi, ki sta z navpičnim perforirnim nizom po sredini razdeljena na dva enako velika dela velikosti najmanj 95 x 58 mm, na drugih straneh pa s perforirnimi nizi od preostanka ovojnice.
(2) Zgornji levi rob vročilnice in zgornji desni rob obvestila sodišču o opravljeni vročitvi sta od zavihka ločena tako, da omogočata ločitev od ovojnice.
(3) Levi del spodnje polovice zavihka je namenjen obvestilu o prispelem pismu, ki jih vročevalec pusti za naslovnika, če mu pisma ni mogel vročiti.
(4) Desni del zgornje polovice zavihka je namenjen obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi.
18. člen 
(vsebina obvestila o prispelem pismu in obvestila sodišču o opravljeni vročitvi, če se pismo vroča po določbah ZSReg) 
(1) Na obvestilu o prispelem pismu je na sprednji strani navpično na levi strani napis »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, ob njem napis »Naslovnik:«, za njim pa je prazen prostor za podatke o naslovniku, pod tem pa natisnjeno naslednje besedilo:
»Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ……………. z vročilnico št. ……………… iz ………………… . Ker vam danes dne ………………. vročevalec pisma ni mogel izročiti, je bilo pismo vrnjeno pošti ……………......., kjer ga lahko prevzamete danes od ………… do ………….. ure oziroma vsak dan v delovnem času pošte. Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dne …………………. dalje. V ……………………………., dne«. Za tem besedilom je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpišejo dan, mesec in leto. Pod tem je besedilo:
»Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Na zadnji strani obvestila je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v navedenem roku ne boste prevzeli, bo pismo vrnjeno sodišču, ki je odredilo njegovo vročitev. Sodišče bo vročitev opravilo z objavo na sodni oglasni deski, razen če gre za sklep o dovolitvi vpisa, kjer velja vročitev za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave sklepa na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – Uradne objave (26. člen Zakona o sodnem registru).«.
(3) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi je na sprednji strani navpično na levi strani besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, ob njem je prazen prostor za črtno kodo s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem je na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpišejo podatki o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpišejo podatki o naslovniku pisma.
(4) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Ob poskusu vročitve priporočenega pisma dne«, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpišejo dan, mesec in leto, ter besedilo: »ni bilo mogoče izročiti naslovniku.
□ Zato je bilo tega dne na njegovem naslovu puščeno obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pismo, in določen rok 15 dni, v katerem ga mora prevzeti (označi).
□ Naslovnik je neznan (označi).
Naslovnik pisma ni prevzel v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno zgoraj navedeno obvestilo, oziroma je neznan, zato se pismo vrne sodišču. Vročitev bo opravljena z objavo na sodni oglasni deski, razen če gre za sklep o dovolitvi vpisa, za katerega vročitev velja za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave sklepa na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – Uradne objave (26. člen Zakona o sodnem registru).
V ……………………, dne«, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpišejo dan, mesec in leto. Pod tem je besedilo:
»Podpis vročevalca …………………………………….«.
19. člen 
(vsebina obvestila o prispelem pismu in obvestila sodišču o opravljeni vročitvi, če se pismo vroča po določbah ZFPPIPP) 
(1) Na obvestilu o prispelem pismu je na sprednji strani navpično na levi strani napis »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, ob njem napis »Naslovnik:«, za njim je prazen prostor za podatke o naslovniku, pod tem pa natisnjeno naslednje besedilo:
»Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ……………. z vročilnico št. ……………… iz ………………… . Ker vam danes dne ………………. vročevalec pisma ni mogel izročiti, je bilo pismo vrnjeno pošti ……………......., kjer ga lahko prevzamete danes od ………… do ………….. ure oziroma vsak dan v delovnem času pošte. Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dne …………………. dalje. V ……………………………., dne«, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpišejo dan, mesec in leto. Pod tem je besedilo:
»Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Na zadnji strani obvestila je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v navedenem roku ne boste prevzeli, bo pismo vrnjeno sodišču, ki je odredilo njegovo vročitev. Vročitev velja za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave pisanja na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – Uradne objave (430. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju).«.
(3) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi je na sprednji strani navpično na levi strani besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, ob njem je prazen prostor za črtno kodo s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem je na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpišejo podatki o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpišejo podatki o naslovniku pisma.
(4) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Ob poskusu vročitve priporočenega pisma dne«, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpišejo dan, mesec in leto, ter besedilo: »ni bilo mogoče izročiti naslovniku.
□ Zato je bilo tega dne na njegovem naslovu puščeno obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pismo, in določen rok 15 dni, v katerem ga mora prevzeti (označi).
□ Naslovnik je neznan (označi).
Naslovnik pisma ni prevzel v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno zgoraj navedeno obvestilo, oziroma je neznan, zato se pismo vrne sodišču. Vročitev velja za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave pisanja na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – Uradne objave (430. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju).
V ……………………, dne«, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpišejo dan, mesec in leto. Pod tem je besedilo:
»Podpis vročevalca …………………………………….«.
20. člen 
(vročilnica) 
(1) Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika velikosti najmanj 95 x 95 mm, ki je na levi in zgornji strani od ovojnice ločen s perforirnimi nizi, na desni strani je s perforirnim nizom ločen od obvestila sodišču o opravljeni vročitvi, na spodnji strani pa je s perforirnim nizom ločen od obvestila o prispelem pismu.
(2) Na vročilnici je navpično na levi strani napis »VROČILNICA«, ob njem je na zgornji strani z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti najmanj 80 x 19 mm za črtno kodo s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti najmanj 80 x 16 mm, kamor se vpišejo podatki o prejemniku vročilnice.
(3) Pod njim je na levi strani napis »Naslovnik obveščen o prispelem pismu«, desno od katerega je osem enakih pravokotnikov za datum, ko je vročevalec naslovniku pisma pustil obvestilo, in nad katerimi je napis »Datum«. Desno od njih je prostor za podpis vročevalca, ki je pustil obvestilo ob neuspeli vročitvi, nad katerim je napis »Podpis«.
(4) Pod tem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti najmanj 80 x 17 mm, kamor se vpišejo podatki o naslovniku pisma.
(5) Na hrbtni strani vročilnice je besedilo: »Potrjujem, da sem dne«, za tem besedilom pa je prazen prostor za datum vročitve, pod katerim je besedilo »(dan, mesec z besedo)«. Prostor za datum vročitve mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše datum prejema pisma. Pod njim je osem enakih pravokotnikov in besedilo »(dan, mesec, leto s številkami)«, pod njim pa besedilo »prejel navedeno pismo.«. Za tem je prostor za podpis prejemnika in pripombe vročevalca, na desni strani pa prostor za krog za odtis poštnega žiga.
21. člen 
(desna polovica spodnjega dela sprednje strani ovojnice) 
(1) Na desni polovici spodnjega dela sprednje strani ovojnice, ki je z ovojnico trajno povezan, je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti najmanj 80 x 19 mm za črtno kodo s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti najmanj 80 x 20 mm, kamor se vpišejo podatki o pošiljatelju. Pod tem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti najmanj 80 x 24 mm, kamor se vpišejo podatki o naslovniku pisma.
(2) Desno od pravokotnika, kamor se vpišejo podatki o pošiljatelju, je v pravokotniku velikosti najmanj 20 x 12 mm oznaka »AR«, pod njim pa napis »ZSReg«, če se pismo vroča po določbah ZSReg, ali »ZFPPIPP«, če se pismo vroča po določbah ZFPPIPP.
22. člen 
(razporeditev besedila) 
Razporeditev besedila na obvestilih je takšna, da omogoča vpisovanje spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise vročevalca in prejemnika.
23. člen 
(izpolnjevanje) 
(1) Sodišče na obvestilu o prispelem pismu izpolni podatke o naslovniku pisma, vpiše številko priporočenega pisma s številko vročilnice v numeričnem zapisu in podatek, od kje je to priporočeno pismo. Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi ob vnosu spremenljivih podatkov vpiše vse podatke, in sicer v postavkah »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« enako kot na desni polovici spodnjega dela sprednje strani ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslovniku pisma.
(2) Sprednjo stran vročilnice in desno polovico spodnjega dela sprednje strani ovojnice v celoti, razen podatkov iz tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika, izpolni sodišče s spremenljivimi podatki in črtnima kodama.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
24. člen 
(uporaba ovojnic) 
Sodišče lahko uporablja ovojnice, določene s Pravilnikom o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (Uradni list RS, št. 17/09 in 67/15) za vročanje pisanj po pošti v teh postopkih do njihove porabe.
25. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (Uradni list RS, št. 17/09 in 67/15).
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 14. aprila 2018.
Št. 007-387/2017/13
Ljubljana, dne 13. februarja 2018
EVA 2017-2030-0049
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti