Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 03402-01/2018-7 Ob-1330/18, Stran 442
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17)
javni razpis 
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen v letu 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17), Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10, 62/16).
3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture (v nadaljevanju: dejavnosti) v letu 2018. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednje dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1-krat tedensko in vsaj 9 mesecev v letu, izvajalci pa so dolžni svojo dejavnost javno predstaviti:
– glasbena dejavnost (vokalna glasba),
– plesna dejavnost (plesna umetnost, folklorna dejavnost),
– gledališka dejavnost.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in aktivno delujejo na območju Občine Komen,
– so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– redno dostavljajo poročila o realizaciji dejavnosti in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Komen,
– za isto dejavnost niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Komen,
– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2018 na proračunski postavki 180312 'Sofinanciranje letnega programa kulture po razpisu' v višini 8.350 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za redno delovanje društva, ki jih sofinancira Občina Komen, so:
– avtorski honorarji, pogodbe o delu,
– stroški avtorskih pravic (SAZAS, IPF, AAS …),
– kotizacije (za udeležence na seminarjih) in prijavnine (za udeležence na festivalih),
– stroški izvedbe izobraževanj za člane društva,
– najemi prostorov in opreme za vaje ali prireditve,
– notno gradivo (tudi kopiranje),
– tisk gradiva (oblikovanje in tisk promocijskega materiala za prireditve, založniški projekti),
– poštne storitve za namen promocije prireditev,
– stroški scenografije, rekvizitov ter gledaliških, plesnih in folklornih kostumov,
– stroški nakupa zborovskih oblek,
– potni stroški organizatorjev, mentorjev in udeležencev,
– najem vozila oziroma stroški prevoza na nastop,
– članarine,
– stroški povezani z ureditvijo prostora za izvedbo nastopa, koncerta …,
– poštne storitve za oglaševanje prireditev,
– stroški pogostitve največ v deležu 10 % sredstev, prejetih na javnem razpisu za redno delovanje društva,
– drugi stroški največ v deležu 5 % sredstev, prejetih na javnem razpisu za redno delovanje društva.
Upravičeni materialni stroški za delovanje društva, ki jih sofinancira Občina Komen, so:
– pisarniški material,
– stroški plačilnega prometa,
– stroški povezani z delovanjem spletnih strani,
– elektrika, voda, ogrevanje,
– stroški telefonskih storitev,
– računovodske storitve.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev
Predlagatelji bodo do roka, določenega v pogodbi, morali kot prilogo k finančnemu poročilu predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini, ki ga bo predlagatelj prejel na javnem razpisu. Kot dokazila se upoštevajo:
– kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja,
– kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med predlagateljem in avtorjem. Kopijam pogodb mora biti predloženo dokazilo o izplačilu sredstev,
– kopije potnih nalogov za člane predlagatelja. Računi izdani s strani bencinskih servisov za nakup goriva so lahko priloga potnemu nalogu, sami pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.
Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2018 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranja. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.
8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor dejavnosti in višino sofinanciranja dejavnosti bo ugotavljala in predlagala strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev in meril:
1. Glasbena dejavnost
VRSTA DEJAVNOSTI
ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
1.1. Pevski zbor
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi izvedeni v preteklem letu
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono)
3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
do 200 točk
ŠTEVILO ČLANOV
5 točk/člana
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
100 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE
do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA
do 200 točk
NASTOPI 
Javni nastopi in gostovanja 
Organizacija samostojnega koncerta
 
do 200 točk
do 200 točk
PROMOCIJA OBČINE 
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …
do 100 točk
UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU 
območna raven 
medobmočna, regijska raven 
državna raven 
mednarodna raven
 
50
100
200
300
1.2. Ljudske pevke in pevci
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi izvedeni v preteklem letu
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 25 vaj na skupino na sezono)
3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
do 200 točk
ŠTEVILO ČLANOV
5 točk/člana
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
50 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE
do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA
do 200 točk
NASTOPI 
Javni nastopi in gostovanja 
Organizacija samostojnega koncerta
 
do 200 točk
do 200 točk
PROMOCIJA OBČINE 
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …
do 100 točk
UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU 
območna raven 
medobmočna, regijska raven 
državna raven 
mednarodna raven
 
50
100
200
300
2. Plesna dejavnost
VRSTA DEJAVNOSTI
ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
2.1. Plesna umetnost (balet, izrazni ples)
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi izvedeni v preteklem letu
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono)
3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
do 200 točk
ŠTEVILO ČLANOV
5 točk/člana
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
50 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE
do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA
do 200 točk
NASTOPI 
Javni nastopi in gostovanja 
Organizacija samostojnega koncerta
 
do 200 točk
do 200 točk
PROMOCIJA OBČINE 
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …
do 100 točk
UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU 
območna raven 
medobmočna, regijska raven 
državna raven 
mednarodna raven
 
50
100
200
300
2.2. Folklorna dejavnost
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi izvedeni v preteklem letu
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 30 vaj na skupino na sezono)
3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
do 200 točk
ŠTEVILO ČLANOV
5 točk/člana
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
100 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE
do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA
do 200 točk
NASTOPI 
Javni nastopi in gostovanja 
Organizacija samostojnega koncerta
 
do 200 točk
do 200 točk
PROMOCIJA OBČINE 
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …
do 100 točk
UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU 
območna raven 
medobmočna, regijska raven 
državna raven 
mednarodna raven
 
50
100
200
300
3. Gledališka dejavnost
VRSTA DEJAVNOSTI
ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
3.1. Gledališka skupina
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi izvedeni v preteklem letu
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO (prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono)
3 točke/vaja
IZOBRAŽEVANJE ALI UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
do 200 točk
ŠTEVILO ČLANOV
5 točk/člana
PAVŠAL ZA MATERIALNE STROŠKE
200 točk
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE
do 200 točk
KAKOVOST DELOVANJA
do 200 točk
NASTOPI 
Javni nastopi in gostovanja 
Organizacija samostojnega koncerta
 
do 200 točk
do 200 točk
PROMOCIJA OBČINE 
S programi prispevajo k prepoznavnosti občine po Sloveniji in v tujini, predstavljajo njene znamenitosti; internetna stran; brošure; objave v časopisih; izdelava CD …
do 100 točk
UDELEŽBA NA TEKMOVANJU, FESTIVALU, SREČANJU 
območna raven 
medobmočna, regijska raven 
državna raven 
mednarodna raven
 
50
100
200
300
9. Razpisni rok: rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 19. marca 2018.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju dejavnosti,
– končno poročilo o izvedbi programa v letu 2018.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem času občinske uprave.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in ožigosana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Slika 1
Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje vlog odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku petih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti