Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

387. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih, stran 1285.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 1. februarja 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih 
1. Osnova za sofinanciranje dejavnosti javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica so ekonomske cene programov v javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne ekonomske cene programov (najnižja ekonomska cena posameznega programa), ki so osnova za plačilo staršev. Mestna občina Nova Gorica zagotavlja javnim vrtcem v Mestni občini Nova Gorica sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov. Materialni stroški se sofinancirajo glede na dejanske stroške, za katere je vrtec v preteklem mesecu plačal račune, vendar največ do višine, ki je določena v ceni programa, in sicer glede na število vključenih otrok v javnem zavodu, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa. Stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih delavcev v javnih vrtcih se financira v najmanjšem obsegu, ki ga določa kolektivna pogodba.
Stroški živil se sofinancirajo glede na dejanske stroške, za katere je vrtec v preteklem mesecu plačal račune, glede na dneve dejanske prisotnosti otrok v posameznem programu javnega zavoda, vendar največ do višine, ki je določena v ceni programa, in sicer glede na število vključenih otrok v javnem zavodu, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
2. Enotne ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka (v EUR):
Dnevni program (9 ur)
Poldnevni program (6 ur)
I. starostno obdobje oddelki 1–3 let 
507,30
427,36
II. starostno obdobje oddelki 3–4 let 
369,29
310,05
II. starostno obdobje oddelki 3–6 let in 4–6 let
332,98
279,18
Kombinirani oddelki
369,29
310,05
Cena poldnevnega programa brez kosila je nižja od poldnevnega programa za strošek kosila.
3. Ekonomske cene programov so pripravljene na osnovi fleksibilnih normativov, kjer se upošteva povečanje števila za enega otroka v vseh polovičnih oddelkih oziroma za dva otroka v vseh ostalih oddelkih v vseh javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica.
4. Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko v vrtcu dodatno uveljavljajo naslednje olajšave:
a) financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni:
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Mestna občina Nova Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 60 obračunskih dni v koledarskem letu, in sicer pod naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se sofinanciranje lahko izjemoma odobri še za največ dodatnih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem soglasju uprave vrtca, in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni izražen interes po vključitvi drugih otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis v vrtec. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo pristojni upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti;
b) financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in sicer za izbranih najmanj 10 in največ 44 zaporednih obračunskih dni v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, ki se lahko koristi v enem ali dveh sklopih.
Med začasnim izpisom plačajo starši 50 % dohodkovnega razreda, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši so začasni izpis dolžni napovedati pristojni upravi vrtca v pisni obliki, najmanj en mesec pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1. julija do 31. avgusta oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo.
Navedene dodatne olajšave plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.
5. Mestna občina Nova Gorica dodatno financira uvajalni program »cicibanovih uric«, v katerega se lahko vključijo otroci, ki še niso vključeni v program vrtca. Cena programa znaša 31 EUR/uro za skupino, oblikovano po normativih. Stroške programa za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, krije Mestna občina Nova Gorica. Cena za otroke iz drugih občin znaša 3 EUR/uro za otroka.
6. V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil (Vrtec Nova Gorica: dnevni program: 37,64 EUR mesečno oziroma 1,71 EUR dnevno, poldnevni program: 33,88 EUR mesečno oziroma 1,54 EUR dnevno, poldnevni program brez kosila: 13,64 EUR mesečno oziroma 0,62 EUR dnevno; Vrtec Dornberk: dnevni program: 36,00 EUR mesečno oziroma 1,64 EUR dnevno, poldnevni program: 30,96 EUR mesečno oziroma 1,41 EUR dnevno, poldnevni program brez kosila: 13,05 EUR mesečno oziroma 0,59 EUR dnevno; drugi vrtci: dnevni program: 41,80 EUR mesečno oziroma 1,90 EUR dnevno, poldnevni program: 31,68 EUR mesečno oziroma 1,44 EUR dnevno, poldnevni program brez kosila: 14,96 EUR mesečno oziroma 0,68 EUR dnevno), z upoštevanjem dejanskih delovnih dni, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne otrokove odsotnosti. Materialni stroški v Vrtcu Nova Gorica, Vrtcu Čepovan in Vrtcu Dornberk znašajo mesečno na otroka 54 EUR, v Vrtcu Branik, Vrtcu Solkan in Vrtcu Šempas pa 55 EUR.
7. Poslovni čas enote vrtca se določi na osnovi pisno izraženih potreb staršev za posamezno šolsko leto.
V kolikor starši pridejo iskat otroka v vrtec po končanem poslovnem času vrtca oziroma po preteku otrokovih devetih urah bivanja v vrtcu, se vsaka začeta ura zamude zaračuna staršem po ceni, ki znaša 8 EUR.
8. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
9. Javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica izvedejo vpis novincev za naslednje šolsko leto v prvem tednu meseca aprila. Starši, ki želijo vključiti otroka v vrtec v mesecu septembru so dolžni, v roku 15 dni od oddaje vloge za vpis, pristojni upravi vrtca predložiti dokazilo o plačilu akontacije v višini 50 EUR, na osnovi katerega bo staršem najkasneje do 31. maja posredovana pogodba v podpis. Akontacijo bo vrtec poračunal v mesecu oktobru, po prvem mesecu obiskovanja programa. V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi ali v primeru, da že v septembru izpisujejo otroka, dano akontacijo izgubijo, akontacija pa se nameni za plačilo materialnih stroškov v vrtcu za mesec september. Za vpise med šolskim letom, se ne plačuje akontacija.
10. Javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica najkasneje do 30. junija oblikujejo oddelke glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi pristojni oddelek Mestne občine Nova Gorica. Vrtčevski okoliši so skladni s šolskimi okoliši, razen v Solkanu in Novi Gorici, kjer se zaradi večjega števila vrtcev posebej določi vrtčevski okoliš glede na oddaljenost vrtca do stalnega prebivališča otroka. Vrtci so avtonomni pri razporejanju otrok in organizaciji oddelkov.
11. Prednost pri vključitvi v program vrtca v določeni enoti imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v program, ne glede na datum oddaje vloge za vpis v vrtec. Ob istem datumu vključitve v določeno enoto vrtca, se upošteva naslednji prednostni vrstni red:
1. otroci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi in imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v vrtčevskem okolišu, 
2. otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v vrtčevskem okolišu, 
3. otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v drugih vrtčevskih okoliših v Mestni občini Nova Gorica, 
4. otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev začasno prebivališče v vrtčevskem okolišu, 
5. otroci s stalnim prebivališčem v drugih občinah, državah. 
12. V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na datum, ki je določen v pogodbi, ker ga ne nameravajo vključiti v vrtec in tega pisno ne sporočijo vrtcu najkasneje 15 dni pred dogovorjeno vključitvijo skladno s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški programa brez živil za prvi mesec planirane vključenosti.
13. V primeru, da bo v enoti vrtca občasno prisotnih manj kot pet otrok (šolske počitnice, pred/po praznikih), se te otroke, v dogovoru s starši, za določen čas prerazporedi v najbližjo enoto na območju Mestne občine Nova Gorica. Vrtci so avtonomni pri razporejanju otrok in organizaciji oddelkov.
14. Ob vpisu otrok v Vrtec Nova Gorica se otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v drugih občinah oziroma državah ter otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v drugih vrtčevskih okoliših v Mestni občini Nova Gorica prioritetno razporejajo na prosta mesta v Vrtec Čriček v Kromberku. V Vrtcu Julke Pavletič v Solkanu se med šolskim letom, glede na potrebe staršev, organizira oddelek prvega starostnega obdobja.
15. Vrtec Nova Gorica lahko organizira:
– oddelek prilagojenega programa, v kolikor se vanj vključijo vsaj trije otroci in
– oddelek, ki ga otroci obiskujejo v izmeničnih terminih (dopoldne in popoldne), v kolikor se vanj vključi vsaj šest otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
Pogoj za vključitev otroka v oddelek z izmeničnimi termini sta dokazili delodajalcev obeh staršev oziroma skrbnikov otroka iz katerih je razvidno, da je njuna obvezna prisotnost na delu po poslovnem času vrtca, to je po 16.30 uri, ki ju je potrebno predložiti vrtcu vsako leto pred oblikovanjem oddelkov v vrtcu. Starši otrok, ki so vključeni v oddelek z izmeničnimi termini so dolžni najaviti oziroma odjaviti otrokovo namero po vključitvi v popoldanski termin vsaj dva dni pred predvideno vključitvijo. Prihod otroka v popoldanski termin je od 11.30 dalje.
16. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica št. 602-7/2015-40 z dne 10. 3. 2016 (Uradni list RS, št. 22/16).
17. Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-11/2017-19
Nova Gorica, dne 1. februarja 2018
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti