Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Ob-1354/18, Stran 483
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 76/15 in 15/16, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2018, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in pravilnikom.
Sredstva v višini 45.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 in se bodo razdelila za naslednje ukrepe:
DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH V KMETIJSTVU:
VIŠINA SREDSTEV
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
22.000,00 EUR
2.500,00 EUR
POMOČI DE MINIMIS
UKREP 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
14.000,00 EUR
OSTALI UKREPI OBČINE:
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
6.500,00 EUR
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva za določen ukrep ne bodo porabljena, se lahko na predlog strokovne komisije za obravnavo vlog javnega razpisa prerazporedijo na ukrepe, kjer se pokaže največja potreba, predvidoma po naslednjem vrstnem redu na:
– podukrep (1.1.) sofinanciranja Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– ukrep (7.) sofinanciranja Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis,
– podukrep (1.2.) sofinanciranje Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– ukrep (9.): Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
II. Upravičenci
Upravičenci do pomoči so določeni pri vsakem posameznem ukrepu.
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov oziroma podukrepov, navedenih v tem razpisu. Vsak ukrep oziroma podukrep zahteva oddajo samostojne vloge na predpisanih obrazcih v samostojni zaprti pisemski ovojnici.
III. Ukrepi in podukrepi
III. 1. Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(4) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(5) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(6) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(7) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1.: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki so povezani z naložbo);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju Mestne občine Celje in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– predložitev projektne dokumentacije za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– predložitev ponudbe oziroma predračunov za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– predložitev mnenja o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih, vendar ne več kot 4.500,00 EUR brez DDV na kmetijsko gospodarstvo. Predračunska vrednost naložbe ne sme biti višja od 10.000,00 EUR brez DDV.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Merila za ocenjevanje:
MERILA
ŠTEVILO TOČK
A) Ustreznost naložbe: 
– ostale naložbe 
– naložbe v posodobitev objektov namenjenih za kmetijsko proizvodnjo in zemljišča (hlevska oprema, skladišča ...)
– naložbe v nasade, rastlinjake ali naložbe, ki pripomorejo prilagajanju klimatskim spremembam
 
5
10
30
B) Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2014–2017 skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev 
 
0
5
10
20
C) Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z: 
– konvencionalnim kmetovanjem 
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program KOPOP
– ekološkim kmetovanjem
 
0
5
30
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(3) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost);
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih, vendar ne več kot 4.500,00 EUR brez DDV na kmetijsko gospodarstvo. Najvišja vrednost predračunov ne sme biti višja od 8.000,00 EUR brez DDV.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Merila za ocenjevanje:
MERILA
ŠTEVILO TOČK
A) Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2014–2017 skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev 
 
5
10
15
20
B) Ustreznost naložbe: 
– nezahtevne agromelioracije 
– ureditev pašnika
 
5
10
C) Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z: 
– konvencionalnim kmetovanjem 
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program KOPOP
– ekološkim kmetovanjem
 
0
5
30
III. 2. Ukrepi de minimis
Ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
Kumulacija de minimis pomoči
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis:
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Mestne občine Celje.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– izdelana projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 700,00 EUR, najvišji pa 5.000,00 EUR brez DDV na kmetijsko gospodarstvo na leto. Predračunska vrednost investicije ne sme biti višja od 15.000 EUR brez DDV.
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.
Merila za ocenjevanje:
MERILO
ŠTEVILO TOČK
A) Upravičenec ima registrirano dejavnost za: 
– ostale nekmetijske dejavnosti 
– predelava kmetijskih in živilskih proizvodov
– turizem na kmetiji
 
0
10
15
B) Ali ima kmetijsko gospodarstvo (poleg osnovne) registrirano dejavnost: 
– že registrirano 
– bo registrirana v letu 2018
 
5
20
C) Vlagatelj je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2014–2017 za dopolnilno dejavnost skupaj prejel:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev 
 
0
5
10
20
III. 3. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in podeželja
(1) Cilj pomoči je povezovanje in ohranjanje delovanja društev na podeželju ter s tem dvigovati kvaliteto življenja na podeželju.
(2) Upravičeni stroški:
– finančno ovrednoten program društva, in sicer:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), 
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov, 
– stroški pogostitve občnega zbora in društvenih prireditev, 
– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev, 
– izdelava publikacij o delovanju društev,
– stroški izvedbe prireditve. 
Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
(3) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Celje oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Celje;
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Celje;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva in da imajo svojo delovanje na področju razvoja podeželja in kmetijstva jasno izraženo v ustanovnem aktu društva;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo.
(4) Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program, za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Celje oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Mestne občine Celje;
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
(5) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
– Plan dela za leto 2018 in ocena stroškov (finančni načrt za leto 2018), ter finančno ocenjen program dela društva.
– Seznam članov društva z območja Mestne občine Celje oziroma združenja iz območja Mestne občine Celje (ime, priimek in naslov).
– Predračuni oziroma računi in dokazila o plačilu stroškov, za katera se uveljavlja pomoč (veljajo računi z datumom po 1. 1. 2018).
(6) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki imajo sedež na območju Mestne občine Celje in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Celje.
(7) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % stroškov prijavljenega programa. Najvišja dodeljena pomoč je 1.000,00 EUR letno. Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV. V kolikor upravičenec ni davčni zavezanec, se pri izračunu intenzivnosti pomoči upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV.
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
Merila za ocenjevanje
MERILO
ŠTEVILO TOČK
A) Sedež izvajalca: 
– sedež v drugi občini
– v Mestni občini Celje
 
0
30
B) Število članov društva z območja Mestne občine Celje:
– 0 do 10
– 11 do 20
– 21 do 45
– nad 45
 
5
10
15
20
C) *Društvo organizira dogodke, ki so: 
a. tradicionalni (najmanj 3.)
b. v sodelovanju z Mestno občino Celje ali z drugimi organizacijami v Mestni občini Celje
c. pripomorejo k prepoznavnosti Mestne občine Celje
 
5
5
10
D) Društvo sodeluje na prireditvah Mestne občine Celje 
– NE 
– DA
 
0
10
E) Društvo je član širše mreže ali sodeluje s sorodnimi organizacijami na področju razvoja podeželja:
– NE 
– DA
 
0
10
Pod rubriko C se lahko točke seštevajo.
IV. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene obrazce za posamezen ukrep,
– vse obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznemu ukrepu.
Rok za oddajo vloge: 30. 3. 2018.
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici za vsak ukrep posebej. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »Obrazec ovojnica« z napisom »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo 2018 – Ukrep št. …« in nazivom ter naslovom vlagatelja.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več ukrepov ali podukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.
Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje najkasneje do 26. 10. 2018. Račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2018.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/42-65-865 (Polona Barič) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.
V. Dostop do razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija bo brezplačno na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču v glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v času uradnih ur) in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi.
VI. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog začela predvidoma 3. 4. 2018. Odpiranje vlog ne bo javno. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja.
Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo (obrazce in obvezne priloge), je vložena na predpisanem obrazcu ter je vsebinsko ustrezna.
V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili pravočasno in/ali pravilno oziroma v celoti, bodo zavržene s sklepom. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom dopolnitve. Prepozno prejete vloge se zavržejo s sklepom in se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge bo komisija posredovala izključno po elektronski pošti na naslov, ki ga bo vlagatelj podal kot kontaktni e-naslov. Rok, določen za dopolnitev ali pojasnitev vloge, se bo začel šteti naslednji delovni dan po pošiljanju elektronskega sporočila, ne glede na dejansko branje elektronskega sporočila. Iz tega razloga so dolžni prijavitelji kot kontaktni e-naslov določiti takšen naslov, na katerega so stalno dosegljivi.
Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu.
Ukrep 1 in ukrep 7: Prejetim vlogam bodo glede na merila v razpisni dokumentaciji po posameznih ukrepih dodeljene točke. V primeru, da bo število vlog večje od količine razpisanih sredstev, bodo imeli prednost vlagatelji, ki so v prejeli višje število točk.
V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk, imajo v ukrepu »skupinske izjeme« in »de minimis« prednost tisti vlagatelj, ki bodo prejeli višje število točk po vrstnem redu meril od A do C (najprej se upošteva merilo A – če je še vedno enako število točk, B in tako dalje). V primeru, da bodo imeli še vedno isto število točk, imajo prednost prej prispele vloge.
Ukrep 9: Pri ukrepu »Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in podeželja« bodo sredstva razdeljena vlagateljem glede na doseženo število točk. Komisija bo glede na razpoložljiva sredstva in na število vseh doseženih točk izračunala povprečno vrednost točke. Vrednost dodeljenih sredstev se izračuna tako, da se število doseženih točk pomnoži s povprečno vrednostjo točke.
V kolikor sredstva za določen ukrep ne bodo porabljena, se lahko na predlog strokovne komisije za obravnavo vlog javnega razpisa prerazporedijo na ukrepe, kjer se pokaže največja potreba, predvidoma po naslednjem vrstnem redu na:
– podukrep (1.1.) sofinanciranja Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– ukrep (7.) sofinanciranja Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis,
– podukrep (1.2.) sofinanciranje Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
ukrep (9.): Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
Komisija opravi izračun višine sofinanciranja in pripravi predlog upravičencev do sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od dneva popolnosti zadnje prijave.
Upravičencem do sredstev se izda odločba o višini odobrenih sredstev sofinanciranja, namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep, zoper katero lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
Po pravnomočnosti odločbe se upravičence do sredstev pozove k podpisu pogodbe. Če se upravičenec do sredstev v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Podpisana pogodba je pogoj za nakazilo dodeljenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi popolnega zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo zahtevano glede na posamezen ukrep.
VII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja komisija imenovana s strani župana.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči, deset let od datuma prejema pomoči.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti