Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 6316-1/2018-8 Ob-1363/18, Stran 426
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 56/16 in 69/17), Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2018, št. 410-38/2017/20 z dne 26. 1. 2018, objavlja
javni razpis 
za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov 
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je predlog izbora prijav in financiranje izvajanja koncesioniranih raziskovalnih programov na podlagi koncesije, ki jo podeli minister, pristojen za znanost.
3. Subjekti javnega razpisa: javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZRRD), Pravilnikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji) in Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih).
4. Vrste prijav in okvirni razrez sredstev javnega razpisa
4.1. Nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa
RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program, katerega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2018, lahko na javni razpis odda prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), in sicer za obseg sproščenih sredstev raziskovalnega programa v letu 2018.
S Sklepom o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2018, št. 410-38/2017/20 z dne 26. 1. 2018 (v nadaljnjem besedilu: sklep MIZŠ), je opredeljen obseg sproščenih sredstev koncesioniranih raziskovalnih programov v letu 2018, ki znaša okvirno 1.080.000 EUR, ter okvirni razrez sproščenih sredstev po vedah (izražen v odstotkih), kot sledi:
Veda 
Raziskovalni programi RO 
s koncesijo – sproščena sredstva v letu 2018 (v %)
Naravoslovje 
0
Tehnika 
1
Medicina 
80
Biotehnika
6
Družboslovje 
7
Humanistika 
6
Skupaj (vse vede)
100
4.2. Preoblikovanje raziskovalnih programov
RO s koncesijo lahko s prijavo na javni razpis (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) predlaga preoblikovanje raziskovalnih programov, tako da raziskovalni program oziroma programe:
– priključi h kateremu od drugih raziskovalnih programov (združitev raziskovalnih programov) ali
– razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov (razdružitev raziskovalnega programa) ali
– preoblikuje na drug način.
Preoblikovanje raziskovalnih programov je možno tudi v primeru, da raziskovalni program, ki je predmet preoblikovanja, poleg RO s koncesijo izvaja tudi javna raziskovalna organizacija (javni raziskovalni zavod oziroma univerza ali samostojni visokošolski zavodi, ki jo/ga je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO).
RO s koncesijo mora v skladu z drugim odstavkom 66. člena pravilnika o postopkih pri oddaji prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma programov upoštevati minimalni letni obseg financiranja programske skupine.
V primeru izbora prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, financiranje raziskovalnih programov, ki so predmet združitve, preneha. V primeru zavrnitve prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, se financiranje raziskovalnih programov nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnih programov.
V primeru izbora vseh prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, katerih predmet je razdružitev raziskovalnega programa/programov, financiranje raziskovalnega programa/programov pred preoblikovanjem preneha. V primeru zavrnitve ene ali več prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, ki so predmet razdružitve, se financiranje raziskovalnega programa/programov nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa/programov.
Če se obdobje financiranja raziskovalnega programa, ki je predmet preoblikovanja, izteče v letu 2018, se izbrane prijave financira ne glede na eno ali več zavrnjenih prijav, ki so predmet preoblikovanja.
4.3. Nov raziskovalni program
4.3.1. Nov raziskovalni program na področju medicinskih ved – dodatna sredstva – usmeritve ministrstva, pristojnega za znanost
V skladu z Usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije za financiranje novih raziskovalnih programov – javni razpis in javni poziv v letu 2018, št. 410-38/2017/19 z dne 26. 1. 2018 in Popravkom Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije za financiranje novih raziskovalnih programov – javni razpis in javni poziv v letu 2018 (št. 410-38/2017/19 z dne 26. 1. 2018), št. 410-38/2017/21 z dne 1. 2. 2018 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve MIZŠ) in sklepom MIZŠ, se na področjih medicinskih ved ustanovita okvirno dva nova raziskovalna programa (tip prijave »Nova prijava«), pri katerih je prijavitelj na javni razpis RO s koncesijo, kot izvajalec raziskovalnega programa pa mora sodelovati najmanj ena JRO. Prijavo novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) s področij medicinskih ved na javni razpis odda RO s koncesijo, JRO pa podpiše izjavo iz 13.3. točke javnega razpisa.
Letni obseg financiranja novega raziskovalnega programa na področjih medicinskih ved znaša največ 2,5 FTE cenovne kategorije A, kar mora prijavitelj upoštevati pri navedbi v 9. točki prijave na javni razpis. RO s koncesijo se dodeli okvirno 2/3, JRO pa 1/3 sredstev, kar mora prijavitelj upoštevati pri navedbi v 10. točki prijave na javni razpis.
Če bo prijavitelj v prijavi na javni razpis navedel letni obseg financiranja novega raziskovalnega programa višji od 2,5 FTE cenovne kategorije A, se prijava zavrne.
4.3.2. Nov raziskovalni program – sproščena sredstva v letu 2018
V postopku izbora prijav se bodo v skladu s sklepom MIZŠ prijave novih raziskovalnih programov (tip prijave »Nova prijava«) obravnavale po vedah skupaj s prijavami iz 4.1. točke javnega razpisa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), upoštevajoč postopek določitve obsega financiranja raziskovalnih programov, ki je opredeljen v pravilniku o postopkih, obseg sproščenih sredstev koncesioniranih raziskovalnih programov v letu 2018, okvirni razrez sproščenih sredstev po vedah iz 4.1. točke javnega razpisa in skupno oceno prijave.
Prijave novih raziskovalnih programov iz prejšnjega odstavka se bodo obravnavale v obsegu raziskovalnih ur, navedenih v prijavi, ki ne sme biti manjši od minimalnega obsega, določenega v drugem odstavku 66. člena pravilnika o postopkih.
Obseg sproščenih sredstev koncesioniranih raziskovalnih programov v letu 2018 ne omogoča izbora prijave novega raziskovalnega programa na področjih naravoslovja, tehnike in humanistike.
4.3.3. Nov raziskovalni program RO, ki še nima raziskovalnega programa
Raziskovalna organizacija (v nadaljnjem besedilu: RO), ki nima statusa JRO in še nima raziskovalnega programa, lahko prijavi nov raziskovalni program le, če ob prijavi agencija tej RO sofinancira najmanj en raziskovalni projekt, pri čemer se bilateralni projekt iz šestega odstavka 4. člena pravilnika o postopkih ne šteje za raziskovalni projekt.
5. Pogoji
5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa
Pogoji za vodjo raziskovalnega programa so določeni v ZRRD, pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta) in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018 in št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).
Vodja raziskovalnega programa mora, v skladu s pravilnikom o kriterijih za vodjo projekta in metodologijo (poglavje A. SPLOŠNO, točka III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov), izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov.
Predlagani vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati naslednje kvantitativne vstopne pogoje:
– dosegati minimalno 100 točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B.
– A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj. Osnovni pogoj za vodje raziskovalnih programov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.
V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni in CI minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.
– Ocena A1 A1 minimalni je naslednji:
Veda/področje
A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
– Čisti citati CI – Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je naslednje (če področje ni navedeno v tabeli, se zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo):
Veda/področje
CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
Družboslovje, Arheologija, Geografija
5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport
15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija
50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali
100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija
200
Vodje raziskovalnih programov morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A’ več kot 0 (velja za vse vede).
Agencija bo za izračun kvantitativne ocene A1 pridobila oziroma uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
5.2. Sestava programske skupine ob prijavi
Programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj z vodjo najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) iz ene ali več RO s koncesijo oziroma JRO, člani programske skupine so lahko tudi strokovni in tehniški sodelavci. Če se program izvaja na več RO s koncesijo oziroma JRO, mora biti v RO v programski skupini najmanj en raziskovalec z doktoratom.
Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine. Člani programske skupine so lahko vključeni v en sam raziskovalni program. Raziskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci morajo biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program. V programski skupini lahko sodelujejo tudi mladi raziskovalci, doktorandi in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov in so zaposleni v RO, ter upokojeni raziskovalci.
5.3. Sestava programske skupine ob podpisu pogodbe in med izvajanjem raziskovalnega programa
Programska skupina, ki izvaja raziskovalni program, mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev, kar velja za vse vede:
– dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 ali A'' > 0;
– tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2 ≥ 25.
5.4. Obremenitev članov programske skupine
Vodja raziskovalnega programa in člani programske skupine morajo za izvajanje raziskovalnega programa imeti proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program, razen upokojenih raziskovalcev.
Vodja raziskovalnega programa mora imeti najmanj 0,1 FTE oziroma 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov (v nadaljnjem besedilu: direktorji JRZ), ki na raziskovalnem programu lahko sodelujejo z 0 FTE. Član programske skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev, vodij podoktorskih projektov in direktorjev JRZ, ki na raziskovalnem programu lahko sodelujejo z 0 FTE) mora imeti najmanj 0,01 FTE oziroma 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto.
Število oziroma delež strokovnih in tehniških sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu 23. členom Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 27/17).
5.5. Dodatni pogoji za nov raziskovalni program
Predlagani člani programske skupine novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) morajo v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa oziroma javnega poziva pridobiti minimalen obseg sredstev pri izvajanju raziskovalnih projektov, ki jih financira agencija. Prijava novega raziskovalnega programa se uvrsti v ocenjevanje le, če so člani nove programske skupine v zadnjih petih letih (upošteva se pet koledarskih let pred letom objave poziva oziroma razpisa, tj. v obdobju 2013–2017) dosegli minimalni obseg sredstev v povprečju najmanj 0,5 FTE letno, preračunano v sredstva cenovne kategorije A. Med sredstva, pridobljena na razpisih agencije za raziskovalne projekte, štejejo sredstva, pridobljena v okviru prijavitelja in izvajalcev novega raziskovalnega programa. Kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta se upoštevajo sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel posamezni član predlagane nove programske skupine znotraj RO, navedenih v 10. točki prijave.
V prvem letu financiranja novega raziskovalnega programa se sestava programske skupine, navedena v prijavi na javni razpis, ne more spreminjati.
5.6. Izpolnjevanje pogojev
Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje iz 5.1. točke javnega razpisa, ki so določeni za vedo oziroma primarno raziskovalno področje, ki ga prijavitelj navede v prijavi na javni razpis.
Pogoji iz 5.1. točke in prvega odstavka 5.2. točke javnega razpisa morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. V nasprotnem primeru se prijava zavrne s sklepom direktorja agencije.
Pogoji iz drugega odstavka 5.2. točke javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega raziskovalnega programa in tudi med izvajanjem raziskovalnega programa.
Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine iz 5.3. točke javnega razpisa agencija preveri ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega raziskovalnega programa, pri čemer upošteva sestavo programske skupine, ki jo prijavitelj navede v prijavi na javni razpis. Če programska skupina ne izpolnjuje pogojev iz 5.3. točke javnega razpisa, se pogodba ne podpiše.
Pogoji iz 5. 3. in 5.4. točke javnega razpisa morajo biti izpolnjeni tudi med izvajanjem raziskovalnega programa.
Prijava novega raziskovalnega programa RO s koncesijo, ki ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 5.5. točke javnega razpisa, se ne uvrsti v ocenjevalni postopek in se na predlog Znanstvenega sveta agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) zavrne z odločbo ministra, pristojnega za znanost.
6. Elementi ocenjevanja prijav
6.1. Kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje prijav
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi, točka III. Elementi ocenjevanja prijav).
Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev,
– Relevantnost dosežkov raziskovalcev,
– Sposobnost delovanja in vitalnost skupine raziskovalcev,
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost,
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.
Kazalniki za ocenjevanje prijav so:
a) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Znanstvene odličnosti raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.);
– Statusna in mednarodna odličnost (kazalnik 1.6.);
– Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih mednarodnih projektov (kazalnik 1.8.).
b) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Relevantnosti dosežkov raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Izkazani relevantni dosežki na področju gospodarstva, družbenih ali kulturnih dejavnosti (kazalnik 2.2.);
– Pretok mladih doktorjev znanosti (kazalnik 2.3.);
– Razširjanje rezultatov raziskav in varovanje intelektualne lastnine (kazalnik 2.4.).
c) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Sposobnosti delovanja in vitalnosti skupine raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni in mlajši raziskovalci) (kazalnik 3.1.);
– Razpoložljivost opreme (kazalnik 3.2.);
– Vpetost v projekte (kazalnik 3.3.).
d) Za ocenjevanje kakovosti prijav po kriteriju Znanstvene, tehnološke oziroma inovacijske odličnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.);
– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
– Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).
e) Za ocenjevanje po kriteriju Potencialnega vpliva zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav se uporabljata naslednja kazalnika:
– Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
– Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.).
6.2. Kriteriji, kazalniki in merila za določitev obsega financiranja – za prijave iz 4.1. in 4.2. točke
Kriterija in kazalniki, ki se upoštevajo pri vrednotenju programskih skupin za določitev obsega financiranja raziskovalnih programov, ter postopek vrednotenja programskih skupin, ki ga izvede agencija, so določeni v 67. členu pravilnika o postopkih.
Vrednotenje programskih skupin se izvede za vse raziskovalne programe, ki se izvajajo v letu 2018, razen za prijave novih raziskovalnih programov iz 4.3. točke javnega razpisa.
Kriterija za vrednotenje programskih skupin sta:
– znanstvena odličnost raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: znanstveni kriterij);
– relevantnost dosežkov raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: relevančni kriterij).
Za ocenjevanje po znanstvenem kriteriju se uporabljata naslednja kazalnika:
– Skupna ocena raziskovalnega programa (kazalnik 1.9.);
– Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje raziskovalnih projektov (kazalnik 1.10.).
Za ocenjevanje po relevančnem kriteriju se uporablja naslednji kazalnik:
– Sredstva iz drugih virov (ocena A3) (kazalnik 2.1.).
Sredstva, ki se spremljajo s kazalnikoma 1.10. in 2.1., se vrednotijo relativno glede na sredstva za financiranje posamezne programske skupine. Sredstva iz drugih virov, upoštevana nominalno, se vrednotijo s tremi merili ločeno glede na vir, in sicer:
– sredstva iz projektov za gospodarstvo – GOSP;
– sredstva iz projektov EU in drugih mednarodnih projektov – MED;
– sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov – MIN.
Merila za vrednotenje kazalnikov in vrednosti meril so konkretizirani v metodologiji (poglavje H. Raziskovalni programi, podpoglavji IV. Vrednotenje programskih skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov in VI. Vrednotenje programskih skupin za določitev letnega obsega financiranja raziskovalnih programov v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis).
Pri vrednotenju programskih skupin, razen za kazalnik 1.9. Skupna ocena raziskovalnega programa, bo agencija upoštevala sredstva iz drugih virov za obdobje zadnjih pet let (2013–2017), vključno s podatki, pridobljenimi od raziskovalnih organizacij na podlagi poziva v letu 2018 za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin – Sredstva iz drugih virov. Pri kazalniku 1.10. se kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta upošteva sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel posamezni član programske skupine znotraj RO, ki izvaja raziskovalni program.
Rezultat vrednotenja programskih skupin so ocene raziskovalnih programov (A, B, C) ter podatek o možnem letnem obsegu finančnih sredstev oziroma povečanju ali zmanjšanju obsega financiranja raziskovalnega programa.
7. Izbor prijav
Ocenjevanje prijav in določitev obsega financiranja raziskovalnih programov, predlaganih za podelitev koncesije, bo agencija izvedla na način in po postopkih, ki so določeni v pravilniku o postopkih, javnem razpisu in metodologiji, pri čemer bo upoštevala tudi usmeritve MIZŠ.
7.1. Ocenjevanje prijav
Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita najmanj dva tuja recenzenta. Recenzent prijavo ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja, navedenih v 6.1. točki javnega razpisa, tako da izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne ocene po zgoraj navedenih kriterijih iz 76. člena pravilnika o postopkih.
Recenzent k številčni oceni (pri posameznem kriteriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke natančno) za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne prijave raziskovalnega programa. Oceno prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa predstavlja skupno oceno prijave.
Če agencija v predpisanem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov določi tretjega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot skupna ocena prijave.
V postopek za določitev obsega financiranja oziroma izbora prijav, ki ga izvede ZSA, se lahko uvrsti prijava raziskovalnega programa, ki v postopku ocenjevanja prijav doseže skupno oceno višjo od 14,0 točk. Prijava, ki v postopku ocenjevanja ne doseže skupne ocene višje od 14,0 točk, se na predlog ZSA zavrne z odločbo ministra, pristojnega za znanost.
7.2. Določitev obsega financiranja – sproščena sredstva
Skupno financiranje raziskovalnih programov znotraj RO s koncesijo se praviloma ne spreminja.
Na podlagi rezultatov vrednotenja programskih skupin ZSA za raziskovalne programe RO s koncesijo, ki imajo več kot en raziskovalni program, oblikuje skupno lestvico raziskovalnih programov, v okviru katere razvrsti prijave raziskovalnih programov v tri skupine, in sicer:
– v prvi skupini so raziskovalni programi, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem in najmanj eno oceno A pri relevančnem kriteriju;
– v drugi skupini so raziskovalni programi, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem ali najmanj eno oceno A pri relevančnem kriteriju;
– v tretji skupini so raziskovalni programi, ki nimajo nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju.
ZSA v postopku za določitev obsega financiranja za raziskovalne programe posamezne RO s koncesijo najprej ugotovi obseg sredstev raziskovalnih programov, ki so v postopku ocenjevanja (sproščena sredstva), pri čemer ZSA upošteva tudi rezultate Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljenega na spletnih straneh agencije dne 12. 2. 2018.
Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnim programom iz prve in druge skupine skupne lestvice določi v okviru sproščenih sredstev raziskovalnega programa v letu 2018.
Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnih programov iz tretje skupine skupne lestvice zmanjša za najmanj tri odstotke in največ 20 odstotkov. Če je razlika do povprečne vrednosti merila pri kazalniku 1.10. iz tretjega odstavka 67. člena pravilnika o postopkih manjša, se obseg raziskovalnega programa zmanjša za to razliko. Če bi se na ta način obseg raziskovalnega programa zmanjšal pod minimalni obseg financiranja iz 66. člena pravilnika o postopkih, ZSA predlaga financiranje v minimalnem obsegu. Enako velja za edino prijavo raziskovalnega programa RO s koncesijo, ki nima nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju.
Raziskovalne programe tistih RO s koncesijo, ki imajo po eno prijavo raziskovalnega programa, ZSA razvrsti po vedah, in sicer po padajočem vrstnem redu skupne ocene prijave.
ZSA nato sprejme predlog sklepa o izboru prijav (v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po prvem koraku), s katerim pri posameznem raziskovalnem programu, ki ga predlaga v izbor za financiranje, določi tudi letni obseg programa v efektivnih urah raziskovalnega dela. Pri določitvi obsega financiranja novih raziskovalnih programov iz 4.3.2. točke javnega razpisa, ki se obravnavajo skupaj s prijavami iz 4.1. točke javnega razpisa, ZSA upošteva obseg sproščenih sredstev, okvirni razrez sredstev po vedah iz sklepa MIZŠ in 4.1. točke javnega razpisa ter skupno oceno prijave. Prijave iz 4.3.2. javnega razpisa točke ZSA obravnava v obsegu raziskovalnih ur, navedenih v prijavi, pri čemer upošteva razpoložljiva sredstva. Prijave, za katere ni dovolj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo z odločbo ministra, pristojnega za znanost.
S 74. členom pravilnika o postopkih je opredeljen postopek določitve obsega raziskovanih programov v drugem koraku, ki predstavlja prerazporeditev sredstev znotraj RO.
Če na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku na RO ostanejo nerazporejena sredstva in ima RO več kot en raziskovalni program, agencija o tem obvesti prijavitelja in ostale izvajalce zavrnjenega ali zmanjšanega raziskovalnega programa. Agencija pozove RO, da v roku, ki ni krajši od desetih delovnih dni od dneva oddaje poziva, agenciji sporoči, na katere druge raziskovalne programe RO, ki jih je mogoče povečati, predlaga prerazporeditev sredstev. Če RO predloga prerazporeditve sredstev ne pošlje pravočasno, ni več upravičena do teh sredstev. Agencija s pozivom pošlje tudi seznam raziskovalnih programov RO, ki jih je mogoče povečati, in maksimalni obseg povečanja za posamezni raziskovalni program. Agencija o nerazporejenih sredstvih ne obvešča tiste RO, ki nima raziskovalnega programa, ki ga je mogoče povečati, oziroma ima le en raziskovalni program, ki ga je mogoče povečati.
Pravočasne predloge RO o prerazporeditvi sredstev zaradi zmanjšanja obsega financiranja ali zavrnjenih prijav raziskovalnih programov obravnava ZSA in sprejme predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev (v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po drugem koraku).
Če raziskovalni program izvaja več RO, povečan obseg financiranja raziskovalnega programa velja za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega programa in ga izvajalci raziskovalnega programa ne morejo prerazporejati iz ene v drugo RO.
7.3. Določitev obsega financiranja – dodatna sredstva – usmeritve MIZŠ
Pri določitvi letnega obsega financiranja novega raziskovalnega programa RO s koncesijo na področju medicinskih ved iz 4.3.1. točke javnega razpisa ZSA upošteva obseg iz 9. točke prijave na javni razpis, ki za RO s koncesijo znaša okvirno 1,67 FTE cenovne kategorije A (skupaj z JRO največ 2,5 FTE cenovne kategorije A).
7.4. Izbor prijav novih raziskovalnih programov – dodatna sredstva – usmeritve MIZŠ
Prijave novih raziskovalnih programov na področjih medicinskih ved iz 4.3.1. točke javnega razpisa se izberejo na podlagi usmeritev MIZŠ, skupne ocene prijave po padajočem vrstnem ter razpoložljivih sredstev iz drugega odstavka 9. točke javnega razpisa.
V skladu s 3. točko usmeritev MIZŠ se spodbuja prijave novih raziskovalnih programov, katerih predlagani vodja je prvi doktorat znanosti pridobil najmanj 7 in največ 12 let pred letom objave javnega razpisa, pri čemer se upošteva leto zagovora doktorata (2006–2011). V primeru enakih skupnih ocen prijav ima prednost pri izbiri raziskovalni program, katerega predlagani vodja je prvi doktorat znanosti pridobil v navedenem obdobju. V primeru enakih skupnih ocen prijav in pridobitve prvega doktorata znanosti predlaganega vodje v navedenem obdobju, ima prednost pri izbiri prijava novega raziskovalnega programa, ki ima najvišje število točk pri kriteriju Znanstvena odličnost raziskovalcev iz 76. člena pravilnika o postopkih.
ZSA sprejme predlog sklepa o izboru prijav novih raziskovalnih programov, s katerim pri posameznem raziskovalnem programu, ki ga predlaga v izbor za financiranje, določi tudi letni obseg programa v efektivnih urah raziskovalnega dela.
8. Podelitev koncesije za izvajanje raziskovalnega programa: minister, pristojen za znanost, na predlog sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku izda odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oziroma odločbe o zavrnitvi prijave.
9. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov in način plačila koncesionarja
Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 4.1. točke javnega razpisa znaša 1.080.000 EUR.
Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 4.3.1. točke javnega razpisa znaša 85.000 EUR za vsakega od dveh novih raziskovalnih programov RO s koncesijo na področjih medicinskih ved (skupaj 170.000 EUR).
Javni razpis bo realiziran v skladu s proračunskimi možnostmi.
Okvirni letni obseg sredstev iz prvega odstavka te točke se za realizacijo javnega razpisa poveča za obseg sredstev raziskovalnih programov, ki se jim financiranje v skladu s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa ne izteče v letu 2018 in so predmet odobrenih preoblikovanih raziskovalnih programov ter za obseg povečanja financiranja raziskovalnih programov na podlagi rezultatov Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljenega na spletnih straneh agencije dne 12. 2. 2018.
Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije. Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila agencija.
10. Obdobje in začetek trajanja koncesije: izbrane koncesionirane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih koncesioniranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2019.
11. Razpisna dokumentacija in pravne podlage za izvedbo javnega razpisa
Razpisna dokumentacija in pravne podlage:
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018: Prijavna vloga;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018-A: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini prijavitelja;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018-B: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini izvajalca raziskovalnega programa;
– Ocenjevalni list;
– Vzorec izjave prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa;
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A);
– Usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije za financiranje novih raziskovalnih programov – javni razpis in javni poziv v letu 2018, št. 410-38/2017/19 z dne 26. 1. 2018;
– Popravek Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije za financiranje novih raziskovalnih programov – javni razpis in javni poziv v letu 2018 (št. 410-38/2017/19 z dne 26. 1. 2018), št. 410-38/2017/21 z dne 1. 2. 2018;
– Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 56/16 in 69/17);
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);
– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16);
– Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa v letu 2018, št. 410-38/2017/20 z dne 26. 1. 2018;
– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017; št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018 in št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018.
Navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletnih straneh agencije.
12. Prijava na javni razpis
Če se raziskovalni program izvaja na različnih RO s koncesijo in JRO, je prijavitelj (matična raziskovalna organizacija) na javni razpis tista RO s koncesijo, pri kateri je ob podpisu pogodbe o izvajanju in financiranju raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa, ostale JRO in/ali RO s koncesijo pa odda/jo prijavo v skladu s 13.3. točko javnega razpisa.
Prijava na javni razpis (Obrazec Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018) mora biti izpolnjena v slovenskem in angleškem jeziku.
Vsebina 18., 19., 21., 22., 23, 24., 25., 26., 27., 28. in 32. točke Prijavne vloge se hkrati šteje kot zaključno poročilo.
12.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«
Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2018 (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), mora biti obvezno priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2018 izvajajo raziskovalni program. S sporazumom se za nadaljnje obdobje financiranja določi razporeditev vseh sproščenih raziskovalnih ur v letu 2018. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa s sklepom zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko k prijavi.
12.2. Tip prijave »Nova prijava«
Sporazum med izvajalci novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«), navedenimi v 10. točki prijavne vloge, ni potreben.
12.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«
V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) mora prijavitelj o svoji nameri do 15. 3. 2018 obvestiti agencijo, da mu lahko pravočasno omogoči pripravo prijave v elektronski obliki. Agencija v roku treh delovnih dni prijavitelju sporoči obseg letnih raziskovalnih ur, če gre za združitev raziskovalnih programov, katerih cenovna kategorija ni enaka, da ga prijavitelj navede v 9. točki Prijavne vloge.
K prijavi preoblikovanega/ih raziskovalnega/ih programa/ov mora biti obvezno priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2018 izvajajo raziskovalni/e program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje. S sporazumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev raziskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje vključenih programov. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo oziroma prijave za preoblikovanje raziskovalnih programov s sklepom zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko k prijavi.
12.4. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu agencije eObrazci
Prijavni obrazec se izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci (v nadaljnjem besedilu: spletni portal).
Spletni portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala prijavitelja, zastopniki prijavitelja, pooblaščenci zastopnikov prijavitelja in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s spletnega portala, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev prijavitelja ali agencija).
13. Oddaja prijav – način, oblika in rok
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 13.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 13.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga izvaja le prijavitelj, se prijava odda v skladu s 13.1. in 13.2. točko javnega razpisa.
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja izvaja/jo tudi JRO ali druge RO s koncesijo, se pri oddaji prijave upošteva tudi postopek, ki je opredeljen v 13.3. točki javnega razpisa.
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
13.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018/ na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega programa).
Prijave morajo biti oddane do vključno 4. 4. 2018 do 14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 4. 4. 2018 do 14. ure.
13.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega programa nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-RPROG-JP-Prijava/2018/) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega programa ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za programe« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 4. 4. 2018 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 4. 4. 2018 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 4. 4. 2018 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
13.3. Oddaja prijave za izvajalce raziskovalnega programa
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja RO s koncesijo izvaja/jo tudi JRO ali druge RO s koncesijo, mora prijavitelj oddati tudi izpolnjeno in žigosano izjavo z lastnoročnimi podpisi zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb vseh izvajalcev raziskovalnega programa, navedenih v 10. točki prijave. Izjava mora z oznako »Javni poziv/razpis za raziskovalne programe – izjava« prispeti v glavno pisarno agencije ali biti oddana priporočeno na pošto v Sloveniji, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do vključno 4. 4. 2018 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
13.4. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 13.1. – elektronska; točka 13.2. – elektronska in tiskana) ter vsebuje vse zahtevane podatke, priloge (sporazum med izvajalci raziskovalnega programa oziroma programov pri tipih prijave iz točke 12.1. in 12.3.) in izjavo iz 13.3. točke, kot določa javni razpis.
14. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo z odpiranjem začela v petek, 6. 4. 2018, ob 10. uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, pri čemer bo odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija prijavo odprla.
Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o koncesiji.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru prijav: prijavitelji bodo o rezultatih izbora prijav obveščeni z vročitvijo odločbe ministra, pristojnega za znanost, predvidoma v decembru 2018.
16. Kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Kontaktne osebe: Silvia Bodanec (tel. 01/400-59-34), Ernesta Mlakar (tel. 01/400-59-74) in Ana Jakopin (tel. 01/400-59-31).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti