Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

393. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov ostalih društev v Občini Semič, stran 1310.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1, 29/17 – ZŠpo-1) in 6. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 24. redni seji dne 1. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov ostalih društev v Občini Semič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbor in vrednotenje programov socialnovarstvenih društev, turističnih društev in ostalih društev v Občini Semič.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za socialnovarstvene programe, za programe v turizmu in za programe ostalih društev v Občini Semič.
2. člen 
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost društev,
– izvajanje letnih programov društev.
3. člen 
Izvajalci letnega programa po tem pravilniku so društva, ki izvajajo:
– socialnovarstvene programe,
– programe v turizmu in
– ostale programe, za katere občina zagotavlja proračunska sredstva.
4. člen 
Izvajalci letnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Semič (pogoj, da imajo sedež v Občini Semič, ne velja za tista socialnovarstvena društva, katerih člani so tudi občanke in občani iz Občine Semič in je hkrati izvajanje njihovega programa v interesu Občine Semič ter za društva, ki prijavljajo ostale programe po tretji alineji 3. člena in imajo v statutu navedeno, da delujejo tudi na območju Občine Semič in je hkrati izvajanje njihovega programa v interesu Občine Semič),
– da izvajajo svoje programe že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da izpolnjujejo druge pogoje določene z javnim razpisom,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
II. POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV 
5. člen 
Višina sredstev izvajalcem letnih programov iz 3. člena tega pravilnika se določi s sprejetjem občinskega proračuna za tekoče leto.
Postopek izbire programov se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan.
Programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih in Zakona o splošnem upravnem postopku.
6. člen 
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina Semič vsako leto objavi v občinskem glasilu obvestilo o javnem razpisu, na spletni strani Občine Semič pa objavi celotno vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis mora trajati najmanj 30 dni. Rezultate javnega razpisa objavi občina na spletni strani občine.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe in navedbo višine sredstev za posamezni program, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen 
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. člen 
Vloga je popolna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija,
– če je predložena v zapečateni ovojnici z navedbo javnega razpisa in ima na ovojnici navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
– če jo je vložila upravičena oseba.
9. člen 
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih postavk proračuna Občine Semič, ne more uveljavljati te pravice preko razpisa za namene iz tega pravilnika.
10. člen 
Postopek odpiranja vlog vodi tričlanska komisija, ki jo vsako leto, pred objavo javnega razpisa, s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka za njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
11. člen 
Vloga, ki ni oddana v skladu z določbami iz prve, tretje in četrte alineje 8. člena tega pravilnika ter ni oddana na predpisanih obrazcih, občinska uprava zavrže s sklepom.
Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku osem dni od prevzema pisnega poziva za dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Semič, v roku osem dni od vročitve sklepa. Pritožba mora biti obrazložena.
Na odločitev župana ni možna pritožba, prijavitelj lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.
12. člen 
Župan s sklepom imenuje štiričlansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih programov. Komisija je sestavljena iz enega člana Odbora za gospodarstvo in lokalni razvoj, enega člana Javnega zavoda Kulturni center Semič in dveh članov Odbora za družbene dejavnosti. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
Člani komisije ne smejo biti predsednik ali podpredsednik ali član upravnega odbora društva. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
13. člen 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika in razpisne dokumentacije.
Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranja posameznega programa za vse izvajalce letnih programov, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o izbiri izvajalcev letnih programov v Občini Semič. Poročilo podpišejo predsednik in člani komisije. Poročilo predložijo direktorju občinske uprave, ki na podlagi poročila izda sklep o izbiri izvajalcev.
14. člen 
Občinska uprava na podlagi sklepa direktorja občinske uprave in v skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo v upravnem postopku s katero:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu in
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna pritožba na župana Občine Semič v roku osem dni od njene vročitve. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
15. člen 
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je dokončna. Izbrani izvajalec lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.
16. člen 
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju programov za tekoče leto. Pogodba mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Če izvajalec pogodbe ne podpiše v roku petnajst dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje vloge za sofinanciranje.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB 
17. člen 
Izvajalci letnih programov v Občini Semič iz tega pravilnika so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
Občina Semič in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa izbranega izvajalca.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Semič takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
18. člen 
Izvajalec letnega programa, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 17. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Semič za sofinanciranje letnega programa.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Semič za sofinanciranje letnega programa tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
IV. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV 
19. člen 
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov izvajalcev v Občini Semič so kot priloga k temu pravilniku.
Vrednost posameznega programa se na osnovi meril za vrednotenje letnih programov, določi v točkah. Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem deležu glede na skupno število točk doseženih znotraj posameznega programa in glede na sprejeto višino namenskih sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje posebej sprejme Občinski svet Občine Semič.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov ostalih društev v Občini Semič (Uradni list RS, št. 20/09).
21. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2018-2
Semič, dne 1. februarja 2018
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti