Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

379. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana, stran 1271.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 29. januarja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 105/15) se v 2. členu podpičje na koncu štirinajste alineje 4. točke nadomesti z vejico in dodata novi petnajsta in šestnajsta alineja, ki se glasita:
»– postavitev športne infrastrukture,
– postavitev turistične infrastrukture;«.
Na koncu devete alineje 5. točke se podpičje nadomesti z vejico in dodata novi deseta in enajsta alineja, ki se glasita:
»– postavitev športne infrastrukture,
– postavitev turistične infrastrukture;«.
V 10. točki se za besedama »Gallusovo nabrežje« črta besedilo »(do Vodne steze)«.
2. člen 
Drugi odstavek 3. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Posebna raba javne površine za namene iz 4. in 5. točke 2. člena tega odloka, razen za izvedbo spontanega uličnega nastopa, se ob izpolnjevanju pogojev iz tega odloka lahko pridobi na podlagi dokončnega dovoljenja, ki ga izda pristojni organ na podlagi vloge, če MOL ali javnopravna oseba, katere ustanovitelj je MOL, ne potrebuje javne površine za svoje namene. Pristojni organ odloči o izdaji dovoljenja ali zavrnitvi izdaje dovoljenja po prostem preudarku.«.
3. člen 
V 9. členu se pika na koncu dvaindvajsete alineje nadomesti z vejico in dodata novi triindvajseta in štiriindvajseta alineja, ki se glasita:
»– postavitev športne infrastrukture največ za 5 let,
– postavitev turistične infrastrukture največ za 5 let.«.
4. člen 
V 11. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na javni površini je dovoljeno postaviti kiosk za nekomercialne storitvene dejavnosti.«.
5. člen 
V 13. členu se tretja alineja prvega odstavka spremeni, tako da se glasi:
»– senčnik mora biti v ožjem mestnem središču in v historičnem območju v barvi naravnega platna, ne sme imeti spuščenih vertikalnih zavihkov, senčniki med sabo ne smejo biti povezani,«.
V drugem odstavku se beseda »Oprema« nadomesti z besedo »Postavitev«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Oprema gostinskega vrta vožjem mestnem središču in v historičnem območju ne sme imeti reklamnih napisov.«.
6. člen 
Tretji odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena so spontani ulični nastopi na območju Slovenske ceste, Cankarjeve ulice, Čopove ulice, Prešernovega trga, Wolfove ulice, Tromostovja, Čevljarskega mostu, Mesarskega mostu, Hribarjevega nabrežja, Cankarjevega nabrežja, Stritarjeve ulice, Adamič Lundrovega nabrežja, Mačkove ulice, Petkovškega nabrežja, Mestnega trga, Starega trga, ulice Pod Trančo, Kongresnega trga, Ciril-Metodovega trga in Gornjega trga dovoljeni od ponedeljka do petka od 16.00 do 22.00 ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, od 10.00 do 22.00 ure.«.
7. člen 
V prvem odstavku 27. člena se v prvem stavku vejica za besedo »opreme« nadomesti s piko in črta besedilo »kot so stoli, mize, prenosni ulični pano tipa A, predpražnik v širini vhoda in stajala za razglednice.«. V drugem stavku se za besedo »prodajo« postavi pika in črta besedilo »ali oglaševanje prodajnih akcij blaga ali storitev.«.
8. člen 
Za 27. členom se dodata nova 27.a in 27.b člen, ki se glasita:
»27.a člen 
(1) Postavitev športne infrastrukture se na javni površini dovoli v času oziroma na način, ki ne ovira osnovne rabe javne površine.
(2) Lokacijo postavitve športne infrastrukture določi pristojni organ v soglasju z organom Mestne uprave MOL, pristojnim za urejanje prostora.
27.b člen 
(1) Postavitev turistične infrastrukture se na javni površini dovoli v času oziroma na način, ki ne ovira osnovne rabe javne površine.
(2) Lokacijo postavitve turistične infrastrukture določi pristojni organ v soglasju z organom Mestne uprave MOL, pristojnim za urejanje prostora.«.
9. člen 
V 28. členu se v prvem odstavku vejica na koncu sedme alineje nadomesti s piko in črta osma alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto alinejo iz prejšnjega odstavka.«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »sedmo« črtata besedi »ali osmo«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedo »sedmo« črtata besedi »ali osmo«.
10. člen 
V drugem odstavku 29. člena se v dvanajsti vrstici številka »13.000« nadomesti s številko »9.000«, v trinajsti vrstici se številka »5.000« nadomesti s številko »3.500«, v štirinajsti vrstici se številka »2.000« nadomesti s številko »1.500« in v petnajsti vrstici se številka »600« nadomesti s številko »500«. Za zadnjo triintrideseto vrstico se dodajo nove štiriintrideseta do sedemintrideseta vrstica, ki se glasijo:
»športna infrastruktura na območju ožjega mestnega središča
1,00 euro/m²/dan
športna infrastruktura na ostalih območjih
0,58 eura/m²/dan
turistična infrastruktura na območju ožjega mestnega središča 
1,00 euro/m²/dan
turistična infrastruktura na ostalih območjih
0,58 eura/m²/dan«.
11. člen 
Drugi odstavek 30. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Inšpektor z odločbo odredi, da se v roku, ki ga določi:
– odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi z rabo javne površine v nasprotju z izdanim dovoljenjem,
– odstrani material, vse predmete, oprema ali naprave, kioske, premične gostinske obrate, provizorije ali druge objekte, postavljene brez dovoljenja,
– vzpostavi prejšnje stanje ali drugačno sanacijo javne površine, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po drugi osebi na stroške povzročitelja.«.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3220-663/2017-3
Ljubljana, dne 29. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti