Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

400. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk – SD OPN-2, stran 1333.

  
Na podlagi drugega odstavka 299. člena in 303. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 18. in 46. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Žužemberk dne 9. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk – SD OPN-2 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN-2) 
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk, Uradni list RS, št. 55/14 (v nadaljevanju: OPN).
(2) V obdobju po sprejetju OPN je bilo na Občino Žužemberk podanih več prostorskih pobud. Po objavi javnega poziva v začetku leta 2015, s katerim je bila zainteresirana javnost pozvana k podaji pobud za spremembo OPN, je Občina Žužemberk prejela še dodatno število pobud za spremembo namenske rabe, ki jih je potrebno skladno z zakonom obravnavati v SD OPN-2.
(3) Pri njegovi uporabi so bile s strani Občine Žužemberk, Upravne enote Novo mesto, projektantov ter drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti. Od uveljavitve OPN dalje so se spremenili tudi predpisi, zato je potrebno določila OPN z njimi uskladiti.
2. člen 
(okvirno območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka priprave SD OPN-2) 
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na celotno območje OPN, vezane na pobude podane na sledečih zemljiščih: K.o. 1444 Ajdovec: 1663, *80, 1077/1, 960/2, 1150, 2448/1, 2455/4, 2455/5, *411, 601/3, 595/1, 1775/4, 1777/7, 2455/6, 1221/3, 2428/2, 2424/1, 1049, 1053, 260/4, 3070/1, 3070/4, 1133/2, 2486/93, 2449/14, 2449/15, *489, 2486/10, 2346, 2137/4, 373, 3513/1, 1458/2, 1457/3, 957/2, 2142/2, 2143, 1639/9, 1878/1, 1093/1, 1775/4, 1563, 1263/5, 3068/1, 2448/1, 2449/16. K.o. 1445 Brezova reber: 228/1, 556/3, 5/3, 2/6. K.o. 1443 Dvor: 1242/4, 1001/5, 213/9, 14/3, 14/1, 16, 2021/1, 956, 961, *210, 2538/1, 1886/2, 1883/2, 1882/2, 1884, 1881, *322, 2111/22, 2083/1, 1289, 2038/2, 1144/2, *264, 205/11, 1133/2, 303/1, 303/2, 2279/5, 2279/10, 1249/2, 310, 311, 1760, 1980/1, 1979/1, 2111/19, 1443/1. K.o. 1434 Gornji Križ: 1210/2, 1142/5, 900/2, 423/1, 205, 450/1. K.o. 1435 Reber: 624, 445/27, *134, 580, 581, 411/3. K.o. 1440 Sela pri Hinjah: 2180, 631, 67, 61, 63. K.o. 1442 Stavča vas: 666, 660/4. K.o. 1437 Šmihel pri Žužemberku: 437/1, 2716/3, 1676, 1230/1, 2146, 647/2, 647/1, 649, 640, 1194. K.o. 1441 Veliko Lipje: 576/1, *256, 561/1. K.o. 1436 Žužemberk: 366/1, 366/15, 366/17, 1545/1, 1860/2, 1860/1, 581, *134, 1516/2, 748/6, 1500/1, 605/2, 491/4, 493/1, 605/1, 493/2, 605/4, 489, 493/3, 605/3, 1825/4, 1825/2, 325/1, *55, 1078/3, 366/19, 199, 200, 364/8, 202/1, 776/6, 1545/1, 1545/2, 1546/6, 767/3, 637/2, 643, 645, 845/1, *348, 539/5, 601, 719/1. K.o. 1438 Žvirče: 2603/2, 2603/3, 2938/1, 2938/2.
(2) Parcele navedene v prvem odstavku tega člena so povzete iz posameznih pobud in se lahko skozi postopek spremenijo, če pride do zemljiško-lastniških sprememb ali spremembe območja obravnave. Območje obravnave se lahko spremeni (poveča, zmanjša) skladno s sprejetimi pripombami iz javne razgrnitve, pripombami občinskega sveta ali pripombami nosilcev urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in funkcionalne ureditve v skladu s prostorsko zakonodajo in drugimi določili OPN.
(3) Predmet načrtovanja SD OPN-2 so vsebine, ki okvirno obsegajo spremembo namenske rabe prostora in spremembo prostorsko izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi prejetih pobud, manjše posodobitev OPN ter ostale morebitne vsebine, ki se bodo dodatno izkazale. V postopek bodo vključene le tiste pobude, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 6. točki 47. člena ZPNačrt.
(4) V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN-2 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitve strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se po potrebi dopolni tudi strateški del OPN.
(5) Priprava sprememb in dopolnitev OPN se izvede po rednem postopku, saj zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev ter natančnosti prikaza, postopek ne izpolnjuje pogojev za izvedbo po skrajšanem oziroma kratkem postopku.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Za izdelavo SD OPN 2 se uporabijo že izdelane strokovne podlage, študije, raziskave in ekspertna gradiva, ki so bila izdelana za pripravo OPN. Izdelovalec je dolžan uporabiti tudi strokovne podlage NUP, če bo tako določeno v prvih mnenjih za pripravo SD OPN 1. Izdelane strokovne podlage za pripravo občinskih prostorskih aktov pridobi izdelovalec pri pripravljavcu, ostale strokovne podlage pa pri NUP.
(2) Pobude za spremembe in dopolnitve OPN se bodo analizirale, preučila se bo njihova skladnost z občinskim strateškim prostorskim načrtom, obveznimi izhodišči iz priprave OPN in veljavnimi omejitvami v prostoru. Opravile se bodo preveritve in utemeljitve posameznih pobud v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage, se le-te izdelajo v skladu s predpisi.
4. člen 
(okvirni roki za pripravo SD OPN-2 in njegove posamezne faze) 
(1) Priprava SD OPN-2 bo potekala v naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag:
– terenski ogled posameznih pobud;
– prostorske preveritve podanih pobud z obrazložitvijo oziroma utemeljitvijo ustreznosti za upoštevanje pri izdelavi sprememb in dopolnitev vsebin OPN,
– preveritev podanih pobud in predlogov z obstoječimi strokovnimi podlagami.
2. Faza: izdelava osnutka SP OPN-2:
– izdelava osnutka SD OPN-2 na podlagi strokovnih podlag;
– pridobitev prvega mnenja NUP;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN-2:
– pregled in analiza mnenj (izdela izdelovalec in priloži h gradivu za dopolnjen osnutek);
– izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN-2;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in Občinskem svetu Občine Žužemberk;
– javna razgrnitev in javne obravnave;
– prva obravnava na odborih občinskega sveta in na seji Občinskega sveta Občine Žužemberk;
– preučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb.
4. Faza: izdelava predloga SD OPN-2:
– izdelava predloga SD OPN-2 v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov in obrazložitvijo, kako so bila pri njegovi pripravi upoštevana prva mnenja NUP,
– pridobitev drugega mnenja NUP.
5. Faza: izdelava usklajenega predloga SD OPN-2 in sprejem:
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga SD OPN-2;
– predstavitev in obravnava usklajenega predloga SD OPN-2 na Občinskem svetu Občine Žužemberk in njegovih odborih v drugi obravnavi ter sprejem predloga SD OPN-2;
– objava v Uradnem listu RS in spletnih straneh občine;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPN-2 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13) in Načrt.
(3) Okvirni rok za pripravo SD OPN-2 in sprejem akta je 24 mesecev od podpisa pogodbe z izdelovalcem.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora – NUP) 
(1) Državni NUP, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Za področje razvoja poselitve:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– Za področje kmetijstva:
2. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
– Za področje rabe in upravljanja z vodami:
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
– Za področje ohranjanja narave:
7. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
– Za področje varstva kulturne dediščine:
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto
– Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto
– Za področje trajnostne mobilnosti:
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje pomorskega in zračnega prometa:
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje rudarstva:
15. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje energetike:
16. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje zaščite in reševanja:
17. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Za področje obrambe:
18. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta, 61, 1000 Ljubljana.
(2) Lokalni NUP podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja oziroma NUP, ki so vključeni zaradi priprave prostorskega akta v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt, so:
19. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, Domžale;
20. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
21. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
22. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi NUP, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(4) V postopku priprave SD OPN-2 sodeluje tudi Ministrstvo za in okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj odloči ali je za SD OPN-2 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN-2) 
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo SD OPN-2 zagotovi Občina Žužemberk iz sredstev proračuna.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Žužemberk ter pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in sosednjim občinam v vednost.
Št. 350-2/2018-1
Žužemberk, dne 9. februarja 2018
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti