Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

288. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Lahtiju, v Republiki Finski
289. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Lahtiju, v Republiki Finski
290. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Helsinkih, v Republiki Finski
291. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Helsinkih, v Republiki Finski
292. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Roskildeju, v Kraljevini Danski
293. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Roskildeju, v Kraljevini Danski
294. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Aarhusu, v Kraljevini Danski

Drugi akti

295. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
296. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
297. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

298. Pravilnik o zaposlitvenih centrih
299. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
300. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi vodnih teles podzemnih voda
301. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda
302. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1. reda, ki jima pripadajo
303. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib
304. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

SODNI SVET

305. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

306. Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

307. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina
336. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
337. Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Ajdovščina
338. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

Beltinci

308. Sklep o uvrstitvi direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci v plačni razred
309. Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Beltinci v plačni razred

Celje

310. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja JZ SOCIO Celje v plačni razred

Črenšovci

339. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
340. Sklep o določitvi subvencije občine k ceni obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2018

Črnomelj

341. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj v plačni razred
342. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v plačni razred
343. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Knjižnica Črnomelj v plačni razred

Kamnik

311. Ugotovitveni sklep o izvolitvi člana Občinskega sveta Občine Kamnik

Koper

312. Odlok o nekdanjih toponimih
313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
314. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Verski kulturni center”

Kranj

315. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi)

Krško

344. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi
345. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
346. Odlok o spremembah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
347. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2018
348. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2018

Ljubljana

316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec

Miren-Kostanjevica

317. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica

Nova Gorica

318. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Odranci

319. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Odranci

Postojna

320. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 8

Prebold

321. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2018
322. Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC

Radeče

323. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14 v Občini Radeče
324. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018

Rogašovci

325. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2018

Semič

326. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2018

Slovenska Bistrica

349. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica

Šentrupert

350. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2018

Škocjan

327. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018
328. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
329. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tišina

330. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2018
331. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Tišina
332. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
333. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina

Trebnje

334. Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje

Vipava

335. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava SD OPN7

POPRAVKI

351. Popravek Odloka o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti