Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

349. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica, stran 1131.

  
Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
V veljavi je Odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 63/01).
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi podzakonskimi predpisi.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
Območje ZN leži na lokaciji Kolodvorske in Rateje ulice v mestu Slovenska Bistrica in je namenjeno gradnji obrtno- proizvodnih, servisnih, skladiščnih in trgovskih objektov. Investitorja Poliplet d.o.o., Slovenska Bistrica in Mega tekstil d.o.o., Slovenska Bistrica, bi želela umestiti dva poslovno skladiščna objekta ter nadstrešek na predmetnem območju. Ker gabariti in pozicioniranje predvidenih objektov odstopa od veljavnih določil Odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica, je potrebno pristopiti k spremembi in dopolnitvi veljavnega odloka.
3. člen 
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN je ZPNačrt in ostali podzakonski predpisi.
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom ZPNačrt vodi po skrajšanem postopku.
4. člen 
(Določitev območja) 
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN obsega parc. št. 1603, 1604 in 1645/1, vse k.o. Slovenska Bistrica.
5. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Po vsebini, obliki in načinu se spremembe in dopolnitve ZN pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora in njihovimi strokovnimi podlagami ter ob upoštevanju programskih izhodišč, zaradi katerih se spreminja veljavni akt.
6. člen 
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev ZN) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST
ROK IZDELAVE
1.
priprava osnutka akta
do 15 dni po sprejemu sklepa o začetku postopka
2.
pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora 
15 dni
3.
priprava dopolnjenega osnutka
15 dni po pridobitvi smernic
4.
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 15 dni
5.
javna obravnava
v času javne razgrnitve
6.
stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave, obravnava na občinskem svetu
do 30 dni od zaključka javne razgrnitve
7.
izdelava predloga akta
15 dni po sprejemu stališč
8.
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 
15 dni
9.
priprava usklajenega predloga akta in sprejem na občinskem svetu 
na prvi seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj
10.
objava sprejetega akta
po sprejemu na seji OS
7. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN) 
V postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami; Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku izkazalo, da so tangirani.
8. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN) 
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovita pobudnika oziroma naročnika sprememb in dopolnitev ZN, Poliplet d.o.o., Trubarjeva ulica 1, Slovenska Bistrica in Mega tekstil d.o.o., Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica.
9. člen 
(Veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2018-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 30. januarja 2018
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.