Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

344. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi, stran 1129.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 72/17 – ZIPRS1819) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 29. seji dne 1. 2. 2018, sprejel
O D L O K 
o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi 
1. člen
S tem odlokom Občina Krško leta 2018 namenja sredstva za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve so na dan 31. 12. 2017 znašala 183.863,17 €. Iz teh sredstev se je 10. 1. 2018 izvedlo plačilo opravljenih storitev na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev v letih 2016 in 2017 za odpravo posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016, v vrednosti 48.587,27 €.
V letu 2018 se bo od načrtovanih prihodkov v sklad izločilo 279.081 €, kar skupaj znaša 414.356,90 €, od tega za ta odlok 354.000 €.
3. člen 
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.
4. člen 
Sredstva iz 2. člena tega odloka, se namenijo za sanacijo usada na cesti JP2 692 208 Odcep Klenovšek, sanacijo plazu Šedem, ob cesti JP 691161 Odcep Krajnc, sanacijo ceste JP2692328 Odcep Grabner-Klinec-Pečnik in JP1 692322 Sloka cesta, sanacijo plazu v Dolenjem Leskovcu h.št. 61 in 62 ter za izdelavo geomehanskih raziskav, projektne dokumentacije in izvajanje nadzora nad sanacijo plazov.
1
Sanacija usada na cesti JP2 692 208 Odcep Klenovšek
40.000,00 €
2
Sanacija plazu Šedem ob cesti JP 691161 Odcep Krajnc
70.000,00 €
3
Sanacija ceste JP2692328 Odcep Grabner-Klinec-Pečnik in JP1 692322 Sloka cesta
70.000,00 €
4
Plaz Dolenji Leskovec 61 in 62
120.000,00 €
5
Projektna dokumentacija in geomehanske raziskave in nadzor nad izvedbo
54.000,00 €
SKUPAJ
354.000,00 €
5. člen
Župan lahko sredstva za posamezne namene, določene v 3. členu tega odloka, zaradi drugačnih prioritet odprave posledic neurja, prerazporeja med opisanimi objekti, vendar te prerazporeditve ne smejo presegati 20% skupnega obsega sredstev, določenega v tem odloku.
6. člen 
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje Občinskemu svetu.
7. člen 
Odlok velja do končne realizacije vseh postavk, navedenih v 4. členu tega odloka.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-4/2017-O607
Krško, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.