Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

314. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Verski kulturni center”, stran 1087.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; ZPNačrt) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Verski kulturni center” 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Verski kulturni center (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Z OPPN se bo celovito uredilo območje ob Kolodvorski cesti v Kopru. Po prostorskih sestavinah plana se obravnavano območje nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti (prostorske enote oziroma deli prostorskih enot KC-55).
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom “OPPN Verski kulturni center” se predvidi gradnja sakralnega objekta, spremljajoče parkovne površine in ostale javne površine.
S podrobnim prostorskim načrtom se urejajo tudi javne površine in gospodarska javna infrastruktura.
3. 
Pravna podlaga za pripravo OPPN 
Pravno podlago za začetek postopka priprave OPPN predstavljajo:
– Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 33/01, Uradni list RS, št. 96/04, 97/04 in 79/09)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15).
4. 
Območje OPPN 
Obravnavano območje se nahaja znotraj planske enote KC-55, ureditveno območje za poselitev s podrobnejšo namensko rabo »območje za centralne dejavnosti, ki so prednostno namenjena razvoju oskrbnih in storitvenih (terciarnih in kvartalni) dejavnosti kakor tudi mešani rabi (mestno središče).
Ureditveno območje OPPN obsega parcele ali dele parcel št. 1464/23, k.o. 2605 Koper.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in posegov, navezave na sosednja območja, prilagoditev obstoječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov. Ureditveno območje prostorskega akta se zato podrobneje določi na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, izdelave strokovnih podlag in usklajevanja rešitev.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, smernic nosilcev urejanja prostora ter ustreznih strokovnih podlag.
6. 
Nosilci urejanja prostora 
Nosilci urejanja prostora so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, Koper
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran (v vednost)
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– vodooskrba:
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– distribucija energije:
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava OPPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
8. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor. Pripravo OPPN financira pobudnik in naročnik, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
9. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-20/2017
Koper, dne 14. decembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Visto l'articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO; ZPNačrt) ed in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06, 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sull'avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale “Centro religioso culturale” 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera si avvia la predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale riferito al Centro religioso culturale (nel seguito PRPC).
II 
Stato di cose presenti e motivazioni per la predisposizione del PRPC 
Mediante il PRPC verrà sistemata, nella sula interezza, l'area lungo la Strada della Stazione a Capodistria. In base agli elementi territoriali del Piano l'area d'intervento è ubicata nella zona di urbanizzazione, nella zona delle attività centrali (unità territoriale KC-55, ovvero parti di essa).
Con il piano regolatore particolareggiato comunale “PRPC Centro religioso culturale” è prevista la costruzione di un edificio di culto, comprendente l'area verde e le altre aree pubbliche.
Il piano particolareggiato disciplina inoltre le aree pubbliche e l'infrastruttura economica pubblica.
III 
Basi giuridiche per la predisposizione del PRPC 
Le basi giuridiche per la predisposizione del PRPC sono le seguenti:
– Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo e a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/99, 33/01, Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04 e 79/09)
– Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d'influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/1991, Gazzetta uff. della RS, n. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15).
IV 
Zona del PRPC 
La zona si estende all'interno delle unità di piano territoriale KC-55 del piano regolatore per la zona abitabile con la destinazione d'uso specifico di »territorio per le attività centralizzate, con prevalenza di attività di sviluppo di attività commerciali e dei servizi (terziarie e quaternarie), compresa la destinazione d’uso promiscua (centro cittadino).
La zona d'intervento del PRPC comprende le particelle, o parti di esse, n. 1464/23 c.c. 2605 Capodistria.
La zona d'intervento può essere modificata durante l'elaborazione del documento per motivi legati alla pianificazione delle rispettive sistemazioni e degli interventi necessari, agli allacciamenti alle aree limitrofe, all'adattamento alle sistemazioni preesistenti, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio o ad altre ragioni giustificate. Conseguentemente, la zona d’intervento sarà definita più dettagliatamente in armonia con le linee guida degli enti preposti alla pianificazione del territorio, gli approfondimenti tecnici e l’integrazione delle soluzioni.
Modalità di acquisizione delle soluzione tecniche 
Il pianificatore, nel predisporre il PRPC, si attiene alla raffigurazione dello stato del territorio, al vigente piano territoriale comunale, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del territorio ed agli approfondimenti tecnici.
VI 
Enti preposti alla pianificazione del territorio 
Gli enti preposti alla pianificazione del territorio sono:
– recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direzione per la gestione delle acque, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare e dei fiumi dell’Adriatico, Via del porto 12, Capodistria
– Conservazione dei beni naturali:
Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola
– Conservazione del patrimonio culturale:
Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana
Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano (per conoscenza)
– Settore della difesa:
Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, Lubiana
– Rete stradale:
Ministero per l'infrastruttura, Direttorato per l'infrastruttura, Tržaška cesta 19, Lubiana
Comune città di Capodistria, Ufficio per i servizi pubblici ed il traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria
– Approvvigionamento idrico:
Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria
– Scarico delle acque e trattamento dei rifiuti:
Marjetica Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria
– Ambito delle comunicazioni:
Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria
– Distribuzione dell’energia elettrica:
Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria
Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Lubiana.
Vengono inseriti anche altri enti qualora durante la predisposizione del documento ciò risultasse necessario.
VII 
Tempi di predisposizione del PRPC 
La predisposizione del PRPC verrà realizzata nel rispetto delle scadenze definite nella Legge sulla pianificazione territoriale. Qualora, il Ministero, competente in ambito di tutela ambientale, decidesse che per il PRPC in questione sia necessario compiere una procedura di valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, nella predisposizione vengono rispettate anche tutte le scadenze prescritte dalla Legge sulla tutela dell’ambiente.
VIII 
Obblighi di finanziamento della predisposizione delle modifiche e delle integrazioni del PRPC 
L'ente procedente del documento è il Comune città di Capodistria, la procedura di predisposizione ed accoglimento dell'atto viene gestita dall'Ufficio ambiente e territorio. La predisposizione del PRPC viene finanziata dal proponente e il committente, il quale stipula a tale fine un contratto con l’esecutore; quest’ultimo deve possedere i requisiti per la pianificazione del territorio, prescritti dalla legge.
IX 
Pubblicazione della delibera sulla predisposizione ed entrata in vigore 
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, essa è pubblicata anche sul sito web del Comune città di Capodistria.
N. 3505-20/2017
Capodistria, 14 dicembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.