Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

342. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v plačni razred, stran 1129.

  
Na podlagi petega odstavka odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv in 67/17), 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 – v nadaljevanju: Uredba) ter vloge javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj z dne, 18. 12. 2017, v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja v plačni razred za določitev osnovne plače, izdaja županja Občine Črnomelj, po pridobljenem soglasju pristojnega organa, naslednji
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v plačni razred 
I. 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se za določitev osnovne plače uvrsti v 51. plačni razred.
II. 
Uvrstitev direktorja v plačni razred iz prejšnje točke se izvede s 1. januarjem 2018.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 10. 1. 2018 podalo soglasje št. 1007-104/2017/19 k uvrstitvi v plačni razred iz prve točke tega sklepa.
III. 
Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-50/2017
Črnomelj, dne 2. februarja 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.