Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

Št. 610-2/2018 Ob-1296/18, Stran 350
Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04 in 105/13) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis 
o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2018
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode razpisuje za leto 2018 sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine.
3. Namen razpisa je sofinancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov na območju Občine Medvode, ki so vpisani ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine;
3.5. raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Pod točko 3.1.:
– društva morajo imeti v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode.
Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt na območju Občine Medvode je vpisan ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
– prijavitelj je lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom;
– pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje (zavod za varstvo kulturne dediščine).
Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode, ki imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
5. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog ter vlog, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
6. Merila in kriteriji za sofinanciranje
Točka 3.1.: društva glede na število članov.
Točke 3.2., 3.3. in 3.4.: stopnja zaščitenosti, ogroženost objekta v pomenu človekovih ali drugih fizičnih vplivov, ogroženost objekta v pomenu izginjanja iz območja občine, vloga objekta za javnost v lokalni skupnosti, redkost objekta na območju občine, starost objekta, zagotovljena finančna sredstva iz drugih virov.
Točka 3.5.: reference nosilca projekta, cilji projekta, pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo, višina sredstev iz drugih virov.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in predlagala višino sofinanciranja.
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, znaša 23.500 evrov.
Razpisnik lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov oziroma projektov bo razpisnik določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju.
8. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.
9. Prijavitelj lahko z istim projektom, programom oziroma dejavnostjo kandidira le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2018.
10. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo sredstev;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si).
12. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezno razpisno področje in mora imeti priložene obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsakega poslati v ločeni ovojnici in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali oddana v sprejemni pisarni občine.
Vsak prijavljen program mora biti poslan v ovojnici z oznako »Javni razpis – kulturna dediščina 2018 – ne odpiraj!«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti oziroma v delovnem času Občine Medvode vložena v sprejemni pisarni občine.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge pozval prijavitelja, da jo dopolni. V primeru, da prijavitelj vloge ne bo dopolnil v roku, bo vloga zavržena kot nepopolna.
13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2018.
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-25 (Tatjana Komac).
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti